شهرسازی منطقه يك در ۳ ناحیه تقسیم شده است.

آدرس :خيام ۳۵

تلفن6 -37616012

گردش کار پرونده ها در منطقه بدین صورت است که پرونده ها به تفکیک حوزه بندي بین مسئولین شهرسازی تقسیم شده و هر مسئول ، کلیه درخواست هاي مربوط به حوزه خود را انجام می دهد.

پرونده جهت صدور گواهی ، در مرحله تایید فیش ، به کارتابل پیشخوان شهرسازي ناحيه مربوطه ارجاع می گردد.

درخواست های پایانکار تفکیکی و انتقال آپارتمان ابتدا به کارتابل پیشخوان شهرسازی ناحيه  و سپس برای صدور به کارتابل رئيس شهرسازي ناحيه تایید و ارسال می شود. در زمان ارسال در مرحله ي كنترل پيش نويس مي بايستي نوسازي تسويه و تصوير آن در ارشيو لينگ گردد.

هیات پارکینگ : پرونده ابتدا جهت صدور فیش هیات پارکینگ به واحد درآمد (صدور فیش سپرده) ارجاع و پس از برگشت از منطقه ، فیش مزبور چاپ و جهت پرداخت به وسیله پوز به مالک ارائه می شود. سپس مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جانمایی پارکینگ با مقياس ۱۰۰/۱ (نيازي به مهر و امضاي ناظر و دفتر نيست) و فیش پرداختی ، توسط مالک به منطقه (خانم مهندس كمري و قايني) تحویل میگردد . (نیازی به ارسال سیستمی پرونده نمی باشد).

هیات فنی : مالك ابتدا حضوري به سركار خانم كمري و يا خانم قايني مراجعه مي كند. درصورتي كه ايشان تشخيص دهند كه درخواست مالك نياز به طرح در هيئت فني را دارد مراتب زير انجام مي شود :  پرونده ابتدا جهت صدور فیش هیات فنی به واحد درآمد (صدور فیش سپرده) می شود. سپس مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جرم گذاری ملک و همسایگان مجاور که در آن تعداد طبقات و پیشروی طولی املاک مجاور می بایست لحاظ گردد (جهت اخذ پیشروی در زمان پروانه) با مهر و امضاء مسئول دفتر ،كروكي بلوك و مشخص كردن ساختمان هاي داراي طبقه اضافه و داراي گواهي به همراه عكس (براي درخواست طبقه اضافه)، مراجعه حضوري مالك يا وكيل قانوني به شهرداري جهت پر كردن فرم هيئت فني و تحويل مدارك تهيه شده، به همراه فیش پرداختی كه مي توان از درآمد اخذ نمود( قبلا پرونده سيستمي به درآمد ارجاع شده است) ، به سركار خانم كمري و يا قايني جهت طرح در هیات فنی.

(نیازی به ارسال سیستمی پرونده نمی باشد)

پس از تاييد هيئت فني، در صورتي كه نياز به تاييديه كميته اجرايي ضوابط طرح تفصيلي باشد، مالك حضوري به درآمد ناحيه جهت اخذ فرم شماره يك و فيش سپرده علي الحساب، مراجعه مي كند ( پرونده سيستمي به درآمد ارجاع مي شود ). پس از پرداخت، تاييديه كميته اجرايي در آرشيو لينك مي شود. در زماني كه پروانه سيستمي به مرحله ي درآمد مي رسد مجددا مالك جهت اخذ فرم شماره دو ( با همراه داشتن فيش پرداختي) به درآمد مراجعه مي كند تا فيش مابالتفاوت صادر گردد.

آدرس چت داخلی حوزه نام مسئول
مسئولین شهرسازی
bagheri-t@mashhad.ir ۲۱۶ ۱ و ۳ و ۴ تکتم باقری
  ۲۱۹ ۲ و ۵ محمد حدادي
fayazi-m@mashhad.ir ۲۱۸ ۶ و ۷ سید مهدی فیاضی
fadayee-d@mashhad.ir ۲۱۴ ۸ و ۱۰ دلناز فدایی
bahadori-r@mashhad.ir ۲۱۸ ۹ و ۱۱ و ۱۲ رضا بهادری
chaghane-m@mashhad.ir ۲۱۸ ۱۳ و ۱۴ مرتضي چغانه
sharif-m@mashhad.ir ۲۰۵ اعمال صلح و توافق پروانه محمد مهدي شريف مقدم
ghaeni-s@mashhad.ir ۲۱۱ مسئول هیات فنی و پارکینگ(۸-۱۴) سميرا قايني
Kamari-s@mashhad.ir ۲۱۱ مسئول هیات فنی و پارکینگ(۱-۷) سارا كمري
مسئولین نوسازی
Farahmand-s@mashhad.ir ۲۱۲ مسئول سحر فرهمند
مسئولین درآمد
Safdari-n@mashhad.ir ۲۰۴ رییس درآمد ناصر صفدري
babri-a@mashhad.ir ۲۱۳ ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ اكرم ببري
toloo-m@mashhad.ir ۲۱۳ ۲ و ۵ مریم طلوع
lagzian-s@mashhad.ir ۲۱۰ ۱ و۴  و ۳ و ۱۱ ساهره لگزيان
fadayee-d@mashhad.ir ۲۱۴ ۸ و ۱۰ دلناز فدايي
fayazi-m@mashhad.ir ۲۱۸ ۶ و ۷ سید مهدی فیاضی
رؤسای شهرسازی
Hoseini-ha@mashhad.ir ۲۰۵ رییس شهرسازی منطقه هادي حسيني
ehsaninia-m@mashhad.ir ۲۱۵ ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ مجتبی احسانی نیا
elahirad-n@mashhad.ir ۲۱۶ ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ نجمه الهی راد
khazaee-m@mashhad.ir ۲۱۵ ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ محمدعلی خزایی
نقشه برداری     
ghasemi-ha@mashhad.ir   رییس اداره نقشه برداری حمید قاسمی
كارشناس بازديد منطقه
Fasihifar-h@mashhad.ir ۲۱۷   حسين فصيحي فر
فضای سبز
    ۳۷۶۱۷۷۲۲ خانم آراسته
    ۳۷۶۱۷۷۲۲ آقاي مجلسي
دبیرخانه
  ۲۰۸   خانم ميري-خانم داوودي
  ۲۰۹   خانم رئوفي
واحد نظارت
Modaber-i@mashhad.ir ۱۷۰ كارشناس ايمان مدبر
راهبر سیستم
Roshan-s@mashhad.ir ۲۱۰   سارا روشن
بايگاني
  ۲۸۳   مرتضي نظام دوست
         

 

واحد نظارت و کمیسیون ماده صد : پس از تنظیم لایحه ، پرونده جهت کنترل محسبات لایحه به واحد شهرسازی ارسال می گردد. پس از کنترل محاسبات لایحه، پیشخوان منطقه، پرونده را جهت کنترل بازديد و  شاكي احتمالي به واحد نظارت بر ساخت و سازها ارسال و ایشان پس از اعلام نظر مجددا به پيشخوان برگشت زده و پيشخوان، جهت کنترل قیمت منطقه ای و ارزش اسکلت به واحد درآمد ارجاع و سپس جهت تایید و امضا لایحه به کارتابل رییس شهرسازی ناحيه ارسال می گردد. در نهایت بعد از امضا لایحه، پرونده به واحد نظارت ارسال می شود.

در این مرحله صرفا مالک (با مدرک شناسایی) یا وکیل (با مدرک شناسایی و وکالتنامه) به واحد نظارت مراجعه تا فرم اخطاریه به وی ابلاغ و پس از تکمیل دفاعیه، توسط واحد نظارت در آرشیو کمیسیون لینک گردد.

* هر دو فرم (اخطاریه و دفاعیه) در منطقه به مالک تحویل می شود و نیازی به پرینت فرم ها توسط دفتر نمی باشد

توضيحات لايحه به شرح ذيل وارد شود : داراي گواهي به شماره … (شماره آخرين گواهي ) مي باشد كه برابر گزارش دفتر كار … در مرحله ي … مي باشد. لذا شهرداري درخواست اعمال تبصره هاي ذيل ماده صد را دارد. در صورت داشتن هيئت پاركينگ و رضايتنامه به شماره آنها نيز اشاره گردد.

زمان برگشت پرونده از کمیسیون، مالک (وکیل) را مطلع کرده تا به واحد نظارت مراجعه و رای به وی ابلاغ گردد

مدارك لازم جهت ارسال به كميسيون ماده صد : وكالت نامه ها، گزارش بازديد، تحليل تعيين خلاف، رضايتنامه محضري از مجاورين در صورت داشتن مزاحمت، آخرين گواهي اخذ شده از شهرداري، تاييديه هيئت پاركينگ، عكس از ساختمان و مجاورين از چند جهت طبق چك ليست كميسيون با درج تاريخ و مشخص كردن پلاك و مجاورين، كروكي جرم گذاري پلاك مورد نظر و مجاورين طبق چك ليست كميسيون، تمامي مدارك در آرشيو الكترونيكي نيز درج گردد.

فضای سبز : در درخواست های پروانه ، از قسمت مکاتبات مجوز سیستم، فرم درختان و معابر را همراه با يك برگ كروكي از ملك چاپ و به مالک تحویل داده می شود. اين فرم به همراه فرم جديد بازديد فضاي سبز ( كه از فضاي سبز منطقه اخذ مي شود) می بایست به تایید کارشناس فضای سبز منطقه برسد. (نيازي به اجرائيات نيست) سپس مدارک از مالک اخذ و در آرشیو لینک می گردد.

اشغال معبر : از قسمت مکاتبات گواهی، فرم تعهدنامه – منطقه ۶ را چاپ و به امضاي مالك رسانده و سپس در آرشیو لینک می گردد.

توضیحات گواهی

توضيحات موافقت اصولي

**این موافقت اصولی برابر مصوبه ۱۱۸۷/۳ – ۰۲/۰۴/۸۷ شورای اسلامی شهر صادر گردیده است، بدیهی است مالک مي بايست جهت ارایه نقشه های مصوب و معرفی مهندسین ناظر و مجری ذیصلاح وفق ضوابط اعلام شده حداکثر بمدت یکسال اقدام نماید و جهت اخذ پروانه به شهرداری مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه مالك  در زمان مقرر جهت اخذ پروانه، کلیه ضوابط و عوارض به روز خواهد شد. با اين پيش نويس حق شروع هيچگونه عمليات ساختماني را ندارد. رعایت …. مترمربع عقب نشینی جانبی از …. ملک الزامی است و محاسبات به شرح زیر می باشد:

عوارض زیربنای مسکونی ……… مترمربع می باشد.

**در خصوص املاك واقع در شهر جديد رعايت ۴ متر حياط خلوت اجباري از سمت شمال الزامي است.

*در صورت داشتن صورتجلسه كارگروه شهرسازي ، و … به شماره آن در توضيحات كنترل فني اشاره گردد.

*در صورت داشتن شماره و تاريخ فرم بازديد از درختان در قسمت توضيحات كنترل فني اشاره گردد.

 

پروانه

پس از رعايت ميزان در مسير و يا تعيين رج اول بنا توسط نقشه بردار منطقه، احداث (ياتجديد) بنا مي گردد به صورت۳ واحد مسكوني. كه تاييد نقشه ها از طريق دفتر فني … مي باشد. رعايت نكات مندرج در ظهر اين برگ الزاميست. رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان الزاميست. ارتفاع پنجره در خلوت و نورگير ۱/۷۰رعايت گردد. احداث بنا منجر به قطع اشجار نگردد. بازشو درب ها به سمت معبر، نباشد. تطبيق نقشه ها با ضوابط شهرسازي حسب دستور شهردار محترم مشهد به كميته فني مشترك نظام مهندسي و امور مهندسين ناظر واگذار گرديده است در صورت هر گونه مغايرت ضوابط شهرسازي ملاك خواهد بود رعايت نكات ايمني آتشنشاني برابر دستورالعمل الزاميست مدت اعتبار پروانه از تاريخ صدور جهت شروع عمليات ساختماني يكسال است رعايت عقب نشيني هاي جانبي و ميزان در مسير الزاميست يك نسخه از مصوبه شوراي محترم شهر به شماره۲/۵۴۴۶-۸۴/۱۲/۱۳ در خصوص بهاي خدمات اشغال معابر  از مالكان و سازندگان بنا  ضميمه پروانه گرديد.  نامه بيمه تامين اجتماعي به شماره …. مورخ … ارائه گرديد. دارای بدهی تقسیط میباشد( در صورت داشتن بدهی تقسیط). پروانه در دو صفحه صادر گردیده و هر صفحه به تنهایی فاقد ارزش است. بدیهی است شروع عملیات گودبرداری منوط به تکمیل فرم درخواست مجوز گود برداری و تایید آن توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد . ضوابط نماسازی شهری طبق نامه معاونت شهری به شماره ۲۷۵۵۷/۹۲/۲۹ مورخه ۹۲/۲/۲۳ الزامیست ۰ ضمنا تابلو مشخصات ساختمان در کنار معبر عمومی به نحوی که از فاصله مناسب برای عموم قابل رویت باشد الزامیست و این تابلو می بایست تا زمان اخذ پایانکار در محل باقی بماند . سایر مشاعات به صورت — مورد تایید می باشد . تهیه و نصب توری بر روی تمام بازشوها تا طبقه دوم  الزامیست . نصب یک درب سواره را به صورت بازشو به داخل و یا رو آپ به عرض حداکثر ۳ متر مجاز می باشد. مهندس ناظر:مهندس محمود فغفور مغربي با کد۱۸۶۵مي باشد۰مجري ذيصلاح: شرکت آرمان گوهر زنبق شرق مي باشد.

توضیح مهم: جهت املاکی که یک دسترسی به گذرپیاده دارند، در توضیحات کنترل فنی قید شود مالک محترم حق دسترسی سواره را از گذرپیاده ندارند .جهت املاکی که پارکینگ ساختمان در زیرزمین لحاظ شده است قید توضیح رعایت ضوابط شیب رمپ و ایستگاه توقف، برابر ضوابط شهرسازی، الزامی است. در خصوص املاك واقع در شهر جديد رعايت ۴ متر حياط خلوت اجباري از سمت شمال الزامي است.

*اگر در مسیر داشته باشد در توضیحات قید شود هرگونه پاسخگویی بعدی منوط به ارائه سند اصلاحی است

* در صورت داشتن صورتجلسه کارگروه شهرسازی، به شماره صورتجلسه مذکور، در توضیحات پروانه، اشاره گردد.

پايانكار و عدم خلاف:

اين گواهي تا زمان عدم تغيير در كاربري و زيربنا داراي اعتبار مي باشدو از نظر انتقال فاقد ارزش است. انتقال پلاك فوق منوط به پرداخت عوارض انتقال و تاييد شهرداري مي باشد. استحكام بنا طي كارت شماره … توسط آقاي مهندس … با كد نظارت … و تاييديه آسانسور به شماره … مورخ … و تاييديه آتشنشاني طي بخشنامه ۱۲۷۵۲/۹۱/۲۹ تاييد شده است. و داراي تعهد در خصوص پاسخگويي به شاكي احتمالي به شماره … در محضر شماره … مشهد مي باشد. در مراجعه بعدي ، ارائه مجدد فرم استحكام بنا و تاييديه آسانسور و تاييديه موارد ايمني و رعايت مقررات ملي ساختمان ( مبحث ۱۹ ) الزامي است .نصب توري بر روي درب و پنجره ها در زمان صدور پايانكار الزامي است ( اين قسمت توضيحات براي گواهي عدم خلاف مي باشد) . مترا‍ ذكر شده در ساير مشاعات در طبقه زيرزمين …. مترمربع راه پله ، ….مترمربع اطاقك آسانسور، …. مترمربع فيلتر آسانسور، ….مترمربع ويد مي باشد و در طبقات همكف تا چهارم … مترمربع راه پله ، ….مترمربع اطاقك آسانسور، …. مترمربع فيلتر آسانسور، ….مترمربع ويد مي باشد و در طبقه پنجم …. مترمربع خرپشته مي باشد. ( شرح ساير مشاعات بصورت كامل). داراي اعلام نظر هيئت پاركينگ به شماره … مبني بر تاييد … جانمايي پاركينگ در طبقه …. مي باشد.

**در عدم خلاف در مرحله ي فنداسون يا اسكلت و ستون گذاري قيد گردد كه : ساختمان در مرحله ي ….. مي باشد و صدور اين گواهي صرفا جهت تسويه حساب تا اين مرحله مي باشد و از نظر استحكام بنا و عدم خلاف فاقد اعتبار مي باشد.

