ریحانه آبسالان

کاردانی کامپیوتر دانشگاه آزاد – دانشجوی کارشناس شهرسازی دانشگاه آزاد

کارشناس اسبق شهرداری مشهد

عضو سازمان نظام مهندسی مشهد

سوابق کاری

-کارشناس پیگیری آرای کمیسیون ماده صد منطقه ۹

-راهبر پشتیبانی نرم افزار شهرسازی منطقه ۳

-کارشناس عوارض خودرو , نوسازی و اصناف منطقه ۳

-کارشناس شهرسازی (پیشخوان ) شهرداری منطقه ۹ ناحیه ۱

-کارشناس تقسیط شهرسازی شهرداری منطقه ۹ ناحیه ۱

-کارشناس بازدید شهرسازی شهرداری منطقه ۹ ناحیه ۱

-عضو هییت مدیره و کارشناس شهرسازی شرکت توسعه شهرسازی

مهارت های نرم افزاری

33DS-max-1 officeesup-mashhad