در صورتی که تصمیم دارید پروژه شما توسط شرکت توسعه شهرسازی انجام پذیرید ، با دقت فرم زیر پر نمایید.

متقاضی محترم :

۱- در زمان صدور مجوز / گواهی در دفتر کارگزاری حضور مالک یا وکیل“ شش دانگ پلاک ” با دردست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر الزامی است ۲- اصل مدارک, ملک و مالک ”جهت رویت کارشناس و اسکن در سیستم“ خواهد بود و این دفتر کارگزاری هیچ گونه مسئولیتی در خصوص نگهداری اصل مدارک نخواهد داشت. ۳- هرگونه تغییر در ثبت درخواست ، همچنین تکرار“ بازدیداز ملک“ موجب دریافت حق الزحمه مجدد بازدید خواهد شد.۴- پیگیری کلیه امور اداری (غیر سیستمی ) ، تغییر قوانین و گردشکارهای پرونده ذیل در شهرداری و سایر ادارات مرتبط و همچنین تاخیر و یا عدم پاسخگویی شهرداری و کمیسیون ماده صد و سازمان نظام مهندسی بعهده دفتر کارگزاری نمی باشد.

فرم درخواست غیرحضوری

نام و نام خانوادگی متقاضی (الزامی)

موبایل

با اگاهی کامل از مندرجات فرم درخواست و دستور العمل
دریافت حق الزحمه دفاتر خدمات رسان شهرسازی، تقاضی صدور:
مجوز:

گواهی:

کارت ملی (پشت و رو)

سند مالکیت(تمام صفحات)
تمامی صفحات را در فایل zip قراد داده و بارگذاری نمایید.

وکالت (درصورت وجود)

آخرین مجوز (استعلام، پروانه و یا پایانکار)

توضیحات متقاضی
(میزان تراکم مازاد/تغییر کاربری/تفکیک اعیان تجاری و سایر موارد)

[recaptcha]

انتخاب نوع درخواست

انتخاب نوع درخواست در شهرداری مشهد براساس نظر کارشناس بازدید دفاتر خدمات رسان شهرداری و درخواست مالک انتخاب خواهد شد.

(جهت اطلاعات بیشتر در خصوص نوع درخواست میتوانید کلیک نمایید)

مجوز / پروانه دیوارکشی چیست ؟

 دفاتر کارگزاری خدمات شهرسازی شهرداري مشهد بنا به در خواست متقاضی درصورتی نسبت به ثبت درخواست پروانه دیوارکشی اقدام مي نمايند كه مالک صرفا قصد دیوارکشی بروی زمین خود را دارد.

پس از بازدید از محل تهیه عکس از زمین طی مراحل اداری جهت صدور پروانه دیوارکشی به شهرسازی ارسال و پس از پرداخت حقوقات مصوب ملک پروانه دیوارکشی صادر مي گردد.

مجوز / پروانه احداث بنا چیست ؟

 دفاتر کارگزاری خدمات شهرسازی شهرداري مشهد بنا به در خواست متقاضی درصورتی نسبت به ثبت درخواست پروانه احداث بنا اقدام مي نمايند كه مالک قصد ساخت ساز بروی زمین وخود را می نماید.

پس از بازدید از محل و تهیه عکس , در صورت درخواست تراکم مازاد و یا پیشروی مدارک و مستندات تهیه و طی مراحل اداری جهت صدور موافقت اصولی به شهرسازی ارسال و پس از پرداخت حقوقات و تهیه نقشه های مصوب ملک , پروانه احداث بنا ساختمانی صادر مي گردد.

مجوز / پروانه تجدید بنا چیست ؟

 دفاتر کارگزاری خدمات شهرسازی شهرداري مشهد بنا به در خواست متقاضی درصورتی نسبت به ثبت درخواست پروانه تجدید بنا اقدام مي نمايند كه مالک قصد تخریب ساختمان قدیمی و ساخت ساختمان جدید را بروی ملک خود را می نماید.