***ضمنا در مرحله ي ساختماني فنداسيون و اسكلت نياز به ارسال به امور مهندسين نمي باشد و تاييديه مهندس ناظر كافيست.

متن تعهد محضري شاكي احتمالي :

**اينجانب …. مالك / وكيل ساختمان واقع در آدرس …. پلاك ثبتي … داراي پروانه به شماره … متقاضي دريافت پايانكار بهره برداري/ سفتكاري به شماره … متعهد مي شوم چنانچه شخص يا اشخاص از نحوه ي سازه ي ساختمان از نظر طبقات و پيشروي طولي اعم از مشرفيت و مزاحمت و مترا‍ز زمين شكايت داشته باشند، اينجانب پاسخگو بوده و شهرداري هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

مفاصاحساب

اين گواهي به استناد نامه شماره ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ – ۲۹/۹۰/۱۳۸۸۵۴ و تاييد دفتر مهندسي  604 صادر گرديده است و تا عدم تغيير در کاربري و زيربنا داراي ارزش است ضمنا در صورتي که در هر زمان مشخص شد ملک داراي تغييرات است عوارضات به نرخ زمان احراز تغييرات محاسبه خواهد شد . فرم استحکام بنا به شماره  1204591 مورخ  1394/11/27 تحت نظارت مهندس مهدي خير انديش به شماره امضاء ۱۰۲۱ ارائه گرديده است  . در خصوص مالکيت قولنامه اي و پاسخگويي به مدعيان احتمالي داراي تعهد نامه محضري به شماره ۵۵۴۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ ميباشد.داراي يک باب انباري در زير زمين به مساحت ۸ متر مربع و داراي نيز داراي يک باب انباري در طبقه دوم به مساحت ۳٫۴ متر مربع مي باشد .داراي يک دربند تجاري به مساحت ۳۰ متر مربع مي باشد که تواما با مسکوني قابل استفاده است .ساير مشاعات به صورت ۱۰٫۵ متر مربع راه پله و ۴٫۵ متر مربع پيلوت جهت افزايش فضاي باز مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۰۷ در همکف و ۱۰٫۵ متر مربع راه پله مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۰ در طبقه اول و ۱۰٫۵ متر مربع راه پله و ۳ مترمربع راه رو مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۰ در طبقه دوم  مورد تاييد است .

قابل ذکر است ۲۴٫۵ متر مربع مسکوني در طبقه اول با سال ساخت ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ و ۳٫۴ متر مربع انباري در طبقه دوم ۱۳۸۰/۰۱/۰۱- زيربناهاي زيرزمين و طبقه همکف با سال ساخت ۱۳۷۵/۰۹/۰۷ به جز ۲۰متر مربع در طبقه همکف با سال ساخت ۱۳۷۶/۱۲/۲۰ و مابقي مستحدثات نيز با سال ساخت ۱۳۷۶/۱۲/۲۰ ميباشد. انتقال پلاک فوق منوط به پرداخت عوارض انتقال و تاييد مجدد شهرداري مي باشد

پایانکارتفکیکی

يك واحد آپارتمان طبق جدول فوق و مندرجات درظهر سند صادره مورد تاييد مي باشد که طبق بازديد دفتر……. نسبت به آخرين گواهي پايانكار صادره به شماره ……….  مورخ …….. تغييري نيافته است . بصورت يک واحدآپارتمان در طبقه۵ وبارعايت قانون تملک آپارتمانها وباحق استفاده ازاختصاصات واشتراکات مندرج درسند اعيان تفکيکي به شماره  … صادر گرديده است (بانضمام انباري قطعه…تفکيکي به مساحت …مترمربع واقع در طبقه….وپارکينگ قطعه …تفکيکي به مساحت…مترمربع مي باشد ) داراي گواهي استحکام بنا ۱۴۹۱۸۲/۴۶-۲۱/۱۲/۹۱ تحت نظارت آقاي مهندس رضا حيدر زاده با کد ۴۰۲۰ و تائيديه آسانسور به شماره ۳۶۳۲۴۲۴۹۱۴۶۲۳۶ – ۷/۱۱/۹۱مي باشد. استفاده از مشترکات برابر مفاد سند مي باشد به مالک تفهيم گردد که حق هيچگونه تغييراتي را ندارد و رعايت قانون تملک آپارتمانها و مشاعات و غيره الزاميست؛ درضمن اين گواهي از نظر انتقال فاقد ارزش مي باشد.

انتقال

گواهی با بازدید دفتر مهندسی …… و پایانکار شماره ۱/۱۲۵۲-۷۳ صادر و تا زمان عدم تغییر در کاربری ها ومتراژ دارای اعتبار است. دفتر خانه موظف به توجیه متراژ و کاربری ها برای خریدار بوده و انتقال … دانگ برای یک نوبت از لحاظ شهرداری بلامانع است.

انتقال زمین)نامه محضر)

محل بصورت زمين باير است. ضمناً طي فيش شماره                و تأييد واحد درآمد منطقه عوارض انتقال پرداخت شده است لذا انتقال براي يك نوبت بلامانع است. تاکيد مي گردد هرگونه پاسخگويي نسبت به ششدانگ پلاک مقدور ميباشد و مالک حق هيچگونه تفکيک و افراز عرصه را ندارد و اين گواهي از نظر انجام عمليات ساختماني فاقد ارزش است. چنانچه ظرف مدت يکسال از صدور اين گواهي نسبت به اخذ مجوز و احداث بنا اقدام نشود برابر مصوبه شورای اسلامی شهر شامل اخذ عوارض زمينهاي رهاشده مي گردد. تصديق گواهي مفاداين برگه بامندرجات سايت الکترونيک شهرداري مشهدتوسط بارکدذيل اين برگه جهت کنترل وانطباق وعدم سواستفاده احتمالي توسط آن مقام محترم الزامي است ودرصورت بروزهرگونه مغايرت وسواستفاده ناشي ازعدم انطباق اين برگه بامفادومندرجات سايت فوق کليه مسئوليت حقيقي وحقوقي صرفابه عهده آن مقام محترم مي باشدوشهرداري هيچگونه مسئوليت وتعهدي ندارد

واگذاری زمین(درخواست نامه آستان قدس)

   آستان قدس زمين باير :

   با توجه به محل مشخص شده بر روي نقشه هوائي و كروكي ارسالي (پيوست) به شماره                 و برابر بررسي بعمل آمده مورد استعلام بصورت زمين باير مي باشد. اين گواهي به منزله واگذاریويک نوبت انتقال بوده وازنظر، تفكيك و احداث بنا فاقد ارزش مي باشد.ضمناً پس از تنظيم سندچنانچه ظرف مدت يکسال نسبت به اخذ مجوز و احداث بنا اقدام نشود برابر مصوبه شورای اسلامی شهر شامل عوارض زمينهاي رهاشده مي گردد.

آستان قدس __دارای بنا :

با توجه به محل مشخص شده بر روي نقشه هوائي و كروكي ارسالي (پيوست)ممهور به مهر اين شهرداري به شماره               –             و برابر بررسي بعمل آمده مورد استعلام داراي گواهي اشاره شده و با قدمت بناي                         بوده  كه بناها طبق مفاد اين فرم مورد تأييد است. ضمناً داراي رای ک.م.ص به شماره            بوده که عوارض وجرایم  بصورت نقد/اقساط اخذ وبه تایید واحد درآمد رسیده است. ضمنادارای فرم استحكام بنا به شماره               از امور مهندسين ناظر مي باشد. اين گواهي به منزله تجديد اجاره/واگذاری ویک نوبت انتقال بوده و از نظر تفكيك و احداث بنا فاقد ارزش مي باشد

نکات : 

۱- چنانچه دارای رضایت نامه و یا تعهد نامه (مخصوصا تعهد مشاعی ) در مواردی میباشد با قید توضیحات کامل در ذیل گواهی اضافه گردد.

۲-چنانچه قدمت بناهای ساختمان متفاوت می باشد به تفکیک در توضیحات قید گردد

۳-در پایانکار های آپارتمان قید گردد رعایت قانون تملک آپارتمان ها الزامی است

۴- اگر تقسیط  باشد به شماره معین اشاره گردد

۵- مطلب ذیل  در تمام گواهی ها  اشاره گردد

توضیح مهم : تصدیق گواهی مفاد این برگه با مندرجات سایت الکترونیک شهرداری مشهد توسط بارکد ذیل این برگه جهت کنترل و انطباق و عدم سوء استفاده احتمالی توسط آن مقام محترم الزامیست و د صورت هر گونه مغایرت و سوء استفاده ناشی از عدم انطباق این با مفاد و مندرجات سایت فوق کلیه مسئولیت حقیقی و حقوقی صرفا بعهده آن مقام محترم می باشد و شهرداری هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این قبال ندارد.

شهرداری منطقه دو دارای چهار ناحیه است  که آدرس نواحی به شرح ذیل می باشد :

آدرس : بلوار حر عاملی – تقاطع شهید کریمی – جنب پارکینگ طبقاتی …

تلفن : ۲-۳۷۲۸۸۰۸۱

ناحیه یک: بلوار هدایت .نبش هدایت۳ تلفن : ۳۷۳۳۸۵۵۴

ناحیه دو : میدان فهمیده ، پارک پردیس تلفن ۳۶۹۰۰۵۰۰-۳۶۹۰۰۷۰۰

ناحیه سه : بلوار توس.نبش توس ۵۳ تلفن ۸-۳۶۵۸۱۰۰۷

ناحیه چهار: نبش چهارراه فرامرز عباسی. تلفن  7-36080826

 

گردش کار پرونده ها در منطقه بدین صورت است که پرونده ها به تفکیک نوع درخواست بین مسئولین شهرسازی تقسیم شده و هر مسئول ، کلیه درخواست ها را انجام می دهند.

پرونده جهت صدور گواهی ، در مرحله تایید فیش ، به کارتابل پیشخوان ستاد ارجاع می گردد.

درخواست های پایانکار تفکیکی و انتقال آپارتمان ابتدا به کارتابل پیشخوان شهرسازی و سپس برای صدور به کارتابل ناظر عالی استعلامات تایید و ارسال می شود.

هیات پارکینگ :

ابتدا پرونده جهت صدور فیش هیات پارکینگ به واحد درآمد (صدور فیش سپرده) ارجاع و پس از برگشت از منطقه ، فیش مزبور چاپ و جهت پرداخت به وسیله پوز به مالک ارائه می شود. سپس مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جانمایی پارکینگ (با مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان یا مسئول دفتر) مطابق فرمت مورد تایید منطقه (که در آخر مطالب ضمیمه شده است ) و کروکی ملک در آرشیو لینک و به همراه فرم اعلام ضابطه و فیش پرداختی ، توسط مالک به منطقه (آقای میلاد نوفرستی) تحویل میگردد . (نیازی به ارسال سیستمی پرونده نمی باشد).

هیات فنی :

مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جرم گذاری ملک و همسایگان مجاور که در آن تعداد طبقات و پیشروی طولی املاک مجاور می بایست لحاظ گردد (جهت اخذ طبقه و پیشروی در زمان پروانه) و همچنین پلان پارکینگ با مهر و امضاء مسئول دفتر ، به همراه فرم اعلام ضابطه و فیش پرداختی ، توسط مالک به رییس شهرسازی منطقه ارائه میگردد و در صورت تایید ایشان جهت طرح در هیات فنی به آقای مهندس نوفرستی تحویل می گردد.

پاسخگویی درخواست در منطقه دو براساس حوزه بندی به شرح ذیل می باشد .

۱- حوزه ۱/۲-۲/۲-۴/۲-۷/۲-۸/۲-۱۳/۲

کارشناس پیشخوان خانم آمنه طیرانی و ناظر شهرسازی خانم شایسته خسروی

۲- حوزه ۳/۲-۹/۲-۱۰/۲-۱۵/۲

کارشناس پیشخوان خانم تکتم مجلسی و ناظر شهرسازی خانم زهرا  شریعتی

۳- حوزه ۵/۲-۶/۲-۱۱/۲-۱۲/۲-۱۴/۲

                                      کارشناس پیشخوان خانم اعظم عبدی و ناظر شهرسازی خانم ملیحه قزل سوقلو

۴- حوزه ۱۶/۲-۱۷/۲

                                          کارشناس پیشخوان خانم اکرم سعید و ناظر شهرسازی خانم زهرا سبک خیز

۵- حوزه ۱۷/۲-۱۸/۲-۲۰/۲ و ۱۹/۲ که خارج از محدوده است

                                      کارشناس پیشخوان خانم فاطمه نجاتی و ناظر شهرسازی خانم محبوبه خواجوی

 

آدرس چت داخلی حوزه نام مسئول
مسئولین شهرسازی
       
moghimi-s@mashhad.ir   مسئول صدور پاسخ استعلامات سحر مقیمی
qodrati-e@mashhad.ir   کارشناس شهرسازی (پروانه) انسیه قدرتی
saeid-a@mashhad.ir   کارشناس پیشخوان اکرم سعید
tayrani-a@mashhad.ir   کارشناس پیشخوان آمنه طیرانی
majlesi-t@mashhad.ir   کارشناس پیشخوان تکتم مجلسی
abdi-az@mashhad.ir   کارشناس پیشخوان اعظم عبدی
nejati-f@mashhad.ir   کارشناس پیشخوان فاطمه نجاتی
کارشناس نقشه برداری
azad-e@mashhad.ir   مسئول ابراهیم آزاد
مسئولین درآمد
jafarzadeh-n@mashhad.ir   ناظر ارشد درآمد نفیسه جعفرزاده
samadi-h@mashhad.ir   ناظر ارشد درآمد حمید صمدی
samadi-he@mashhad.ir   کارشناس درآمد ناحیه یک هدیه صمدی
moshirian-s@mashhad.ir   کارشناس درآمد ناحیه سه سیما مشیریان
رؤسای شهرسازی
sahraei-z@mashhad.ir   سرپرست شهرسازی منطقه (ناحیه۱ و ۴) مستقر درمنطقه زهرا صحرایی
khajavi-m@mashhad.ir   ناظر ارشد شهرسازی منطقه محبوبه خواجوی
sabokkhyz-z@mashhad.ir   ناظر ارشد شهرسازی منطقه زهرا سبک خیز
shariati-z@mashhad.ir   ناظر ارشد شهرسازی منطقه زهرا شریعتی
qezelsofloo-m@mashhad.ir   ناظر ارشد شهرسازی منطقه ملیحه قزل سوقلو
khosravi-sh@mashhad.ir   ناظر ارشد شهرسازی منطقه شایسته خسروی
                                                  مسئول نوسازی و اصناف   
Esmaeeli-z@mashhad.ir ۴۲۸ مسئول نوسازی زهرا اسماعیلی
nazari-r@mashhad.ir ۴۶۸ کارشناس ریحانه نظری
کارشناس بازدید منطقه
arab-a@mashhad.ir   کارشناس بازدید عباس عرب

 

واحد نظارت و کمیسیون ماده صد :

 پس از تنظیم لایحه ، پرونده جهت کنترل محاسبات لایحه به واحد شهرسازی ارسال می گردد. در این مرحله صرفا مالک ( با مدرک شناسایی ) یا وکیل ( با مدرک شناسایی و وکالتنامه ) به واحد نظارت مراجعه تا فرم اخطاریه به وی ابلاغ و پس از تکمیل دفاعیه، توسط واحد نظارت در آرشیو کمیسیون لینک گردد.  پس از کنترل محاسبات لایحه، پیشخوان منطقه، پرونده را جهت کنترل مجدد به ناظر عالی گواهی ها ارسال و ایشان جهت کنترل قیمت منطقه ای و ارزش اسکلت به واحد درآمد ارجاع و پس جهت درآمد جهت تایید و امضا لایحه به کارتابل مدیر منطقه             ( کارشناس واحد نظارت بر ساخت و سازها) ارسال می گردد. در نهایت بعد از امضا لایحه، پرونده به واحد نظارت ارسال می شود.

ضمنا بازدید مجدد از طرف اداره نظارت انجام خواهد شد.

 • هر دو فرم (اخطاریه و دفاعیه) توسط دفتربه مالک تحویل میگردد.

