مهدی مقیم نیا

کارشناس معماری

کارشناس اسبق شهرسازی ناحیه ۲ منطقه ۹ شهرداری مشهد

عضو سازمان نظام مهندسی مشهد

moghimniya@gmail.com

مهارت های نرم افزاری

سوابق کاری

کارشناس طراح و مسئول پروژه های شرکت مهندسی مشاور تدبیر فن آوری, از دی ماه ۱۳۸۲تا پایان
۱۳۸۵

-کارشناس دفتر مهندسی ۱۶۴از ۱۳۸۶تاپایان ۱۳۸۸٫

-کارشناس طراح و مسئول پروژه های سازمان بنیاد شهید شهرستان بجنورد بمدت ۲ ماه

-کارشناس شهرسازی (پیشخوان ) شهرداری منطقه ۹ ناحیه ۲ از دی ماه ۱۳۹۰ تاکنون.

-کارشناس تقسیط شهرسازی شهرداری منطقه ۹ ناحیه ۲ از اسفند ۸۹ تا خرداد۹۱

-کارشناس بازدید شهرسازی شهرداری منطقه ۹ ناحیه ۲ از مهرماه ۹۱ تا مرداد ماه ۹۲

esup-mashhad 33DS-max-1 office

سوابق آموزشی و گواهینامه ها