پس از بازدید از محل و تهیه عکس , در صورت درخواست تراکم مازاد و یا پیشروی مدارک و مستندات تهیه و طی مراحل اداری جهت صدور موافقت اصولی به شهرسازی ارسال و پس از پرداخت حقوقات و تهیه نقشه های مصوب ملک , پروانه تجدید بنا ساختمانی صادر مي گردد.

مجوز / اصلاح پروانه چیست ؟

 دفاتر کارگزاری خدمات شهرسازی شهرداري مشهد بنا به در خواست متقاضی درصورتی نسبت به ثبت درخواست اصلاح پروانه اقدام مي نمايند كه مالک قصد اصلاح پروانه ساختمانی ملک خود قبل از شروع عملیات ساختمانی را می نماید.

پس از بازدید از محل و تهیه عکس , در صورت درخواست تراکم مازاد و یا پیشروی مدارک و مستندات تهیه و طی مراحل اداری جهت صدور موافقت اصولی به شهرسازی ارسال و پس از پرداخت حقوقات و تهیه نقشه های مصوب ملک , اصلاح پروانه صادر مي گردد.

مجوز / پروانه توسعه بنا چیست ؟

 دفاتر کارگزاری خدمات شهرسازی شهرداري مشهد بنا به در خواست متقاضی درصورتی نسبت به ثبت درخواست پروانه توسعه بنا اقدام مي نمايند كه مالک قصد ساخت ساز بروی ساختمان دارای پایانکار خود را می نماید.

پس از بازدید از محل و تهیه عکس , در صورت درخواست تغییرکاربری, تراکم مازاد و یا پیشروی مدارک و مستندات تهیه و طی مراحل اداری جهت صدور موافقت اصولی به شهرسازی ارسال و پس از پرداخت حقوقات و تهیه نقشه های مصوب ملک , پروانه توسعه بنا ساختمانی صادر مي گردد.

گواهی مفاصا حساب چیست ؟

 دفاتر کارگزاری خدمات شهرسازی شهرداري مشهد بنا به در خواست متقاضی درصورتی نسبت به ثبت درخواست گواهی مفاصا حساب اقدام مي نمايند كه مالک در مرحله فنداسیون و یا اسکلت مفاد پروانه را رعايت ننموده باشد و یا جهت دریافت تسویه حساب اقدام نماید.

پس از بازدید ازمحل اعلام مقادیر و تایید مهندس ناظر ملک در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره گزارش آن به واحد شهرسازی ارائه طی مراحل اداری با تکمیل مدارک به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از تصميم نهايي و ابلاغ رای نهايتاً گواهي مفاصا حساب از طرف شهرداري صادر مي گردد.

گواهی عدم خلاف چیست ؟

 دفاتر کارگزاری خدمات شهرسازی شهرداري مشهد بنا به در خواست متقاضی درصورتی نسبت به ثبت درخواست گواهی عدم خلاف اقدام مي نمايند كه مالک در  مرحله سفت کاری مفاد پروانه را رعايت ننموده باشد و یا جهت دریافت تسویه حساب اقدام نماید.

پس از بازدید ازمحل اعلام مقادیر و تایید مهندس ناظر ملک در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره گزارش آن به واحد شهرسازی ارائه طی مراحل اداری با تکمیل مدارک به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از تصميم نهايي و ابلاغ رای و تهیه استحکام بنا نهايتاً گواهي عدم خلاف از طرف شهرداري صادر مي گردد.

گواهی پایانکار بهره برداری چیست ؟

 دفاتر کارگزاری خدمات شهرسازی شهرداري مشهد بنا به در خواست متقاضی درصورتی نسبت به ثبت درخواست گواهی پایانکاربهره برداری اقدام مي نمايند كه مالک در مرحله بهره برداری ساختمان مفاد پروانه را رعايت ننموده باشد و یا جهت دریافت تسویه حساب اقدام نماید.