زمان برگشت پرونده از کمیسیون، مالک (وکیل) را مطلع کرده تا به واحد نظارت مراجعه و رای به وی ابلاغ گردد

مدارک مورد نیاز برای کمیسیون ماده ۱۰۰
موارد زیر در ارشیو کمیسیون اسکن شود :
گزارش بازدید تعیین خلاف لایحه با مهر و امضای دفتر ، اخطاریه با ابلاغ اجرائیات، دفاعیه ،تصاویر رنگی از هر دوطرف ملک (از سمت نمای اصلی و سمت پیشروی طولی( 
کروکی دقیق ملک با املاک مجاور به انضمام ابعاد دقیق عرصه و اعیان و پیشروی ها از مجاورین 
صورتجلسه هیات پارکینگ یا هیات فنی ویا هر نوع نامه دیگر (در صورت وجود)

فضای سبز : در درخواست های پروانه در صورتی که مقابل ملک درخت می باشد ، از قسمت مکاتبات مجوز سیستم ( که چند روزی است که از سیستم حذف شده است ) ، فرم درختان و معابر را چاپ و به همراه فرم اقرارنامه درختان به مالک تحویل داده می شود. فرم می بایست به تایید کارشناس فضای سبز منطقه برسد. (هر دو واحد در منطقه مستقر می باشند) سپس مدارک از مالک اخذ و در آرشیو لینک می گردد. اما در صورتی که مقابل ملک فاقد درخت می باشد، کارشناس بازدید می باست در گزارش اعلام کند و به همراه عکس در آرشیو لینک گردد. در هر صورت تعهد فضای سبز و اقرار نامه الزامی است.

ضمنا مالک در هنگام مراجعه به اداره فضای سبز میبایست نقشه هوایی نیز به همراه داشته باشد.

اشغال معبر : از قسمت مکاتبات گواهی ( این فرم نیز از سیستم حذف شده و بایستی برای این تعهد به کارگزار منطقه مراجعه شود .) ، فرم تعهدنامه – منطقه ۶ را در ۳ نسخه چاپ و به مالک تحویل تا به تایید واحد اجرائیات (مستقر در منطقه) برساند. سپس از مالک اخذ و در آرشیو لینک می گردد

توضیحات گواهی

پروانه تجدیدبنا: ( احداث توسعه بنا )

بشرح جدول فوق تجديد ( احداث – توسعه ) بنا ميشود پس از تخريب کليه زيربناهاي موجود زير نظر و با مسئوليت مهندس ناظر مربوطه مجموعا در … واحد مسکوني طبق نقشه هاي پيوست صادر گردیده است. رعايت ضوابط ايمني و فني برابر ضوابط و مقررات نظام مهندسي ساختمان و ضوابط اتش نشاني الزامي است . تطبيق نقشه ها با ضوابط شهرسازي حسب دستور مديريت ارشد شهرداري مشهد به کميته فني مشترک  نظام مهندسي و امور مهندسي ناظر واگزار گرديده است و با توجه به اينکه نقشه ها تحت نظارت  مهندس …………………. با کدشهرداري ……… و ساير مهندسين مربوطه و مجری ذیصلاح شرکت انبوه ساز پل سفید خراسان با کد ….. که مسئولیت اجرایی ساختمان را برعهده دارد؛ به تائيد دفتر فني شماره ….. رسيده است در موارد اختلاف مفاد پروانه ملاک عمل خواهد بود. استفاده از مصالح و فراورده هاي ساختماني مشمول استاندارد اجباري الزامي است مالک موظف است از دپوي مصالح و اهن الات خاک و نخاله در مقابل کارگاه جلوگيري نمايد و داراي تعهدنامه تخليه نخاله بشماره …….مورخ …..مي باشد و در ضمن داراي تعهد فضاي سبز بشماره ………..و اقرارنامه فضای سبز به شماره…….. مورخ……..ميباشد. پياده رو سازي و اجراي رمپ مي بايست با نظر شهرداري انجام گردد .مالک ملزم به رعایت درب سواره به صورت …. می باشد و احداثي سطوح پارکينگ مي بايست بر اساس پلان ارائه شده اقدام گرديده و در صورت هرگونه تغييري در پلان پارکينگ در مرحله عدم خلاف و يا بهره برداري برابر ضوابط و مقررات روز اقدام خواهد شد و رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان الزامي است . ارتفاع پنجره در خلوت و نورگير با بلوک های نشکن برابر ۱/۷۰متر رعايت گردد و رعايت نکات ايمني و اتش نشاني برابر دستورالعمل الزامي است  احداث بنا منجر به قطع اشجار نگردد. بر اساس نامه ۲۹/۹۲/۱۷۲۲۹۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نصب توری بر روی کلیه درب و پنجره های بازشو الزامی است. مالک ملزم به تامین ….جای پارک در پیلوت می باشد. دارای تاییدیه بیمه تامین اجتماعی به شماره …. می باشد. رعایت دستورالعمل اجرایی گودبرداری ساختمانی ابلاغی از معاونت شهرسازی به شماره ……. الزامی است. و  پاسخگویی طبقه اضافه بر اساس نظریه هیات فنی مورخ ….. انجام گرفته است. متقاضی دارای وکالت نامه به شماره ….. ..دفتر اسناد رسمی …مشهد می باشد. ضمنا داراي تقسيط است و عدم وصول تعهدات و اقساط مربوطه در سررسيد چک هاي اخذ شده موجب مي گردد معادل با مبالغ تاييد نشده بر اساس زمان تسويه به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد. . رعایت دستورالعمل۴/۹۴/۲۳۰۰/ش مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ضوابط احداث پارکینگ برای حفظ فضای سبز و درختان الزامی است. در صورت اجرای حیاط خلوت،  رعایت ابعاد و مساحت حیاط خلوت در زمان صدور پروانه الزامی است. مالک ملزم به نگهداری از درختان اشاره شده در فرم فضای سبز می باشد. ضمنا حداقل نمای جانبی رومالی سیمان سفید می باشد 

نکته مهم …..

دقت شود بجای نقطه چین می بایست براساس موقعیت ( شمالی-جنوبی) و تعداد برملک یکی از موارد ذیل انتخاب و جایگزین گردد :

املاک جنوبی یک بر:

برای املاک با طول بر تا ۱۰ متر ,تنها یک درب سواره رو

برای املاک با طول بربیش از ۱۰ متر تا۱۵ متر , حداکثردو درب سواره رو (با نظر هیات پارکینگ)

برای املاک با طول بربیش از۱۵ متر ,دو درب سواره رو

املاک جنوبی دو بر:

برای املاک جنوبی دو بر بدون در نظر گرفتن طول بر , از هر بر تنها یک درب سواره رومجاز است 

در اینگونه املاک در صورتی که طول یکی از برها بیش از ۱۵ متر باشد تنها دو درب سواره رو امکان پذیر است.

املاک جنوبی سه بر:

املاک دارای سه بر می تواند حد اکثر سه در سواره رو برای مجموع طول برهای مجاز (بشرط عدم شمولیت اصول هفتگانه) نصب نماید.

تبصره:در این گونه املاک برای برهای تا طول ۱۵ متر فقط یک در سواره رو و برای برهای با طول بیش از ۱۵ متر نصب حداکثر دو در سواره رو مجاز است.

املاک شمالی :

املاک شمالی تا طول بر ۲۰متر صرفا مجاز به نصب یک در سواره رو می باشند و برای املاک با طول بر بیش از ۲۰متر امکان نصب دو در سواره رو مجاز است.

املاک شمالی که عمق زمین آنها کمتر از ۵ متر باشد با تشخیص و نظر هیات پارکینگ منطقه نصب بیش از یک در سواره رو بلامانع است .

سایر شرایط:

برای املاک که فقط مجاز به نصب یک در سواره رو می باشند حداقل عرض در سواره رو باید ۲٫۵۰متر و حداکثر۳٫۵۰متر باشد 

برای املاک که دارای دو در سواره رو هستند عرض در سواره رو در یک بر حداکثر ۳متر امکان پذیر است.

چنانچه عرض درهای نصب شده از حداکثرهای تعیین شده بیشتر باشد به منزله نصب دو در سواره می باشد 

حداقل ارتفاع پارکینگ ۲٫۴ متر و حداکثر۳متر می باشد 

طبقه اضافه :

 ضمنا با توجه به دستورالعمل شماره ۲/۱۳۵۷۴۳-۱۳۹۰/۱۲/۱۶ معاونت شهرسازي يک طبقه مازاد  وپيشروي طولي به مالک اعطا شدو مالک ملزم به رعايت زاويه ۴۵درجه از مجاورين است

پروانه دیوارکشی

اين گواهي با توجه به گزارش کارشناس جهت ديوارکشي صادر شده است و از نظر انتقال و ساخت و ساز فاقد ارزش است.اعتبار اين مجوز  از تاريخ صدور به مدت يک سال مي باشد .با توجه به  مصوبه شورا مالک  يک سال فرصت دارد براي اخذ پروانه ساختمان اقدام نمايد در غير اين صورت شامل عوارض اراضي حصور خواهد شد .

عدم خلاف :

 اين گواهي براساس گزارش کارشناس و راي کميسيون ماده صد به شماره………….بصورت …واحدمسکوني بشرح ذيل که مراتب استحکام بنا توسط مهندس ناظر…………. با کد…….تائيدکه پيوست سابقه است صادر گرديده است واين گواهي از نظر انتقال فاقد ارزش بوده و تا زمان عدم تغيير در زيربنا و کاربري داراي اعتبار است.برابر رضايت نامه/تعهد محضري به شماره……مورخ………محضر شماره…..مشهد شهرداري از نظر مزاحمت, پيشروي طولي و مشرفيت مسئوليتي نداشته و به عهده مالک وقت است.ضمنا داراي تقسيط است و عدم وصول تعهدات و اقساط مربوطه در سررسيد چک هاي اخذ شده موجب مي گردد معادل با مبالغ تاييد نشده بر اساس زمان تسويه به نرخ روز محاسبه و اخذ گرددضمنا انتقال پلاک منوط به تسويه حساب بدهي اقساطي و پرداخت حقوقات انتقال مي باشدوفضاي پارکينگ قابليت پارک مستقل…..خودرو را داشته و الباقي واحدها فاقد پارکينگ مي باشد.صدور گواهي بهره برداري منوط به تاييد مجدد امور مهندسين ناظر نما سازي وتاييد آتش نشاني است .

اگر ملکی تقسیطی باشد :

ضمنا داراي تقسيط است و عدم وصول تعهدات و اقساط مربوطه در سررسيد چک هاي اخذ شده موجب مي گردد معادل با مبالغ تاييد نشده بر اساس زمان تسويه به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد .

 

پایانکار بهره برداری : 

اين گواهي براساس گزارش کارشناس و راي کميسيون ماده صد به شماره …………….صورت ….. واحدمسکوني و ….باب انباري در حياط بشرح ذيل که مراتب استحکام بنا توسط مهندس ناظر……………با کد ……………تائيد وداراي  تائيديه آتش نشاني به شماره ……………و تائيديه ايمني و کيفيت اسانسور به شماره………….. مي باشد که پيوست سابقه است صادر گرديده است واين گواهي از نظر انتقال فاقد ارزش بوده و تا زمان عدم تغيير در زيربنا و کاربري داراي اعتبار است . ضمنا داراي تقسيط است و عدم وصول تعهدات و اقساط مربوطه در سررسيد چک هاي اخذ شده موجب مي گردد معادل با مبالغ تاييد نشده بر اساس زمان تسويه به نرخ روز محاسبه و اخذ گرددضمنا انتقال پلاک منوط به تسويه حساب بدهي اقساطي و پرداخت حقوقات انتقال مي باشدو فضاي پارکينگ قابليت پارک مستقل …. خودرو را داشته و الباقي واحدها فاقد پارکينگ مي باشد.وصدور گواهي فوق ملاکي جهت تفکيک اعيان و تاييد واحد صنفي نمي باشد و مالک حق واگذاري به مشاغل مزاحم را ندارد و هرگونه پاسخگويي به واحد صنفي منوط به ارائه تائيديه آتش نشاني است و دارای برابر رضايت نامه/تعهد محضري به شماره………….مورخ………………..محضر شماره……..؛ شهرداري از نظر مزاحمت, پيشروي طولي و مشرفيت مسئوليتي نداشته و به عهده مالک وقت است.

پایانکار تفکیکی :

اين گواهي بر اساس گواهي كلي به شماره…………..  برابر صورت مجلس تفكيكي بصورت يك واحد آپارتمان در طبقه……. وباحق استفاده از قانون مقررات تملك آپارتمانها و باحق استفاده از شرايط ومشتركات مندرج در صورت مجلس تفكيكي گرديده است واز نظر انتقال فاقدارزش وهرگونه نقل وا نتقال منوط به تائيد مجددشهرداري خواهد بودو مقدار ……مترمربع تراس مسقف و بانضمام انباري قطعه …به مساحت……… متر مربع واقع در طبقه ……. و پارکينگ قطعه …… به مساحت……..متر مربع مي باشد .

پایانکار المثنی :

ضمنا داراي تعهد المثني بشماره …………..پیوست سابقه است مبني بر اينکه مالک متعهد ميگردد که چنانچه اصل شناسنامه ساختمان پيدا شد المثني را تحويل نمايد و در صورت هر نوع سوئ استفاده اي شهرداري را کتبا مطلع و مسئول جبران خسارت وارده باشد

انتقال:

 با توجه به گزارش کارشناس مبنی بر عدم تغییر با گواهي به شماره …… به صورت ….. واحد مسکوني صادر شده است و جهت يک نوبت انتقال ششدانگ به نام…….. از نظر شهرداري بلامانع است و ارزش قانوني ديگري ندارد . با توجه به اينکه  گواهي بر اساس سوابق قبلي صادر گرديده است  در صورت هرگونه تغيير اخذ تائيد مجدد از شهرداري الزامي است دفتر خانه محترم موظف به تفهيم و توجيه خريدار محترم در خصوص زيربنا و کاربري مي باشند.استفاده از مشاعات و اختصاصات  برابر مفاد مندرج در سند مي باشد. تصديق گواهي مفاداين برگه بامندرجات سايت الکترونيک شهرداري مشهدتوسط بارکدذيل اين برگه جهت کنترل وانطباق وعدم سواستفاده احتمالي توسط ان مقام محترم الزامي است ودرصورت بروزهرگونه مغايرت وسواستفاده ناشي ازعدم انطباق اين برگه بامفاد و  مندرجات سايت فوق کليه مسئوليت حقيقي وحقوقي صرفابه عهده ان مقام محترم مي باشدوشهرداري هيچگونه مسئوليت وتعهدي ندارد.نوسازي به صورت علي الحساب مي باشد. دارای وکالتنامه محضری به شماره ….. محضر ….. می باشد

انتقال با تعهد :

اين گواهي با توجه به تعهد محضري خريدار و فروشنده به شماره …. .محضر……مشهدمبني بر عدم تغيير با گواهي بشماره….. به صورت يک واحد مسکوني صادر شده است و جهت يک نوبت انتقال از نظر شهرداري بلامانع است و ارزش قانوني ديگري ندارد . با توجه به اينکه  گواهي بر اساس سوابق قبلي صادر گرديده است  در صورت هرگونه تغيير اخذ تائيد مجدد از شهرداري الزامي است ۰

انتقال زمین بایر :

 اين گواهي بر اساس گزارش کارشناس به صورت زمين باير و فاقد حصار و اعيان مي باشد که جهت ارائه به محضر و براي يک بار انتقال صادر شده است و ارزش قانوني ديگري نداردضمنا کاربري و ضوابط ساخت و ساز با اخذ پروانه ساختماني قطعي خواهد شد

 انتقال با تعهد اجرای احکام دادگاه :

اين گواهي در اجرای نامه بشماره…….. اجراي احکام و براساس گواهي بشماره………..به صورت…… واحد مسکوني صادر شده است که جهت انتقال بنام ………………..براي يک نوبت بلا مانع است

نامه اپارتمانهای مرتفع :

 با توجه به بررسي سوابق مورد استعلام يك واحد از مجموعه پلاك كلي است که داراي گواهيهاي اشاره شده مي باشد و تاكنون تغييري نكرده است که طبق قانون تملك آپارتمانها و مشتركات مالک حق هيچگونه تغيير در بافت ساختمان را ندارد، جهت ارائه به محضرو لذا انتقال براي يک نوبت بلامانع است./.

سرقفلی الماس شرق:

 اين گواهي طبق گزارش کارشناس صرفا جهت اجاره و سر  قفلي  يک دربند مغازه واقع در طبقه      يک واحد تجارتي به شماره     مجتمع الماس شرق مستخرجه از پلاک ثبتي    باقيمانده    /   مشهد صادر شده و از نظر انتقال فاقد ارزش است .

