فرم های مرتبط با شهرداری مشهد

فرم های مرتبط با نظام مهندسی خراسان رضوی

فرم و دستور العمل اجرایی گود برداری

برابر نامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد فرم درخواست گودبرداری باید پس از تکمیل، برابر دستورالعمل اجرايي گودبرداري آن اقدام گردد , لذا میتوانید جهت دانلود فرم ذیل اینجا کلیک نمایید.همچنین جهت دانلود دستورالعمل اجرایی اینجا کلیک نمایید.

گودبرداری

تعهد شروع عملیات ساختمانی

برابر نامه مدیریت طرحهای توسعه شهری شهرداری مشهد فرم شروع عملیات ساختمانی باید پس از تکمیل، هنگام صدور پروانه در آرشیو پرونده درج شود لذا میتوانید جهت دانلود فرم ذیل اینجا کلیک نمایید.

فرم اطلاعیه و تعهد اشغال معبر

برابر نامه مدیریت طرحهای توسعه شهری شهرداری مشهد فرم اطلاعیه و تعهداشغال معبر باید پس از تکمیل، هنگام صدور پروانه در آرشیو پرونده درج شود لذا میتوانید جهت دانلود فرم ذیل اینجا کلیک نمایید.

تعهد فضای سبز ( درختان )

برابر نامه مدیریت طرحهای توسعه شهری شهرداری مشهد فرم تعهد فضای سبز باید پس از تکمیل، هنگام صدور پروانه در آرشیو پرونده درج شود لذا میتوانید جهت دانلود فرم ذیل اینجا کلیک نمایید.

تعهد تخریب ساختمان قدیمی

برابر نامه مدیریت طرحهای توسعه شهری شهرداری مشهد فرم تعهد تخریب (محضری ) باید پس از تکمیل، هنگام صدور پروانه تجدید بنا در آرشیو پرونده درج شود لذا میتوانید جهت دانلود نمونه متن اینجا کلیک نمایید.

takhrib

تعهد مفقودیت پایانکار

درصورت مفقودیت پایانکار ساختمانی میتوانید پس از  تعهد مفقودیت (محضری) و درج آن در آرشیو پرونده اقدام  به ثبت درخواست پایانکار المثنی نمود , جهت دانلود نمونه متن اینجا کلیک نمایید.

mafqodiyat

تعهد استحکام بنا

با توجه به دستورالعمل نحوه پاسخگویی به پرونده های استحکام بنا , وفق دستورالعمل درصورت نیاز به تعهد محضری استحکام بنا طبق دستورالعمل ابلاغی الزامی است.جهت دانلود اینجا کلیک نمایید.

توسعه شهرسازی

فرم استحکام بنا مفاصا حساب مرحله ای

با توجه به دستورالعمل نحوه پاسخگویی به پرونده های استحکام بنا , فرم استحکام بنا طبق دستورالعمل ابلاغی الزامی است.جهت دانلود اینجا کلیک نمایید.

esthkam bana

فرم درخواست و نمونه پلان چیدمان, جهت طرح پرونده در هیات پارکینگ

جهت ایجاد یکپارچگی پیرامون نحوه پاسخگویی به پارکینگ های سطح منطقه وجود مدارک ذیل الزامی است.جهت دانلود اینجا کلیک نمایید.

 

کارت نظارت

با توجه به دستورالعمل نحوه پاسخگویی به پرونده های استحکام بنا , کارت نظارت ممهور به مهر مهندسین ناظر و مهر سبز نظام مهندسی طبق دستورالعمل ابلاغی الزامی است.جهت دانلود صفحه اول و صفحه دوم کلیک نمایید.

nezarat1 nezarat2

برگه تعهد طراح/محاسب

فرم تعهد طراح / محاسب را از اینجا دانلود نمایید.

برگه تعهد ناظر معمار

فرم تعهد ناظر معمار را از اینجا دانلود نمایید.

برگه تعهد ناظر عمران

فرم تعهد ناظر عمران را از اینجا دانلود نمایید.

omran

برگه تعهدناظرتاسیسات مکانیکی و برقی

فرم تعهد ناظر تاسیسات مکانیکی و برق را از اینجا دانلود نمایید.

tasisat

برگه تعهد مالک

فرم تعهد مالک صفحه اول و صفحه دوم  را دانلود نمایید.

malek1 malek2

برگه تعهد مجری و مالک

فرم تعهد مجری و مالک صفحه اول و صفحه دوم  را دانلود نمایید.

mojri1 mojri2

فرم پیشنهادی مهندسین ناظر پروانه

فرم پیشنهادی مهندسین ناظر پروانه را از اینجا دانلود نمایید.

فرم بازدید مبحث ۱۹

فرم بازدید مبحث ۱۹ را از اینجا دانلود نمایید.

کارشناسان ما پاسخگو شما هستن

کارگزار خدمات شهرسازی و املاک شهرداری مشهد شرکت توسعه شهرسازی