علی سمویی

کارشناس عمران -دانشجوی ارشدسازه

کارشناس اسبق شهرسازی شهرداری مشهد

عضو سازمان نظام مهندسی مشهد

مهارت های نرم افزاری

سوابق کاری

-کارشناس شهرسازی (پیشخوان ) شهرداری منطقه ۹ ناحیه ۱ از دی ماه ۱۳۹۰ تا مردادماه ۹۲٫

-کارشناس تقسیط شهرسازی شهرداری منطقه ۹ ناحیه ۱ از اسفند ۸۹ تا خرداد۹۱

-کارشناس بازدید شهرسازی شهرداری منطقه ۹ ناحیه ۱ از مهرماه ۹۱ تا مرداد ماه ۹۲

-عضو هییت مدیره و کارشناس شهرسازی شرکت توسعه شهرسازی از مردادماه۹۲ تاکنون

esup-mashhad 33DS-max-1 officeetabs

سوابق آموزشی و گواهینامه ها