نامه آستانه قدس اگر زمین باشد :

برابر بررسي هاي بعمل آمده و بازديد کارشناس که ملک  بصورت زمين بايراست و ضمناٌ برابرتائيد درآمدمنطقه عوارض انتقال پرداخت شده است: لذاانتقال و تجديد اجاره  براي يك نوبت بلامانع است.ضمن تفهيم به مالک وخريدارچنانچه ظرف مدت يکسال ازصدوراين گواهي نسبت به اخذمجوز واحداث بنااقدام نشودبرابرمصوبه شورا اسلامي شهرشامل اخذعوارض زمينهاي رهاشده مي گردد  .

گواهی افراز :

اين گواهي با توجه به گزارش کارشناس در سهم مشاعي متقاضي صادر گرديده و با توجه به پرداخت عوارضات شهرداري افراز در سهم متقاضي بلامانع است بديهي پاسخگوئي به هرکدام از قطعات مشاعي ديگر  منوط به استعلام از شهرداري ميباشد

استعلام بانک:

 کلابه صورت يک واحد آپارتمان بر اساس گواهي به شماره …… و اقرار نامه به شماره ……. مبني بر عدم تغييرجهت ارائه به بانک و رهن پلاک صادر شده و از نظر انتقال فاقد ارزش مي باشد

                                                      مدارک مورد نیاز منطقه جهت صدور پروانه ساختمانی :

۱- نقشه های معماری تایید شده نظام مهندسی

۲- برگه کسر ازسهمیه با مهرسبز امورمهندسین

۳-تعهد مهندسین

۴-نامه بیمه تامین اجتماعی

۵-تعهد خاک ونخاله

۶-تعهد فضای سبز

۷-اقرارنامه فضای سبز

۸-پیشنویس پروانه با مهر و امضای مهندس ناظر

۹-فاکتور خدمات دفتر فنی مهندسی

۱۰- فاکتور ریز محاسبات

۱۱-فیشهای درامدی پرداختی و رسید آنها

۱۲-فیش نوسازی تسویه شده

۱۳- اگر ملکی فاقد سند ششدانگ باشد بایستی تعهدمحضری اراضی قولنامه ای آن نیز ضمیمه پرونده گردد .

۱۴-شناسنامه فنی ملک صرفا برای پرونده هایی ضروری است و تکمیل و امضا( مالک-ناظر و معاون منطقه) می گردد که قصد پیش فروش داشته باشند .

فرم پیش فروش مطابق فرم پیوست تکمیل و ضمیمه آرشیو می گردد .

                                                      مدارک مورد نیاز منطقه جهت صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی :

۱-گزارش بازدید

۲-فاکتورمحاسبات و فیشهای درآمدی و رسید پرداختی

۳-فیش نوسازی تسویه شده

۴-برگه استحکام بنا

۵- تاییدیه هیات پارکینگ ( درصورت وجود )

۶-پلان پارکینگ تایید شده

۷- برگه استحکام بنا

۸- پیشنویس گواهی با مهر و امضای دفتر

۹- رای کمیسیون ماده صد ( درصورت وجود)

                                          مدارک مورد نیاز منطقه جهت صدور گواهی پایانکار بهره برداری ساختمانی :

تمامی مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی عدم خلاف به انضمام

۱۰- کارت سبز نظارت با مهر امورمهندسی

۱۱-تاییدیه آسانسور ( درصورت وجود )

۱۲- گواهی عدم خلاف قبل

۱۳-تاییدیه اداره آتشنشانی ( درصورت داشتن تجاری خرده فروشی در کاربری مسکونی)

 

شهرسازی منطقه ۳  در ۴ ناحیه تقسیم شده است.

آدرس : خیابان هاشمی نژاد – نبش هاشمی نژاد ۲۰/۲ – بعد از صندوق قرض الحسنه ی افضل توس

تلفن :  نواحی ۱و۲و۳:  32250081 – ناحیه ۴ : ۳۲۴۲۷۰۱۰

گردش کار پرونده ها در منطقه بدین صورت است که حوزه های ۱ الی ۳۳  ( 1 / 1 / 1 / 3 )  بین مسئولین شهرسازی تقسیم شده و هر مسئول ، کلیه درخواست ها شامل پروانه ، پایانکار ، انتقال و … را انجام می دهد.

نواحی ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ در منطقه مستقر می باشند

درخواست های انتقال و تایید سابقه مجاز و پایانکار تفکیکی استثنائا توسط خانم یزداندوست و آقای دوگانی انجام می گردد و در زمان ارسال باید به ناظر عالی استعلامات منطقه ۳ ارسال شود.

پرونده جهت صدور گواهی ، در مرحله تایید فیش ، به کارتابل پیشخوان شهرسازی ناحیه ارجاع می گردد.

 

هیات پارکینگ : پرونده ابتدا جهت صدور فیش هیات پارکینگ به واحد درآمد (صدور فیش سپرده) ارجاع و پس از برگشت از منطقه ، فیش مزبور چاپ و جهت پرداخت به مالک ارائه می شود. سپس مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جانمایی پارکینگ (با امضا مهندس ناظر ساختمان و مشخص شدن خط مجاز) به همراه رای های کمیسیون مربوط به همان درخواست (در صورت وجود) و به همراه فرم اعلام ضابطه توسط مالک به منطقه ارسال می گردد. (نیازی به ارسال سیستمی پرونده نمی باشد)

آدرس چت داخلی حوزه نام مسئول
مسئولین شهرسازی
bakhshi-ja@mashhad.ir ۱۰۹ ۱-۳-۶-۷-۸ جواد بخشی
dogani-e@mashhad.ir ۱۰۹ استعلام ها احسان دوگانی
yazdandost-a@mashhad.ir ۱۰۷ استعلام ها عذرا یزداندوست
ramezani-vi@mashhad.ir ۱۲۴ ۴-۵-۹-۱۰-۳۰-۳۱-۳۲ ویدا رمضانی
nejati-s@mashhad.ir ۱۲۴ ۴-۵-۹-۱۰-۳۰-۳۱-۳۲ سحر نجاتی محرمی
behnam-sa@mashhad.ir ۱۲۴ ۲-۳-۲۰-۲۱-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ سارا بهنام مقدم
shakhsi-s@mashhad.ir   ۳۳-۳۴-۳۵ سمیه شخصی خدابخش
hajian-a@mashhad.ir هیات فنی و هیات پارکینگ ناحیه ۴ علی حاجیان
    هیات فنی نواحی ۱،۲و۳ سید حسین موسوی
gholamee-a@mashhad.ir ۲۱۰ هیات پارکینگ نواحی ۱،۲و۳ علی غلامی
مسئولین درآمد و نوسازی و اصناف
omranifar-d@mashhad.ir   مسئول درآمد و نوسازی نواحی ۲ و ۴ داوود عمرانی فر
    مسئول درآمد و نوسازی نواحی ۱ و ۳ فهیمه خزیمه
nejat-e@mashhad.ir ۳۰۴ مسئول درآمد منطقه الهه نجات
mohamadzadeh-a@mashhad.ir ۲۰۶ ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۲۰-۲۱-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ امیر محمد زاده
shakhsi-s@mashhad.ir   ۳۳-۳۴-۳۵ سمیه شخصی خدابخش
majdi-m@mashhad.ir ۱۲۵ ۳-۹-۱۰-۳۰-۳۱-۳۲ مهدی مجدی
                                                       رؤسای شهرسازی و ناحیه
bakhshi-ja@mashhad.ir ۱۰۹ رییس شهرسازی ناحیه ۱ جواد بخشی
nejati-s@mashhad.ir ۱۲۴ رییس شهرسازی ناحیه ۲ سحر نجاتی محرمی
behnam-sa@mashhad.ir ۱۲۴ رییس شهرسازی ناحیه ۳ سارا بهنام مقدم
hojabr-j@mashhad.ir   رییس شهرسازی ناحیه ۴ جلال هژبر
gharebaghi-m@mashhad.ir   رییس ناحیه ی ناحیه ۴ مجتبی قره باغی
akbary-h@mashhad.ir   رییس شهرسازی منطقه – خط مستقیم: ۳۲۲۲۳۹۲۴ هادی اکبری
                                                                نقشه برداری
hashemi-a@mashhad.ir ۲۱۵ نقشه بردار منطقه امیرحسین هاشمی
املاک
      مجتبی رحمانی نسب
واحد نظارت
    باقر نیا
راهبر سیستم
rezaeeyan-f@mashhad.ir ۱۲۳   فروزان رضاییان
معاونت شهرسازی منطقه
shafia-m@mashhad.ir   خط مستقیم: ۳۲۲۲۴۳۴۹ مهدی شفیعا

تاریخ جمع آوری اطلاعات : ۲۳/۰۹/۱۳۹۵

حوزه بندی نواحی منطقه ۳

منطقه ۳
۱ ، ۲ ، از ابتدای حوزه ۳ تا ۱۷-۴-۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ناحیه ۱
۱۸-۴-۳ به بعد ، ۹ ، ۱۰ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ناحیه ۲
۲۰ ، ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ناحیه ۳
۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ناحیه ۴

– حوزه ۲۹ هم بین ناحیه ۲ و ۳ بلوک های مشترکی دارد که ترتیب خاصی ندارد و مرز آن ها خیابان رسالت است (مقداری از حاشیه فجر تا سیس آباد سمت راست ناحیه دو و سمت چپ ناحیه ۳ ، رسالت فرد ناحیه دو و رسالت زوج ناحیه سه)

توضیحات منطقه ۳

گروه استعلام :

استعلام انتقال : برابر بازدید دفتر فنی موارد به شرح فوق می باشد . عوارض نوسازي تاپايان سال جاري تسويه گرديده است . عوارض انتقال طي فيش شماره — روز — پرداخت گرديده است و نقل و انتقال نسبت به — دانگ پلاک فقط براي يک نوبت به نام —  از نظر شهرداري بلامانع است . ضمنا قدمت — مترمربع از ساختمان سال — و قدمت مابقی سال — می باشد . ساختمان کلا به صورت —- واحد مسکونی و — باب تجاری مورد تایید است . دفترخانه در زمان انتقال سند مي بايست مفاد اين گواهي را به خريدار تفهيم نمايد . ضمناً احراز مالکیت مالکین به عهده دفتر اسناد رسمی می باشد و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد .

تعهد افزایش تراکم : فروشنده و خريدار برابر تعهدنامه محضري به شماره — روز — در دفتر اسناد رسمي شماره — حوزه ثبتي مشهد با اطلاع از آنکه ملک مذکور شامل افزايش تراکم مي باشد ملک مذکور را خريد و فروش نموده و خريدار آقاي — متعهد گرديده در صورت تقاضاي درخواست استعلام انتقال و يا پروانه احداث بنا و استفاده از مازاد تراکم طرح تفصيلي حقوقات شهرداري را به نرخ روز و برابر ضوابط و مقررات جاري پرداخت نمايد .

مشاعی : انتقال در سهم مشاع بلامانع مي باشد . کليه مسئوليت مالکيت حدود و ابعاد مقدار تصرفي پلاک مشاعي فوق بر عهده متقاضي بوده و در اين خصوص شهرداري هيچ گونه مسئوليتي ندارد . اين گواهي از نظر تفکيک عرصه و افراز و انجام هرگونه عمليات ساختماني فاقد ارزش است.

استعلام ترهین : اين گواهي از نظر ترهين بلامانع مي باشد ولي از نظر انتقال فاقد اعتبار است . عوارض نوسازي تاپايان سال جاري تسويه گرديده است . در صورتي که انتقالي صورت پذيرد عوارض به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد .

استعلام ثبت : اين گواهي از نظر افراز / تفکیک برابر کروکی پیوست بلامانع مي باشد ولي از نظر انتقال فاقد اعتبار است . صدور سند تفکيکي در سهم مشاع با توجه به پرداخت حقوق مربوطه بلامانع است . احراز مالکيت هر يک از مالکين با توجه به اسناد ارائه شده بعهده اداره ثبت بوده و شهرداري در اين مورد مسئوليتي نخواهد داشت . عوارض نوسازي تاپايان سال جاري تسويه گرديده است . در صورتي که انتقالي صورت پذيرد عوارض به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد .

استعلام اتحادیه :  کلا به صورت — دربند تجارب مورد تایید است داراي تاييده آتش نشاني به شماره — روز —  مي باشد . عوارض نوسازی و صنفی تا پایان سال جاری تسویه گردیده است .

تجدید اجاره :

اين گواهي صرفاً به منظور تجدید اجاره صادر می گردد و از نظر انتقال فاقد اعتبار است . عوارض نوسازي تاپايان سال جاري تسويه گرديده است . در صورتي که انتقالي صورت پذيرد عوارض به نرخ روز محاسبه و از مالک جدید اخذ خواهد شد .

گروه پروانه :

موافقت اصولی: پس از تخريب بناهاي موجود طبق توافقنامه شماره —  روز — مبني بر — مشروط بر — و /صورتجلسه هيئت فني به شماره — روز — مبني بر —- مشروط بر — و صلح در مسير به شماره — روز — بر اساس عرصه قبل از تعريض بعلاوه ۳۰% مساحت مقدار عرصه در تعريض/ و ضوابط جاری کلا به صورت — واحد مسکوني بعلاوه — دربند تجاری در طبقات در حد — زمين در يک دستگاه تجديد بنا مي گردد و متقاضي حق شروع عمليات ساختماني با اين موافقت اصولي را ندارد و از تاريخ فيش عوارض صادره شده مي بايست طي مدت مقرر نسبت به  تعيين مهندس ناظر و تهيه نقشه هاي اجرايي وفق ضوابط اعلام شده اقدام نمايد . رعايت مقدار در مسير در مهلت مقرر الزاميست و مالک برابر تعهدنامه محضري به شماره — روز — در دفتر اسناد رسمي شماره — حوزه ثبتي مشهد در قبال دريافت حقوقات متعلقه ناشي از ميزان عرصه در مسير طرح هاي شهرداري متعهد گرديده ظرف مدت — ماه از تاریخ صدور پروانه ساختماني ملک مذکور نسبت به رعايت ميزان در مسير و اصلاح سند اقدام نمايد . تامين پارکينگ جهت —  واحد مسکوني در طبقه — برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي به نحوي که موجب قطع درختان نگردد الزاميست که در زمان پايانکار بهره برداري بايستي به تاييد هيئت پارکينگ برسد  . در خصوص تعداد درب پارکینگ رعایت شرایط مصوبه شورای شهر ۲۳۰۰ /۹۴/۴ ش روز ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ الزامی است و  بازشو درب ها نباید به طرف معبر باشد . احداث زیرز مین مشروط به رعایت تراز صفر خیابان بلامانع است  . رعايت عقب نشيني جانبي تحت زاويه ۴۵ درجه از سمت معبر — و رعايت عقب نشيني جانبي به ميزان ۳٫۵ متر از محور از سمت معبر — در طبقه سوم و به بعد الزاميست . رعايت پخي ۴۵ درجه بعد از سطح اشغال مجاز از سمت پلاک های مجاور الزاميست . رعایت مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد به شماره ۳/۹۱/۳۸۶۵/ش روز ۰۲/۰۹/۱۳۹۱ درخصوص دستورالعمل اجرايي ضوابط و مقررات نماهاي شهري مشهد الزامي است .

کنترل فنی : كنترل فني و تاييد نقشه ها و تطبيق باضوابط شهرداري به دفاتر فني سازمان نظام مهندسي واگذار گرديده و در صورت هر گونه مغايرت ضوابط شهرداري ملاك عمل خواهد بود .