پس از بازدید ازمحل اعلام مقادیر و تایید مهندس ناظر ملک در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره گزارش آن به واحد شهرسازی ارائه طی مراحل اداری با تکمیل مدارک به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از تصميم نهايي و ابلاغ رای و استحکام بنا نهايتاً گواهي پایانکار بهره برداری از طرف شهرداري صادر مي گردد.

گواهی پایانکار تفکیکی چیست ؟

 دفاتر کارگزاری خدمات شهرسازی شهرداري مشهد بنا به در خواست متقاضی درصورتی نسبت به ثبت درخواست گواهی پایانکار تفکیکی اقدام مي نمايند كه مالک با پایانکار کلی صادره به اداره ثبت مراجعه و در صورت عدم اختلاف ثبت با شهرداری, صورتمجلس تفکیکی صادر و جهت تفکیک آپارتمان اقدام می نماید.

پس از بازدید از محل و تهیه عکس طی مراحل اداری جهت صدور پایانکار تفکیکی به شهرسازی ارسال و پس از اعمال مساحت های کروکی ثبتی ملک گواهی پایانکار تفکیکی را از طرف شهرداری مشهد صادر می نماید.

گواهی تفکیک / افراز چیست ؟

 دفاتر کارگزاری خدمات شهرسازی شهرداري مشهد بنا به در خواست متقاضی درصورتی نسبت به ثبت درخواست گواهی تفکیک/افراز اقدام مي نمايند كه مالک با جهت تفکیک و یا افراز به اداره ثبت مراجعه و در صورت استعلام اداره ثبت از شهرداری, و کروکی ثبتی زمین  جهت تفکیک عرصه اقدام می نماید.

پس از بازدید از محل و تهیه عکس طی مراحل اداری جهت صدور گواهی تفکیک / افراز به شهرسازی ارسال و پس از جواب مثبت شهرسازی و پرداخت حقوقات و تهیه نقشه از نظام مهندسی(جهت تفکیک) گواهی تفکیک/افراز را از طرف شهرداری مشهد صادر می نماید.

متقاضی محترم : پس از پر کردن فرم و بارگذاری مدارک , با شماره های ذیل تماس بگیرید و از ثبت درخواست اطمینان حاصل نمایید.

بلوار پیروزی، بین پیروزی ۳۵ و ۳۷ (روبروی پیروزی ۳۶)، پلاک ۲۷۹
05138846400 - 05138846300 - 05138846350
info@sepehrandishan.ir

در طی انجام امور ادارای مرتبط یا ساختمان , از ثبت درخواست در دفاتر خدمات رسان شهرداری تا صدور سند تفکیکی, استفاده از فرم های استاندارد ادارات الزامی است . با کلیک بروری فرم ها میتوانید فرم دلخواه خود را دانلود نمایید.

در طی انجام امور ادارای مرتبط یا ساختمان , از ثبت درخواست در دفاتر خدمات رسان شهرداری تا صدور سند تفکیکی, از گردشکار اداری بی اطلاع هستین می توانید با کلیک بروی گردشکار اداری با مسیرهای ادارای پرونده آشنا شوید.

در طی انجام امور ادارای مرتبط یا ساختمان , از ثبت درخواست در دفاتر خدمات رسان شهرداری تا صدور سند تفکیکی, حضور مالک و یا وکیل قانونی در ادارات الزامی است. با کلیک بروری وبسایت های مفید آدرس و شماره تماس اداره مورد نظر را بیابید.

در طی انجام امور ادارای مرتبط یا ساختمان , از ثبت درخواست در دفاتر خدمات رسان شهرداری تا صدور سند تفکیکی, می توانید از تخصص ما در کنار پروژه تان استفاده نمایید, با کلیک بروی درخواست غیر حضوری و پرکردن فرم از خدمات شرکت ما استفاده نمایید.