پروانه : پس از تخريب بناهاي موجود طبق توافقنامه شماره —  روز — مبني بر — مشروط بر — و /صورتجلسه هيئت فني به شماره — روز — مبني بر —- مشروط بر — و صلح در مسير به شماره — روز — بر اساس عرصه قبل از تعريض بعلاوه ۳۰% مساحت مقدار عرصه در تعريض/ و ضوابط جاری کلا به صورت — واحد مسکوني بعلاوه — دربند تجاری در طبقات در حد — زمين در يک دستگاه تجديد بنا مي گردد. رج اول بنا مي بايست توسط شهرداري تعيين گردد ضمنا رعايت کليه ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي و اصول ايمني و آتش نشاني و اجراي مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد و نصب تابلو مشخصات در محل كارگاه الزامي است . تعهد اجرائيات به شماره — روز — از نظر جمع آوري نخاله ساختماني ضميمه سابقه است . رعايت مقدار در مسير در مهلت مقرر الزاميست و مالک برابر تعهدنامه محضري به شماره — روز — در دفتر اسناد رسمي شماره — حوزه ثبتي مشهد در قبال دريافت حقوقات متعلقه ناشي از ميزان عرصه در مسير طرح هاي شهرداري متعهد گرديده ظرف مدت — ماه از صدور پروانه ساختماني ملک مذکور نسبت به رعايت ميزان در مسير و اصلاح سند اقدام نمايد . تامين پارکينگ برای —  واحد مسکوني در طبقه — برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي به نحوي که موجب قطع درختان نگردد الزاميست که در زمان پايانکار بهره برداري بايستي به تاييد هيئت پارکينگ برسد . در خصوص تعداد درب پارکینگ رعایت شرایط مصوبه شورای شهر ۲۳۰۰ /۹۴/۴ ش روز ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ الزامی است و  بازشو درب ها نباید به طرف معبر باشد . ضمنا تخريب بناهاي موجود ، عملیات گود برداري و هر گونه عملیات ساختمانی مي بايست تحت نظارت مهندس ناظر صورت پذيرد . احداث زیرز مین مشروط به رعایت تراز صفر خیابان بلامانع است  . رعايت عقب نشيني جانبي تحت زاويه ۴۵ درجه از سمت معبر —  و رعايت عقب نشيني جانبي به ميزان ۳٫۵ متر از محور از سمت معبر —  در طبقه سوم و به بعد الزاميست . رعايت پخي ۴۵ درجه بعد از سطح اشغال مجاز از سمت پلاک های مجاور  الزاميست . تامين فضاي سبز قابل کاشت و داشت به ميزان ۲۵% فضاي باز معادل — مترمربع و کاشت — اصله درخت الزاميست که بايستي بهره برداري موثر از درختان به هنگام صدور پايانکار بهره برداري به تاييد کارشناس محترم فضاي سبز برسد . همچنین رعایت مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد به شماره ۳/۹۱/۳۸۶۵/ش روز ۰۲/۰۹/۱۳۹۱ درخصوص دستورالعمل اجرايي ضوابط و مقررات نماهاي شهري مشهد الزامي است .

نامه بیمه شماره— روز — در سوابق موجود می باشد .

برابر صورتجلسه كارگروه بيماري سالك پيش بيني تهيه و نصب توري بر روي درب و پنجره ها   الزامی است .

 

املاک قولنامه ای : مالک برابر تعهدنامه محضری به شماره — روز — در دفتر اسناد رسمي شماره — حوزه ثبتي مشهد کليه مسئوليت هاي مربوط به مالکيت و حدو حدود زمين مورد تصرف را برابر با مفاد تعهدنامه مذکور برعهده گرفته و شهرداري در خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد و صدور پروانه به منزله حق مالکيت نمي باشد  ضمنا صدور پایانکار امکانپذیر نمی باشد و مالک موظف به اخذ گواهی مفاصا حساب پس از اتمام عملیات ساختمانی می باشد .

احداث حیاط خلوت : نصب هر گونه نور گير و پنجره به طرف حياط خلوت با رعايت ارتفاع ۱٫۷ متر از روي کف تمام شده هر طبقه امکان پذير مي باشد .

 

گروه پایانکار:

پایانکار بهره برداری : اين گواهي به منزله پايانکار بهره برداري مي باشد . ساختمان کلا به صورت —- واحد مسکونی و — دربند تجاری مورد تایید است .  کارت استحکام بنا به شماره — روز — به تائيد آقاي مهندس — با کد — به عنوان مهندس ناظر و ساير مهندسان مربوطه و همچنين سازمان نظام مهندسي رسيده است که موارد آتش نشاني نيز توسط آقای مهندس — با کد — تاييد گرديده است . موارد ایمنی و استانذدارد آسانسور برابر نامه شماره — روز — توسط سازمان استاندارد تایید گردیده است . برابر صورتجلسه هیئت پارکینگ روز — تعداد — جای پارک مستقل مورد تایید است و برابر رای کمیسیون ماده صد شماره — روز — عوارض کسری پارکینگ برای — جای پارک اخذ گردیده است . دارای — باب انباری در طبقه —  می باشد . ضمنا اين گواهي به درخواست مالک صادر شده است و از نظر نقل و انتقال فاقد اعتبار است و در صورتي که انتقالي صورت پذيرد عوارض به نرخ روز محاسبه و از مالک جدید اخذ خواهد شد . ساير مشاعات در طبقه — شامل — مترمربع — و … مي باشد .

تقسیط : تقسیط –  اين گواهي از نظر انتقال فاقد اعتبار است و هرگونه انتقالي منوط به پرداخت کامل اقساط و عوارض انتقال به نرخ روز مي باشد . در صورتي که انتقالي صورت پذيرد بدهی باقیمانده اقساط و عوارض به نرخ روز از مالک جدید اخذ خواهد شد .

قدیمی : مالک برابر تعهدنامه محضري به شماره — روز — در دفتر اسناد رسمي شماره — حوزه ثبتي مشهد کليه مسئوليت استحکام بناي ساختمان را به عهده گرفته و شهرداري در قبال آن هيچ گونه مسئوليتي ندارد .

پایانکار تفکیکی : گواهی فوق به منزله پايانکار تفکيکي مي باشد . کارت استحکام بنا شماره — روز — به تائيد آقاي مهندس — با کد — به عنوان مهندس ناظر و ساير مهندسان مربوطه و همچنين سازمان نظام مهندسي رسيده است که موارد آتش نشاني نيز توسط آقای مهندس — با کد — تاييد گرديده است موارد ایمنی و کیفیت آسانسور برابر نامه شماره — روز — توسط سازمان استاندارد تایید گردیده است . اين گواهي از نظر انتقال فاقد اعتبار است و در صورتي که انتقالي صورت پذيرد عوارض به نرخ روز محاسبه و از مالک جدید اخذ خواهد شد .

عدم خلاف : اين گواهي به منزله عدم خلاف ( سفتکاري ) مي باشد . کارت استحکام بنا شماره — روز — به تاييد آقاي مهندس — با کد — به عنوان مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسي رسیده است . مهر و امضاء کليه مهندسين ناظر و تائيد موارد ايمني آتش نشاني و تائيديه استاندارد آسانسوردر زمان بهره برداري الزامي است .

مفاصاحساب ( قدیمی ، مشاعی ) : مفاصاحساب فاقد گواهی قبلی :

اين گواهي به منزله مفاصا حساب مي باشد و از نظر انتقال و تفکيک و افراز سند فاقد اعتبار است  . ساختمان کلا به صورت —- واحد مسکونی و — دربند تجاری مورد تایید است دارای رای کمیسیون ماده صد شماره —– روز — می باشد . عوارض و جرائم ناشی از تخلفات ساختمانی محاسبه گردیده است و به صورت  نقد پرداخت گردید/ به صورت اقساط در حال پرداخت می باشد . برابر صورتجلسه هیئت پارکینگ روز — تعداد — جای پارک مستقل مورد تایید است و برابر رای کمیسیون ماده صد بشماره فوق عوارض کسری پارکینگ برای — جای پارک محاسبه گردیده است .

(گواهی استحکام بنا به شماره — روز — به تائيد آقاي مهندس — با کد — به عنوان مهندس ناظر و ساير مهندسان مربوطه و همچنين سازمان نظام مهندسي رسيده است که موارد ایمنی و آتش نشاني نيز توسط آقای مهندس — با کد — تاييد گرديده است . موارد ایمنی و استاندارد آسانسور برابر نامه شماره — روز — توسط سازمان استاندارد تایید گردیده است. / موارد ایمنی و آتشنشانی طی نامه — روز— سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني تایید گردیده است   )*

تعهدات:

-متقاضی طی تعهد محضری به شماره —- روز —-  در دفتر اسناد رسمی — متعهد به رعایت عرصه و اعیان در مسیر در زمان اجراي طرح و یا تجديد بنا گردیده است

متقاضی طی تعهد محضری به شماره —- روز —-  در دفتر اسناد رسمی — مسئوليت فقدان استحكام بنا سازه ملک و مسئولیت استحکام بنای مستحدثات احداثی و عدم نصب تجهيزات ايمني و فني و يا ورود هر گونه خسارت به اشخاص حقيقي و حقوقي به هر شكل و صورتي را پذيرفته است

با توجه به عدم ارائه سند رسمی ششدانگ ، متقاضی طی تعهد محضری به شماره —- روز —-  در دفتر اسناد رسمی —  مسئولیت تمامی عواقب احتمالی مربوط به مالکیت و حد و حدود زمین مورد تصرف را پذیرفته است  و شهرداري در این خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد .

توضیحات مفاصا بهره برداری صنفی

اين گواهي در پاسخ به نامه شماره ۱۶۸۲ روز ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ از اتحاديه —- مشهد و صرفاً به منزله تسویه حساب تغییر کاربری اعیان یک دربند مغازه با زیربنای ۲۵ متر مربع مي باشد و صرفاً برای  تاييد كاربري ساختمان تا زمان تجديد بنا با زيربناي مندرج در جدول فوق  بوده و دليل به تاييد به نوع واحد كسبي آن نمی باشد و با توجه به اینکه کل ساختمان تسویه حساب نشده است این کد نوسازی در لیست کنترلی در وضعیت توقف قرار گرفته است و تا زمان تسویه کامل پاسخگویی برای کل مستحدثات امکانپذیر نمی باشد . ضمناً اين گواهي از نظر انتقال، افراز، تفكيك ، مالكيت و انجام هرگونه عمليات ساختماني فاقد ارزش است .

لازم به ذکر است هیچ گونه مسئولیتی در خصوص احراز مالكيت ، تاييد اجاره خط بين موجر و مستاجر ، حقوق كسب و پيشه يا تجارت و غيره متوجه شهرداری نبوده و كلاً از حيطه وظایف شهرداري خارج است .

 • با توجه به عدم ارائه استحکام بنا ، متقاضی طبق تعهدنامه محضري شماره ۳۹۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ دفتر اسناد رسمي شماره ۲۸۲ مشهد مسئولیت استحكام بنای ساختمان را پذیرفته است
 • با توجه به اینکه ساختمان مذکور فاقد سند رسمی است متقاضی طی تعهدنامه محضري بشماره ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ دفتر اسناد رسمي شماره ۲۸۲ مشهد مسئولیت و عواقب آن را پذیرفته است

موارد ایمنی و آتشنشانی مغازه مذکور طی نامه شماره ۴۵/۹۲/۲۱۱۶۴ روز ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ سازمان آتشنشاني تایید گردیده است .

ویرایش ۲۵/۰۵/۹۶

 

شهرسازی تمام نواحی  ،واحد املاک، حقوقی در ساختمان اصلی شهرداری واقع در چهارراه برق مستقر می باشند.

واحد فضای سبز تمام نواحی درساختمان شهرداری  بلوار شهید آوینی، آوینی ۳  مستقر می باشند.

واحد اداره نظارت در خیابان بابا نظر ۱۶ واقع شده است.

شماره تلفن شهرداری: ۳۲۷۰۰۰۵۵

 

گردش کار پرونده ها به این صورت است که تمامی در خواست ها در مرحله کنترل برای ناحیه ی مربوطه ارسال می گردد. درخواست عدم خلاف و پایانکار در مرحله صدور فیش برای تایید مراتب صدور گواهی ابتدا باید برای پیشخوان ناحیه ارجاع گردیده و سپس به رییس شهرسازی ناحیه ارسال شود.                                                                                                         درصورت نیاز ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد در مرحله اول در آرشیو کمیسیون فقط عکس و کروکی لینک میگردد و در صورت تایید لایحه پرونده به دفتر برگشت خورده و سایر مدارک لینک خواهند گشت.

درآمد : پاسخگویی واحد درآمد بنا به نوع درخواست تقسیم بندی می شود. درخواست پروانه توسط آقای محمد خورشیدی،

درخواست انتقال توسط آقای محمدرضا روحی و سایر درخواست ها توسط خانم فاطمه بزرگوار پاسخگویی می شوند.

تعهدات لازم برای صدور پروانه شامل فضای سبز، خاک و نخاله، تابلو بوده و بر حسب شرایط ملک تعهد املاک مشاعی، رعایت میزان در مسیر، تخریب شش ماهه و … مورد نیاز خواهد بود.

برای صدور گواهی شامل تجاری نیازی به ارائه اعلام نظر تابلو، مشاغل مزاحم و بند۲۰ نمی باشد

هیئت فنی و هیئت پارکینگ:  مدارک مورد نیاز شامل سند مالکیت ، فرم هیئت فنی/پارکینگ ، فرم بازدید با اخذ  دستور از رییس شهرسازیدر هیئت فنی/پارکینگ مطرح و  صورتجلسه ی صادره  به مالک و یا نماینده دفتر برای لینک در آرشیو تحویل می گردد.

 

آدرس چت

داخلی

حوزه

نام مسئول

مسئولین شهرسازی

Mohamadi-za@mashhad.ir

۲۵۳

کارشناس ناحیه۱ ( حوزه ۱و۳و۵)

زهرا محمدی

Maldar-fa@mashhad.ir

۲۳۳

کارشناس ناحیه۲ (حوزه ۲و۴)

فاطمه مالدار

ghorbani-n@mashhad.ir

۲۵۳

کارشناس ناحیه۲

نجمه قربانی

Shirzad-moh@mashhad.ir

۲۲۴

کارشناس ناحیه۳

محدثه شیرزاد

مسئولین درآمد و نوسازی

purhasan-m@mashhad.ir

 

رییس درآمد

مسعود پور حسن

Khorshidi-mo@mashhad.ir

۲۵۰

کارشناس گروه  پروانه- تمام نواحی

محمد خورشیدی

Roohi-m@mashhad.ir

۲۳۰

کارشناس درخواست انتقال- تمام نواحی

محمدرضا روحی

Bozorgvar-fat@mashhad.ir

۲۴۱

کارشناس – سایر درخواست ها-تمام نواحی

فاطمه بزرگوار

رؤسای شهرسازی

moafian-m@mashhad.ir

۲۲۲

رییس شهرسازی منطقه

محمدمعافیان

Karimian-a@mashhad.ir

۲۳۶

رییس شهرسازی ناحیه ۱

علی کریمیان

aghaei-m@mashhad.ir

۲۳۷

رییس شهرسازی ناحیه۲

مرتضی آقایی

teymoori-f@mashhad.ir

۲۴۸

رییس شهرسازی ناحیه ۳

فرزانه تیموری

نقشه برداری

Nadalizade-o@mashhad.ir

۲۲۵

رییس اداره نقشه برداری

امید ناد علیزاده

املاک

 

۲۲۸

 

آقای پرچمی

دبیرخانه

Farzadmehr-m@mashhad.ir

۲۱۲

 

مهدی فرزادمهر

Kalali-m@mashhad.ir

۱۰۷

 

مصطفی کلالی

واحد نظارت

Khalatbari-p@mashhad.ir

۳۲۱۴۵۳۹۶

کارشناس

پوریا خلعتبری

Karozari-m @mashhad.ir

۳۲۱۴۵۳۹۶

کارشناس

مسعود کارگزاری

Niroomand-jav@mashhad.ir

۳۲۱۴۲۱۷۰

کارشناس

جواد نیرومند

راهبر سیستم

Bayat-f@mashhad.ir

۲۲۱

 

فاطمه بیات

حقوقی

 

۲۰۶

رییس

عباسعلی آمار

 

 

محل ساختمان شهرداری منطقه ۵ نواحی سه گانه ، اجراییات، واحد حقوقی ، املاک، نقشه برداری،  فضای سبز و… به آدرس بلوار میرزا کوچک خان، مقابل پارک رستگار واقع شده است.

شماره تلفن:

شهردار: جناب  حسن هدایتی  ،   معاون شهردار: آقای فهمیده، رییس شهرسازی منطقه : آقای علی بصیر

گردش کار پرونده:

درخواست پروانه  نواحی سه گانه به پیشخوان ستاد ارسال می گردد. تعهدات لازم برای صدور پروانه شامل فضای سبز، خاک و نخاله بوده و بر حسب شرایط ملک تعهد املاک مشاعی، رعایت میزان در مسیر، تخریب شش ماهه و … مورد نیاز می باشد. تعهد خاک و نخاله قبل از مراجعه به اجراییات نیاز به امضاء رییس شهرسازی دارد.  درخواست انتقال و پایانکار تفکیکی تمام نواحی  در مراحل کنترل به پیشخوان ستاد و در مرحله صدور به ناظر عالی استعلامات ارسال می گردد. درخواست عدم خلاف ، پایانکار و مفاصا حساب نیز در مراحل کنترل به پیشخوان ستاد و برای صدورمستقیما  به کارتابل رییس شهرسازی منطقه ارسال می گردد.درصورت نیاز ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد در مرحله اول در آرشیو کمیسیون فقط عکس و کروکی لینک میگردد و در صورت تایید لایحه پرونده به دفتر برگشت خورده و سایر مدارک لینک خواهند گشت.

 

هیئت پارکینگ : مالک یا نماینده دفتر مدارک شامل  فرم پارکینگ ،  گزارش بازدید، پلان جانمایی پارکینگ ممهور به مهر مهندس ناظر را به مسئول مربوطه در شهرداری ( در حال حاضر آقای منصوری) ارائه می دهند.

برای بازدید هیئت فنی و پارکینگ نیاز به پرداخت فیش ندارد.

هیئت فنی: مالک مدارک مربوطه شامل نامه ی  درخواست  و گزارش بازدید  را به شهرداری منطقه ارائه و در صورت موافقت رییس شهرسازی ناحیه ، فرم هیئت فنی نزد مسئول مربوطه (درحال حاضر آقای منصوری) تکمیل می گردد.

 

آدرس چت داخلی حوزه نام مسئول

مسئولین شهرسازی

javan-hs@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۵۶ تایید صلح و توافق-تمام نواحی

حشمت جوان

Aminizadeh-j@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۶۹ پیشخوان ستاد پروانه/انتقال/ پایانکار تفکیکی – تمام نواحی امینی زاده
busadi-n@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۶۹ پیشخوان پایانکار- تمام نواحی نوید بوسعدی
Tafaghod-n@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۹۰ پیشخوان عدم خلاف- تمام نواحی نرگس تفقد
Ganjali-z@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۴۳ پیشخوان مفاصا حساب-تمام نواحی زهرا گنجعلی
مسئولین نوسازی
imanian-r@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۰۸ مسئول منطقه رضا ایمانیان
Afsharian-n@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۵۲ کارگزار صدور فیش افشاریان
Mohsenian-z@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۵۲ کارگزار صدور فیش زهرا برادران محسنیان
مسئولین درآمد
noori-gh@mashhad.ir   رییس درآمد غلامرضا نوری
Heydari-e@mashhad.ir   کارشناس درآمد ناحیه ۱ الهه حیدری
Imanian-r @mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۰۸ کارشناس درآمد ناحیه۲ رضا ایمانیان
ahmadi@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۲۷۶ کارشناس درآمد ناحیه۳ احمدی
رؤسای شهرسازی
basyr-a@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۴۹ رییس شهرسازی منطقه علی بصیر
Aminizadeh-j@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۶۹ ناظر عالی استعلاامات امینی زاده
نقشه برداری
rahimy-mo@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۰۲ کارشناس محمد رضا رحیمی
saghi-h@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۰۲ کارشناس حسن ساقی
املاک
vatankhah-m@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۲۲۱ کارشناس محمد وطن خواه
دبیرخانه
Momen-m@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۲۶۶ مسئول مریم السادات مومن
واحد نظارت
Parsa-m@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۱۷ کارشناس مهدی پارسا
راهبر سیستم
mahdavianfar-m@mashhad.ir ۳۱۲۹۴۳۴۶   مصطفی مهدویان فر

ویرایش ۲۵/۰۵/۹۶

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

آدرس شهرداری  منطقه ۷ : تقاطع چهارراه پروین اعتصامی و جمهوری اسلامی

شماره تلفن :۳۳۴۱۸۳۴۰

شهردار: جناب  علیرضا عصمت پرست ، رییس شهرسازی منطقه : آقای احمد مقدس طرقی

 

گردش کار منطقه ۷

درخواست انتقال و پایانکار تفکیکی کنترل    پیشخوان  (خانم احمدی و خانم مبشر و خانم نیازی) و سپس درامد             (خانم سعادتمند )  صدور   پیشخوان و رئیس  شهرسازی ناحیه (اقای کبری و ارزومند)

 

درخواست  پروانه (طبق ضابطه )  کنترل  پیشخوان (آقای باقرنژاد) و درامد(اقای رسولی )     تایید صلح و  اعمال توافق    رییس شهرسازی ناحیه  (خانم صفار )  موافقت اصولی و نامه بیمه  رییس شهرسازی ناحیه     (خانم صفار )    ارسال پرونده به نظام جهت صدور ارسال به پیشخوان (آقای باقرنژاد) و   رییس شهرسازی ناحیه  (خانم صفار)و تایید رییس شهرسازی کل  (اقای مقدس)

 

درخواست پروانه(بیش از  ضابطه ) هیئت فنی منطقه  سپس  کنترل  پیشخوان (آقای باقرنژاد) و درامد(اقای رسولی )     تایید صلح و  اعمال توافق   رییس شهرسازی (خانم صفار )  موافقت اصولی و نامه بیمه     (خانم صفار )    ارسال پرونده به نظام  جهت صدور ارسال به  پیشخوان (آقای باقرنژاد) و   رییس شهرسازی (خانم صفار)و تایید رییس شهرسازی (اقای مقدس)

 

درخواست عدم خلاف   کنترل    پیشخوان(خانم احمدی و خانم مبشر و خانم نیازی) و سپس درامد(خانم سعادتمند )     صدور   پیشخوان (خانم احمدی و خانم مبشر و خانم نیازی) و رئیس  شهرسازی ناحیه  (خانم صفار )

 

درخواست پایانکار پیشخوان(خانم احمدی و خانم مبشر و خانم نیازی) و سپس درامد(خانم سعادتمند )     صدور   پیشخوان (خانم احمدی و خانم مبشر و خانم نیازی) و رئیس  شهرسازی ناحیه  (خانم صفار )

 

درصورت نیاز ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد در مرحله اول در آرشیو کمیسیون عکس و کروکی و گزارش بازدید و تعیین خلاف و مدارک مالکیت و کارت شناسایی و اخرین گواهی  لینک میگردد .

املاک قولنامه ای جواب دهی با اخذ تعهد مشاعی

دیوار کشی برای زمین های قولنامه ای :

درخواست مالک از دفتر            بازدید دفتر از ملک تحدید شده با گچ و…  با حضور مالک و عکس برداری از ملک و موقعیت معابر و مجاورین            مدارک شامل اسناد، عکس های محل ممهور به مهر دفتر و فرم اراضی قولنامه ای با ترسیم کروکی و نقشه هوایی با نمایش محدوده ملک  مراجعه به     نقشه برداری منطقه            اعلام نظر بروکف             مراجعه به واحد حقوقی  درصورت تایید   درخواست هیئت فنی  درصورت موافقت    صدور پروانه دیوارکشی

 

امتیاز تجاری  مشروط به تایید هیئت فنی

هیئت فنی: درخواست مالک + گزارش بازدید  درصورت تایید  تکمیل فرم       مسئول :اقای کریمی

هیئت پارکینگ : فرم پارکینگ + گزارش بازدید+ جانمایی پارکینگ           مسئول :اقای کریمی

برای بازدید هیئت فنی و پارکینگ پرداخت فیش سپرده الزامی میباشد

تعهدات لازم برای صدور پروانه شامل فضای سبز، خاک و نخاله بوده و بر حسب شرایط ملک تعهد املاک مشاعی، رعایت میزان در مسیر، تخریب شش ماهه و … مورد نیاز خواهد بود.

 

 

 

 

 

توضیحات گواهی منطقه ۷

 

توضیحات پروانه احداث بنا  :

پس از رعایت میزان در مسیر و با تعیین رج اول بنا توسط نقشه بردار منطقه احداث بنا می گردد به صورت — واحد مسکونی که تایید نقشه ها از طریق دفتر فنی — می باشد تطبیق نقشه ها با ضوابط شهرسازی حسب دستور شهردار محترم مشهد به کمیته فنی مشترک نظام مهندسی و امور مهندسین ناظر واگذار گردیده است در صورت هر گونه مغایرت ضوابط شهرسازی ملاک عمل خواهد بود. رعایت نکات ایمنی و آتش نشانی برابر دستورالعمل الزامیست . رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان الزامیست . یک نسخه از مصوبه شورای محترم شهر به شماره ۵۴۴۶/۲ مورخه ۸۴/۱۲/۱۳ در خصوص بهای خدمات اشتغال معابر از مالکان و سازندگان بنا ضمیمه پروانه گردید و تعهد خاک و نخاله به شماره — مورخه — از مالک اخذ گردید. احداث بنا می بایست منجر به قطع اشجار نگردد. نامه بیمه سازمان تامین اجتماعی به شماره — مورخ — ارائه گردید. بدیهی است شروع عملیات گودبرداری منوط به تکمیل فرم درخواست مجوز گود برداری و تایید آن توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد . ضوابط نماسازی شهری طبق نامه معاونت شهری به شماره ۲۷۵۵۷/۹۲/۲۹ مورخه ۹۲/۲/۲۳ الزامیست ۰ ضمنا تابلو مشخصات ساختمان در کنار معبر عمومی به نحوی که از فاصله مناسب برای عموم قابل رویت باشد الزامیست و این تابلو می بایست تا زمان اخذ پایانکار در محل باقی بماند . مهندس ناظر ساختمان مهندس — به شماره امضا — می باشد . سایر مشاعات به صورت — مورد تایید می باشد . تهیه و نصب توری بر روی تمام بازشوها تا طبقه دوم  الزامیست . نصب یک درب سواره را به صورت بازشو به داخل و یا رو آپ به عرض حداکثر ۳ متر مجاز می باشد.
اگر در مسیر داشته باشد در توضیحات قید شود هرگونه پاسخگویی بعدی منوط به ارائه سند اصلاحی است
 

پروانه توسعه بنا(دارای سند)              

توسعه بناميگردد روی بنای قبلی در سمت    ملک بصورت  ؟واحد مسکوني در يکدستگاه طبقه همکف بصورت پيلوت و طبقه اول     طبقه دوم    بصورت             واحد مسکوني تحت نظارت مهندس ناظر   با کد      شهرداري .تعيين رگ اول بنا توسط نقشه برداري الزامي است و هر گونه تفکيک عرصه غير مجاز ميباشد.مالک و مجري موظف به اجراي مقررات ملي ساختمان و استفاده از مصالح ساختماني استاندارد در بنا مي باشد . داراي تعهد خاک و نخاله و فضاي سبز به شماره   مورخ   وتاييد استحکام بنا به شماره             جهت طبقه همکف     است.منظور از ساير مشاعات در طبقه    خرپشته مي باشد و ملک فوق در بافت فرسوده قرار دارد. ضمنارعايت عقب نشينی و رعايیت ايمنی ونما , نصب توری و درب پارکینکگ وصندوق  پستی درزمان احداث الزاميست. .شایان ذکر است مساحت ذکر شده جهت پارکینگ برای    تعداد واحد مسکونی بوده که درمراجعه بعدی  بایستی  کنترل گردد. این گواهی  توسط دفتر شماره  صادر شده است.
 

توضیحات پروانه تجدید بنا  :

پس ازتخریب کلیه مستحدثات موجود ملک با تعیین رج اول بنا توسط نقشه بردار منطقه تحدید بنا می شود  به صورت — واحد مسکونی که تایید نقشه ها از طریق دفتر فنی — می باشد تطبیق نقشه ها با ضوابط شهرسازی حسب دستور شهردار محترم مشهد به کمیته فنی مشترک نظام مهندسی و امور مهندسین ناظر واگذار گردیده است در صورت هر گونه مغایرت ضوابط شهرسازی ملاک عمل خواهد بود. رعایت نکات ایمنی و آتش نشانی برابر دستورالعمل الزامیست . رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان الزامیست . یک نسخه از مصوبه شورای محترم شهر به شماره ۵۴۴۶/۲ مورخه ۸۴/۱۲/۱۳ در خصوص بهای خدمات اشتغال معابر از مالکان و سازندگان بنا ضمیمه پروانه گردید و تعهد خاک و نخاله به شماره — مورخه — از مالک اخذ گردید. احداث بنا می بایست منجر به قطع اشجار نگردد. نامه بیمه سازمان تامین اجتماعی به شماره — مورخ — ارائه گردید. بدیهی است شروع عملیات گودبرداری منوط به تکمیل فرم درخواست مجوز گود برداری و تایید آن توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد . ضوابط نماسازی شهری طبق نامه معاونت شهری به شماره ۲۷۵۵۷/۹۲/۲۹ مورخه ۹۲/۲/۲۳ الزامیست ۰ ضمنا تابلو مشخصات ساختمان در کنار معبر عمومی به نحوی که از فاصله مناسب برای عموم قابل رویت باشد الزامیست و این تابلو می بایست تا زمان اخذ پایانکار در محل باقی بماند . مهندس ناظر ساختمان مهندس — به شماره امضا — می باشد . سایر مشاعات به صورت — مورد تایید می باشد . تهیه و نصب توری بر روی تمام بازشوها تا طبقه دوم الزامیست . حق استفاده از یک درب سواره را به صورت بازشو به داخل و یا رو آپ به عرض حداکثر ۳ متر مجاز می باشد.
اگر در مسیر داشته باشد در توضیحات قید شود هرگونه پاسخگویی بعدی منوط به ارائه سند اصلاحی است

 

توضیحات موافقت اصولی:

مالک محترم از تاریخ پرداخت فیش صادره عوارض به مدت حداکثر یکسال مهلت دارد تا نسبت به تعیین مهندسین ناظر و تهیه نقشه های اجرایی وفق ضوابط اعلام شده در این برگه اقدام نماید و جهت اخذ پروانه به شهرداری مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه مالک در زمان مقرر جهت اخذ پروانه کلیه ضوابط و عوارض اعلامی به روز خواهد شد. با این پیشنویس حق شروع هیچگونه عملیات ساختمانی را ندارد.
گواهی تفکیک:
تفکيک پلاک فوق به —قطعه به مساحتهاي تعيين شده برروي نقشه ممهور شده پيوست از نظر شهرداري بلامانع است.احراز مالکيت هريک از مالکين باتوجه به اسناد ارائه شده بعهده مرجع تنظيم سند تفکيکي ميباشدوشهرداري در اين مورد مسئوليتي نخواهد داشت انتظار دارد چنانچه در زمان تنظيم سند مغايرتهايي مشاهده شود مراتب را به شهرداري اعلام تا از تضييع حقوق شهرداري وسوءاستفاده هاي احتمالي جلوگيري به عمل آيد. اين گواهي از نظر انتقال فاقد ارزش است.
رونوشت:- يکي از دفاتر اسناد رسمي جهت اقدام بشرح فوق وباموافقت مالکين 
          -اداره محترم اراضي شهري آستان قدس رضوي جهت اطلاع و اقدام لازم
 

 

 

 

جریمه و لایحه

             دارای رای قبلی    می باشد که تسویه / اجرا و گواهی صادر شده است و شهرداری تقاضای صدور رای مقتضی را دارد
 
اتحادیه

داراي گواهي قبلی اتحادیه به شماره ۶/۱۶۷۴۱ مورخ ۸۷/۰۹/۱۱  مي باشد.
 توضيح اينکه اين گواهي صرفا به جهت تاييد کاربري ساختمان تا زمان تجديد بنا فوق الذکر از نظر رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات شهرداري و همچنين پرداخت عوارض کسبي بوده و رعايت ساير ضوابط و مقررات با توجه به قانون نظام صنفي به عهده مجمع محترم امور صنفي و اتحاديه ذيربط خواهد بود. ضمنا احراز مالکيت يا تائيديه اجاره خط بين موجر و مستاجر و حقوق کسب و پيشه يا تجارت و غيره کلا از حيطه اين شهرداري خارج است.
به موجب فيش شماره ۲۰۳۲۲۱۹۱۵۱۶۶۳ مورخه ۹۳/۱۱/۰۱ عوارض صنفي مربوط به اقای مهدی دهقانپور با شغل تعمیر لوازم خانگی تا لغايت سال جاري وصول گرديده است.
ضمنا دارای تائیدیه اتش نشانی بشماره ۴۵/۹۳/۲۵۷۶۲ مورخ ۹۳/۱۲/۰۲ می باشد که بمدت یکسال اعتبار دارد
 

مسئولیت داخلی چت مشخصات
پیشخوان ۴۱۴ tabasi-a@mashhad.ir احمد طبسی
پیشخوان ۴۰۳

 

safari_z1@mashhad.ir زهرا صفری
پیشخوان ۴۱۴ kamalati-a@mashhad.ir امین کمالاتی
پیشخوان پروانه ۴۲۵ baghernezhad-ho@mashhad.ir حجت باقر نژاد
راهبر ۴۰۵ sepanloo-h@mashhad.ir هما سپانلو
نوسازی ۴۰۹ noferesti-he@mashhad.ir  هدیه نوفرستی
درامد ۴۰۶ bafa-n@mashhad.ir نجمه بفا
کارشناس بازدید ۴۰۲ haghparast-m@mashhad.ir مهدی جلیلی حق  پرست
پیشخوان ۴۲۹ niazy-m@mashhad.ir مریم نیازی
رییس شهرسازی ۴۱۵ akbari-ro@mashhad.ir روزبه اکبری
مسئول درامد ۴۰۴ sadatmand-m@mashhad.ir محبوبه سعادتمند
پیشخوان ۴۰۷ ahmadimobasher-s@mashhad.ir صبا احمدی مبشر
املاک ۲۱۰ hashemy-m@mashhad.ir سید مجید هاشمی
پیشخوان ۴۲۹ sheibani-s@mashhad.ir سپیده شیبانی
رییس شهرسازی ۴۱۵ arezoomand-s@mashhad.ir سعید ارزومند
درامد ۴۰۶ rafiee-z@mashhad.ir زهره رفیعی

توضیحات عدم خلاف در مرحله سفتکاری :

این گواهی تا عدم تغییر در کاربری و زیر بنا دارای ارزش است عوارض و جرائم به صورت نقدی وصول شد فرم استحکام بنا به شماره — مورخ — تحت نظارت مهندس — به شماره — ارائه گردیده است انتقال پلاک فوق منوط به پرداخت عوارض انتقال و تایید مجدد شهرداری میباشد. نصب توری بر روی درب و پنجره ها در زمان پایانکار و رعایت موارد آتش نشانی الزامیست . این گواهی به استناد نامه شماره ۲۹/۹۰/۱۳۸۸۵۴ مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ و تایید دفتر فنی و مهندسی — صادر گردیده است. سایر مشاعات به صورت — مورد تایید می باشد . درب سواره رو به صورت رول آپ  با عرض ۳ متر مربع در محل نصب گردد- توضیح مهم : تصدیق گواهی مفاد این برگه با مندرجات سایت الکترونیک شهرداری مشهد توسط بارکد ذیل این برگه جهت کنترل و انطباق و عدم سوء استفاده احتمالی توسط آن مقام محترم الزامیست و د صورت هر گونه مغایرت و سوء استفاده ناشی از عدم انطباق این با مفاد و مندرجات سایت فوق کلیه مسئولیت حقیقی و حقوقی صرفا بعهده آن مقام محترم می باشد و شهرداری هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این قبال ندارد.
 

 

توضیحات گواهی عدم خلاف در مرحله ستون گذاری:

این گواهی به استناد نامه شماره                    و گزارش بازدید دفتر مهندسی — صادر گردیده است و تا عدم تغییر در کاربری و زیربنا دارای ارزش می باشد . در مرحله بعد ارائه استحکام بنا الزامیست .انتقال پلاک فوق منوط به پرداخت عوارض انتقال و تایید مجدد شهرداری می باشد . سایر مشاعات به صورت — مورد تایید می باشد . ساختمان در مرحله ستون گذاری می باشد و صدور این گواهی صرفا جهت تسویه حساب تا این مرحله می باشد و از نظر استحکام بنا و گواهی عدم خلاف فاقد اعتبار است .
 
 

توضیحات پایانکار بهره برداری:

این گواهی به استناد نامه شماره ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ – ۲۹/۹۰/۱۳۸۸۵۴ و تایید دفتر مهندسی — صادر گردیده است و تا عدم تغییر در کاربری و زیربنا دارای ارزش است ضمنا در صورتی که در هر زمان مشخص شد ملک دارای تغییرات است عوارضات به نرخ زمان احراز تغییرات محاسبه خواهد شد . فرم استحکام بنا به شماره — مورخ — تحت نظارت — به شماره امضاء — و تاییدیه ایمنی و آسانسور به شماره — ارائه گردیده است برابر نظر هیئت پارکینگ — جای پارک مستقل مورد تایید است . سایر مشاعات به صورت — مورد تایید است تعداد انباریها در پشت بام — می باشد . انتقال پلاک فوق منوط به پرداخت عوارض انتقال و تایید مجدد شهرداری می باشد.
 

توضیحات پایانکار تفکیکی

اين گواهي به استناد نامه شماره ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ – ۲۹/۹۰/۱۳۸۸۵۴ و تاييد دفتر مهندسي  براساس گزارش کارشناس مبني برعدم تغييرباگواهي پايانکاربهره برداري به شماره ۱۳۶۳۴۹۰-۱۳۹۴/۰۳/۲۱بصورت يک واحدآپارتمان در طبقه اول  وبارعايت قانون تملک آپارتمانها وباحق استفاده ازاختصاصات واشتراکات مندرج درصورتجلسه تفکيکي (بانضمام انباري قطعه يک تفکيکي به مساحت مترمربع واقع در طبقه همکف.وپارکينگ قطعه يک تفکيکي به مساحت     مترمربع مي باشد )و تا عدم تغيير در کاربري و زيربنا داراي ارزش است ضمنا در صورتي که در هر زمان مشخص شد ملک داراي تغييرات است عوارضات به نرخ زمان احراز تغييرات محاسبه خواهد شد. فرم استحکام بنا به شماره ۰ مورخ تحت نظارت وهاب مير جليلي به شماره امضاء و ارائه گرديده است..  انتقال پلاک فوق منوط به پرداخت عوارض انتقال و تاييد مجدد شهرداري مي باشد.
توضيح مهم : تصديق گواهي مفاد اين برگه با مندرجات سايت الکترونيک شهرداري مشهد توسط بارکد ذيل اين برگه جهت کنترل و انطباق و عدم سوء استفاده احتمالي توسط آن مقام محترم الزاميست و در صورت هر گونه مغايرت و سوء استفاده ناشي از عدم انطباق اين با مفاد و مندرجات سايت فوق کليه مسئوليت حقيقي و حقوقي صرفا بعهده آن مقام محترم مي باشد و شهرداري هيچگونه مسئوليت و تعهدي در اين قبال ندارد.
توضیحات گواهی انتقال:

با توجه به اینکه عوارض انتقال پرداخت گردیده است لذا انتقال شش دانگ ملک ( آپارتمان ) فوق برای یک نوبت بلامانع می باشد این گواهی به استناد نامه به شماره ۲۹/۹۰/۱۳۸۸۵۴ مورخ ۱۷/۱۰/۹۰  و تایید دفتر مندسی — صادر گردیده است . ضمنا در هر زمان مشخص شد ملک دارای تغییرات است . عوارضات به نرخ زمان احراز تغییرات محاسبه خواهد شد و دفتر خانه محترم ملزم به تفهیم موارد مذکور به خریدار می باشد.
انتقال زمین)نامه محضر)

محل بصورت زمين باير است. ضمناً طي فيش شماره                و تأييد واحد درآمد منطقه عوارض انتقال پرداخت شده است لذا انتقال براي يك نوبت بلامانع است. تاکيد مي گردد هرگونه پاسخگويي نسبت به ششدانگ پلاک مقدور ميباشد و مالک حق هيچگونه تفکيک و افراز عرصه را ندارد و اين گواهي از نظر انجام عمليات ساختماني فاقد ارزش است. چنانچه ظرف مدت يکسال از صدور اين گواهي نسبت به اخذ مجوز و احداث بنا اقدام نشود برابر مصوبه شورای اسلامی شهر شامل اخذ عوارض زمينهاي رهاشده مي گردد. تصديق گواهي مفاداين برگه بامندرجات سايت الکترونيک شهرداري مشهدتوسط بارکدذيل اين برگه جهت کنترل وانطباق وعدم سواستفاده احتمالي توسط آن مقام محترم الزامي است ودرصورت بروزهرگونه مغايرت وسواستفاده ناشي ازعدم انطباق اين برگه بامفادومندرجات سايت فوق کليه مسئوليت حقيقي وحقوقي صرفابه عهده آن مقام محترم مي باشدوشهرداري هيچگونه مسئوليت وتعهدي ندارد
 
 

 

واگذاری زمین(درخواست نامه آستان قدس)

 

   آستان قدس زمين باير

   با توجه به محل مشخص شده بر روي نقشه هوائي و كروكي ارسالي (پيوست) به شماره                 و برابر بررسي بعمل آمده مورد استعلام بصورت زمين باير مي باشد. اين گواهي به منزله واگذاریويک نوبت انتقال بوده وازنظر، تفكيك و احداث بنا فاقد ارزش مي باشد.ضمناً پس از تنظيم سندچنانچه ظرف مدت يکسال نسبت به اخذ مجوز و احداث بنا اقدام نشود برابر مصوبه شورای اسلامی شهر شامل عوارض زمينهاي رهاشده مي گردد
 

 

آستان قدس __دارای بنا :

با توجه به محل مشخص شده بر روي نقشه هوائي و كروكي ارسالي (پيوست)ممهور به مهر اين شهرداري به شماره               –             و برابر بررسي بعمل آمده مورد استعلام داراي گواهي اشاره شده و با قدمت بناي                         بوده  كه بناها طبق مفاد اين فرم مورد تأييد است. ضمناً داراي رای ک.م.ص به شماره            بوده که عوارض وجرایم  بصورت نقد/اقساط اخذ وبه تایید واحد درآمد رسیده است. ضمنادارای فرم استحكام بنا به شماره               از امور مهندسين ناظر مي باشد. اين گواهي به منزله تجديد اجاره/واگذاری ویک نوبت انتقال بوده و از نظر تفكيك و احداث بنا فاقد ارزش مي باشد
 
 

نکته:۱- چنانچه دارای رضایت نامه و یا تعهد نامه (مخصوصا تعهد مشاعی ) در مواردی میباشد با قید توضیحات کامل در ذیل گواهی اضافه گردد.
۲-چنانچه قدمت بناهای ساختمان متفاوت می باشد به تفکیک در توضیحات قید گردد
۳-در پایانکار های آپارتمان قید گردد رعایت قانون تملک آپارتمان ها الزامی است
۴- اگر تقسیط  باشد به شماره معین اشاره گردد
۵- مطلب ذیل  در تمام گواهی ها  اشاره گردد
توضیح مهم : تصدیق گواهی مفاد این برگه با مندرجات سایت الکترونیک شهرداری مشهد توسط بارکد ذیل این برگه جهت کنترل و انطباق و عدم سوء استفاده احتمالی توسط آن مقام محترم الزامیست و د صورت هر گونه مغایرت و سوء استفاده ناشی از عدم انطباق این با مفاد و مندرجات سایت فوق کلیه مسئولیت حقیقی و حقوقی صرفا بعهده آن مقام محترم می باشد و شهرداری هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این قبال ندارد.

 

صدور پایانکار بهره برداری منوط به نماسازی دیوار مشرف به پلاک مجاور با سیمان سفید است

صدور پایانکار بهره برداری منوط به نماسازی کلیه سطوح قابل روئیت ساختمان از معابر عمومی  می باشد

ویرایش ۲۲/۰۹/۹۵

 

شهرسازی منطقه هشت در ۳ ناحیه تقسیم شده که کلیه نواحی در منطقه واقع می باشد.

آدرس : میدان عدل خمینی، ابتدای خیابان شهید فیاض بخش

تلفن :   338591091

گردش کار پرونده ها در منطقه بدین صورت است که حوزه های ۱ الی ۱۲  ( 1 / 1 / 1 / 8 )  بین مسئولین شهرسازی تقسیم شده و هر مسئول ، کلیه درخواست ها بجز پایانکار تفکیکی و انتقال آپارتمان را انجام می دهند.

پرونده جهت صدور گواهی ، در مرحله تایید فیش ، به کارتابل رییس شهرسازی ناحیه تایید و ارسال می گردد.

درخواست های پایانکار تفکیکی و انتقال آپارتمان ابتدا به کارتابل پیشخوان ناظر استعلامات و سپس برای صدور به کارتابل ناظر عالی استعلامات تایید و ارسال می شود.

 

هیات پارکینگ : پرونده ابتدا جهت صدور فیش هیات پارکینگ به واحد درآمد (صدور فیش سپرده) ارجاع و پس از برگشت از منطقه ، فیش مزبور چاپ و جهت پرداخت به وسیله پوز به مالک ارائه می شود. سپس مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جانمایی پارکینگ (با مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان یا مسئول دفتر) در آرشیو لینک و به همراه فرم اعلام ضابطه و فیش پرداختی ، توسط مالک به منطقه (خانم حسینی پیشخوان ناظر استعلامات) ارسال می گردد. (نیازی به ارسال سیستمی پرونده نمی باشد)

 

هیات فنی : پرونده ابتدا جهت صدور فیش هیات فنی به واحد درآمد (صدور فیش سپرده) ارجاع و پس از برگشت از منطقه ، فیش مزبور چاپ و جهت پرداخت به وسیله پوز به مالک ارائه می شود. سپس مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جرم گذاری ملک و همسایگان مجاور که در آن تعداد طبقات و پیشروی طولی املاک مجاور می بایست لحاظ گردد (جهت اخذ طبقه و پیشروی در زمان پروانه) با مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان یا مسئول دفتر ، به همراه فرم اعلام ضابطه و فیش پرداختی ، توسط مالک به منطقه (رییس شهرسازی حوزه مربوطه) ارسال می گردد.

(نیازی به ارسال سیستمی پرونده نمی باشد)

 

 

آدرس چت داخلی حوزه نام مسئول
مسئولین شهرسازی
imani-m@mashhad.ir ۳۱۵ ۸ و ۱۱ محمد محسن ایمانی مقدم
hokmabadi-mh@mashhad.ir ۳۵۸ ۴ و ۷ و ۱۰ مهسا حکم آبادی
rezaee-rz@mashhad.ir ۳۲۵ ۳ و ۶ و ۹ رضوانه رضائی
ghadamyari-t@mashhad.ir ۲۷۹ ۱ و ۲ و ۵ طاهره قدمیاری
bakhtiari-r@mashhad.ir ۲۳۶ ۱۲ راضیه بختیاری
hosseini-z@mashhad.ir ۲۰۸ پیشخوان ناظر استعلامات و هیات پارکینگ زهره حسینی
مسئولین نوسازی
ahmady-ms@mashhad.ir ۲۲۲ مسئول کل معصومه احمدی
soroosh-h@mashhad.ir ۲۲۲ حوزه های ۱ و ۲ و ۳ هاجر سروش
gholamian-f@mashhad.ir ۲۰۲ حوزه های ۴ و ۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۱ فرزانه غلامیان
khamseh-n@mashhad.ir ۲۷۸ حوزه های ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ نازنین خمسه
مسئولین درآمد
tabahi-f@mashhad.ir ۳۱۴ ناحیه ۱ (حوزه های ۱ و ۲ و ۳ و ۱۰ و ۱۱) فاطمه تبهی
asadi-n@mashhad.ir ۳۵۸ ناحیه ۲ (حوزه های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲) نسیم اسعدی
pakfetrat-ho@mashhad.ir پایانکارهای تفکیکی و انتقال کلیه حوزه ها حسین پاک فطرت
jangi-j@mashhad.ir ۲۲۶ واحد وصول جواد جنگی
khosravikia-r@mashhad.ir ۲۳۸ ریاست رضا خسروی کیا
رؤسای شهرسازی
vatankhah-k@mashhad.ir ۲۷۰ ناحیه ۱ (حوزه های ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۰) کمال وطن خواه
bakhtiari-r@mashhad.ir ۲۳۶ ناحیه ۲ (حوزه های ۱ و ۲ و ۵ و ۸ و ۱۱ و ۱۲) راضیه بختیاری
Jafary-mo@mashhad.ir ۲۱۴ ناظر عالی استعلامات محمد جعفری
bakhtazma-z@mashhad.ir ۳۴۵ رییس شهرسازی منطقه زهره بخت آزما
                                                          نقشه برداری     
imani-m@mashhad.ir ۳۱۵   محمد محسن ایمانی مقدم
املاک
norouzi-a@mashhad.ir ۲۵۲   ابوالقاسم نوروزی
فضای سبز
torbati-t@mashhad.ir ۲۸۶   ترانه تربتی
دبیرخانه
lotfi-m@mashhad.ir ۲۱۵   ملیحه لطفی
ebrahimzadeh-m@mashhad.ir ۳۱۶   مرجانه ابراهیم زاده
واحد نظارت
mashayekhi-a@mashhad.ir ۳۸۵۳۰۶۰۶ علی مشایخی
راهبر سیستم
saghravanian-e@mashhad.ir ۱۹۵   الهه ساغروانیان
معاونت شهرسازی
jafari-ali@mashhad.ir ۲۰۴   سید علی جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد نظارت و کمیسیون ماده صد : پس از تنظیم لایحه ، پرونده جهت کنترل محسبات لایحه به واحد شهرسازی ارسال می گردد. پس از کنترل محاسبات لایحه، پیشخوان منطقه، پرونده را جهت کنترل قیمت منطقه ای و ارزش اسکلت به واحد درآمد ارسال و سپس جهت تایید و امضا لایحه ابتدا به کارتابل رییس شهرسازی ناحیه و سپس رییس شهرسازی منطقه ارسال می گردد. در نهایت بعد از امضا لایحه، پرونده به واحد نظارت ارسال می شود.

در این مرحله صرفا مالک (با مدرک شناسایی) یا وکیل (با مدرک شناسایی و وکالتنامه) به واحد نظارت مراجعه تا فرم اخطاریه به وی ابلاغ و پس از تکمیل دفاعیه، توسط واحد نظارت در آرشیو کمیسیون لینک گردد.

 • هر دو فرم (اخطاریه و دفاعیه) در منطقه به مالک تحویل می شود و نیازی به پرینت فرم ها توسط دفتر نمی باشد.

زمان برگشت پرونده از کمیسیون، مالک (وکیل) را مطلع کرده تا به واحد نظارت مراجعه و رای به وی ابلاغ گردد.

 

فضای سبز : در درخواست های پروانه در صورتی که مقابل ملک درخت می باشد ، از قسمت مکاتبات مجوز سیستم، فرم درختان و معابر را چاپ و به همراه فرم اقرارنامه درختان به مالک تحویل داده می شود. فرم اول می بایست به تایید کارشناس فضای سبز منطقه و فرم دوم به تایید واحد اجرائیات برسد. (هر دو واحد در منطقه مستقر می باشند) سپس مدارک از مالک اخذ و در آرشیو لینک می گردد. اما در صورتی که مقابل ملک فاقد درخت می باشد، کارشناس بازدید می باست در گزارش اعلام کند و به همراه عکس در آرشیو لینک گردد تا نیازی به اخذ تعهدات فوق نباشد.

 

اشغال معبر : از قسمت مکاتبات گواهی، فرم تعهدنامه – منطقه ۶ را در ۳ نسخه چاپ و به مالک تحویل تا به تایید واحد اجرائیات (مستقر در منطقه) برساند. سپس از مالک اخذ و در آرشیو لینک می گردد.

 

تاریخ جمع آوری اطلاعات : ۰۵/۰۸/۱۳۹۵

ویرایش ۰۴/۱۰/۹۵

شهرسازی منطقه نه در ۳ ناحیه تقسیم شده که نواحی به صورت جداگانه در منطقه واقع می باشند.

ناحیه ۱ : چهارراه خاقانی – پشت اداره مخابرات         تلفن : ۳۸۷۶۵۰۰۸  –  38765009

ناحیه ۲ : بلوار وکیل اباد- ابتدای هاشمیه                   تلفن :     38838851

ناحیه ۳ : بلوار صیاد نبش صیاد ۱۷                        تلفن :    38683000

آدرس : بلوار وکیل آباد نبش اقبال لاهوری ۲

تلفن :   35090332

گردش کار پرونده ها در منطقه بدین صورت است که حوزه های ۱ الی ۱۲  ( 1 / 1 / 1 / 9 )  بین مسئولین شهرسازی تقسیم شده و هر مسئول ، کلیه درخواست ها بجز پایانکار تفکیکی و انتقال آپارتمان را انجام می دهند.

پرونده جهت صدور گواهی در مرحله تایید فیش ،  مجددا  جهت تایید نهایی درآمد  باید به مسئول درآمد ناحیه برگشت داده شود و بعد از تایید درآمدی به کارتابل رئیس ناحیه تایید و ارسال گردد.

درخواست های پایانکار تفکیکی و انتقال آپارتمان ابتدا به کارتابل پیشخوان ناظر استعلامات  ( پیشخوان مربوط به هرناحیه ) و سپس برای صدور به کارتابل ناظر عالی استعلامات تایید و ارسال می شود.

هیات پارکینگ : پرونده بعد از مرحله تعیین خلاف به کارتابل هیات پارکینگ منطقه ارسال میگردد و پس از  بررسی  خود منطقه فیش را صادر میکند  و نوبت بازدید صادر می گردد.. سپس مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جانمایی پارکینگ (با مهر و امضاء مسئول دفتر) در آرشیو لینک و به همراه فرم اعلام ضابطه و فیش پرداختی ، توسط مالک به منطقه (آقای عابدین نژاد ) ارائه می گردد. (نیازی به ارسال سیستمی پرونده دارد.)

هیات فنی : ابتدا ثبت درخواست نموده و بعد از بازدید از ملک مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جرم گذاری ملک و همسایگان مجاور که در آن تعداد طبقات و پیشروی طولی املاک مجاور می بایست لحاظ گردد (جهت اخذ طبقه و پیشروی در زمان پروانه) با مهر و امضاء مسئول دفتر ، به همراه فرم اعلام ضابطه ، عکس ، گواهی قبلی و کروکی توسط مالک به منطقه و ناحیه مربوطه (رییس ناحیه حوزه مربوطه) ارسال می گردد.

(نیازی به ارسال سیستمی پرونده نمی باشد فرم هیئت فنی در پیوست میباشد.)

 

آدرس چت داخلی حوزه نام مسئول
مسئولین شهرسازی
samerei-m@mashhad.ir   ناحیه ۱ (حوزه های ۱ و ۱۲، درخواست های عدم خلاف ، بهره برداری وپروانه) مرتضی سامرئی
jalayernia-m@mashhad.ir

khayyami-m@mashhad.ir

  ناحیه ۲ (حوزه های بخشی از ۳ و ۴ و ۵ و۱۱ ) ملیکا جلایرنیا

مریم خیامی

rezaeeyan-e@mashhad.ir kazemi-e@mashhad.ir

safaviyan-a@mashhad.ir

  ناحیه ۳ (حوزه های ۷ و بخشی از ۶ )

ناحیه ۳ ( حوزه ۸ )

ناحیه۳ (حوزه ۹ و بخشی از۶ )

الهام رضائیان

الهه کاظمی

علی صفویان

ghasemzadeh-m@mashhad.ir   رئیس شهرسازی ناحیه ۱ مرتضی قاسم زاده
karimi-so@mashhad.ir   رئیس شهرسازی ناحیه ۲ سبحان کریمی آغوی
nasrolahi-a@mashhad.ir   رئیس شهرسازی ناحیه ۳ آزاده نصرالهی
farahmand-m@mashhad.ir   رئیس شهرسازی کل منطقه محمدرضا فرهمند
مسئولین استعلامات
pooremad-a@mashhad.ir   ناحیه ۱ (حوزه های ۱ و ۳ )

 (مسئول درخواست پایانکارتفکیکی )

علیرضاپورعماد
nikseresht-m@mashhad.ir   ناحیه ۱ ( حوزه های ۱ و ۲ )

 (مسئول درخواست های انتقال وتاییدسابقه)

مریم نیک سرشت
bagheri-z@mashhad.ir   ناحیه ۲  ( پیشخوان استعلامات ) زهرا باقری
fallah-h@mashhad.ir   ناحیه ۲ ( ناظرعالی استعلامات ) هانیه فلاح
tavakoli-za@mashhad.ir   ناحیه ۳  ( پیشخوان استعلامات ) زهرا توکلی
zahedi-ze@mashhad.ir   ناحیه ۳ ( ناظرعالی استعلامات ) زینب زاهدی
مسئولین درآمد
najmizadeh-n@mashhad.ir   ناحیه ۱ (حوزه های ۱ و ۲ و۳ و  12) نسرین نجمی زاده
yavari-z@mashhad.ir   ناحیه ۲ (حوزه های بخشی از ۳ و ۴ و ۵ و ۱۱ ) زهره یاوری
mohager-f@mashhad.ir   ناحیه ۳ (حوزه های ۶ و ۷ و۸ و۹ ) فاطمه مهاجر
soltani-mr@mashhad.ir   رئیس درآمدکل منطقه محمدرضا سلطانی
رؤسای نواحی
hosseini-ma@mashhad.ir   رئیس ناحیه ۱ محمودحسینی دشت بیاض
rasouli-n@mashhad.ir   رئیس ناحیه ۲ ناصر رسولی
toofani-m@mashhad.ir   رئیس ناحیه ۳ محمد طوفانی
                                                          نقشه برداری     
jghorbani-j@mashhad.ir      جان قربان
املاک
Noshad-m@mashhad.ir     محمد نوشاد
فضای سبز
Porhossein-m@mashhad.ir     محمد پورحسین
دبیرخانه
kamelan-h@mashhad.ir     حسین کاملان
واحد نوسازی
saghi-mas@mashhad.ir   معصومه ساقی
راهبر سیستم
Dehghan-ma@mashhad.ir     مجید دهقان
پلیس ساختمان
rahmani-mo@mashhad.ir

khakpoor-m@mashhad.ir

  ابتدای بلوار هنرستان – اداره نظارت برساخت و سازها مصطفی رحمانی

مریم خاکپور

 

 

 

 

 

واحد نظارت و کمیسیون ماده صد : پس از تنظیم لایحه ، پرونده جهت کنترل محسبات لایحه به واحد شهرسازی ارسال می گردد. پس از کنترل محاسبات لایحه، پیشخوان منطقه، پرونده را جهت کنترل قیمت منطقه ای و ارزش اسکلت به واحد درآمد ارسال و سپس جهت تایید و امضا لایحه ابتدا به کارتابل رییس شهرسازی ناحیه و سپس رییس ناحیه منطقه ارسال می گردد. در نهایت بعد از امضا لایحه، پرونده به واحد نظارت ارسال می شود.

در این مرحله صرفا مالک (با مدرک شناسایی) یا وکیل (با مدرک شناسایی و وکالتنامه) به واحد نظارت مراجعه تا فرم اخطاریه به وی ابلاغ و پس از تکمیل دفاعیه، توسط واحد نظارت در آرشیو کمیسیون لینک گردد.

 • هر دو فرم (اخطاریه و دفاعیه) در منطقه به مالک تحویل می شود و نیازی به پرینت فرم ها توسط دفتر نمی باشد.

زمان برگشت پرونده از کمیسیون، مالک (وکیل) را مطلع کرده تا به واحد نظارت مراجعه و رای به وی ابلاغ گردد.

 

فضای سبز : در درخواست های پروانه در صورتی که مقابل ملک درخت می باشد ، از قسمت مکاتبات مجوز سیستم، فرم درختان و معابر را چاپ و به همراه فرم اقرارنامه درختان به مالک تحویل داده می شود. فرم اول می بایست به تایید کارشناس فضای سبز منطقه و فرم دوم به تایید واحد اجرائیات برسد. (هر دو واحد در منطقه مستقر می باشند) سپس مدارک از مالک اخذ و در آرشیو لینک می گردد. اما در صورتی که مقابل ملک فاقد درخت می باشد، کارشناس بازدید می باست در گزارش اعلام کند و به همراه عکس در آرشیو لینک گردد تا نیازی به اخذ تعهدات فوق نباشد.

 

اشغال معبر : از قسمت مکاتبات گواهی، فرم تعهدنامه – منطقه ۶ را در ۳ نسخه چاپ و به مالک تحویل تا به تایید واحد اجرائیات (مستقر در منطقه) برساند. سپس از مالک اخذ و در آرشیو لینک می گردد.

 

 

 

 

توضیحات گواهی منطقه : انتقال

ملک داراي پايانکار به شماره      مورخ       و بازديد توسط دفتر      و درخواست از طريق پيشخوان الکترونيک به صورت اينترنتي انجام گرديده لذا انتقال براي يک نوبت از نظر شهرداري بلامانع است . توضيح مهم : تصديق گواهي مفاد اين برگه با مندرجات سايت الکترونيک شهرداري مشهد توسط بارکد ذيل اين برگه جهت کنترل و انطباق و عدم سو استفاده احتمالي توسط آن مقام محترم الزامي است و در صورت بروز هرگونه مغايرت و سو استفاده ناشي از عدم انطباق اين برگه با مفاد و مندرجات سايت فوق کليه مسئوليت حقيقي و حقوقي صرفا به عهده آن مقام محترم مي باشد و شهرداري هيچگونه مسئوليت و تعهدي ندارد.فيش نوسازي ۹۵ به صورت علي الحساب پرداخت گرديده است.

پایانکار کلی(بهره برداری)

اين گواهي از نظر انتقال فاقد ارزش مي باشد . ساختمان تحت نظارت آقاي مهندس…………..با كد شهرداري ……. بوده است . دارای استحکام بنا به شماره…………. مورخ…………. می باشد. تعداد انباري ……….باب در…… بوده و شهرداري از نظر مزاحمت و مشرفيت مسئوليتي را بر عهده نداشته و به عهده مالک وقت مي باشد . داراي تائيد آسانسور به شماره ……… مورخ …………… مي باشد. برابر مستحدثات وضع موجود تعداد …………… جاي پارک مورد تاييد بوده و بديهي است در صورت ايجاد هرگونه تغييرات موضوع مجددا ميبايست توسط هيات پارکينگ مورد کنترل واقع گردد.عوارض نوسازی سال ۹۵ به صورت علی الحساب می باشد.

پایانکار تفکیکی

اين گواهي از نظر انتقال فاقد ارزش است . شهرداري از نظر مزاحمت و مشرفيت هيچگونه مسئوليتي نداشته و بعهده مالک وقت خواهد بود . گواهي بر اساس پايانکار کلي به شماره  …………..  مورخ  ……………  صادر گرديده که تا زمان عدم تغيير در زيربنا و کاربري داراي اعتبار است . ضمنا استفاده از مشترکات برابر مفاد مندرج در صورتمجلس تفکيکي مي باشد. عوارض نوسازی سال ۹۵ به صورت علی الحساب می باشد. ( ناحیه ۱ این خط هم اضافه میشود : ساختمان تحت نظارت مهندس………….باکدشهرداری…….. میباشد. )

عدم خلاف

اين گواهي از نظر انتقال فاقد ارزش مي باشد . ساختمان تحت نظارت آقاي مهندس…………..با كد شهرداري ……. بوده است . دارای استحکام بنا به شماره…………. مورخ…………. می باشد. برابر مستحدثات وضع موجود تعداد …………… جاي پارک مورد تاييد بوده و بديهي است در صورت ايجاد هرگونه تغييرات موضوع مجددا ميبايست توسط هيات پارکينگ مورد کنترل واقع گردد.عوارض نوسازی سال ۹۵ به صورت علی الحساب می باشد.

 

کنترل نقشه

رعایت ضوابط ایمنی و فنی برابر ضوابط و مقررات نظام مهندسی ساختمان الزامی است.ارائه تاییدیه سازمان اتش نشانی مبنی بر رعایت ضوابط و شرایط ایمنی در ساختمان و ارائه تاییدیه مبحث ۱۹ در خصوص اجرا و رعایت ضوابط بهینه سازی الزامی است. تطبیق نقشه ها با ضوابط شهرسازی حسب دستور مدیریت ارشد شهرداری مشهد به کمیته فنی مشترک نظام مهندسی و امور مهندسین ناظر واگذار گردیده است و با توجه به اینکه نقشه ها به تاییدیه دفتر فنی ۰۰۳۲ رسیده است در موارد اختلاف مفاد پروانه ملاک عمل خواهد بود.استفاده از مصالح و فراورده های ساختمانی مشمول استاندارد اجباری می باشد. مالک موظف است از دپوی مصالح و اهن الات – خاک و نخاله در مقابل کارگاه جلوگیری نماید. پیاده رو سازی و اجرای رمپ بایستی با نظر شهرداری انجام گردد. ارتفاع نصب پنجره در خلوت و نورگیر ۱٫۷۰ رعایت گردد.احداث بنا منجر به قطع اشجار نگردد.رعایت میزان در مسیر و عقب نشینی های جانبی الزامی است. ارائه یک نسخه از مصوبه شورای شهر در خصوص بهای خدمات اشغال معابر از مالکان و سازندگان بنا ضمیمه گردید.مالک محترم: قبل از ارائه نقشه های تایید شده و ثبت نام و مشخصات مجری واجد شرایط و قرارداد مربوط پروانه فاقد اعتبار است. احداثی سطوح پارکینگ  میبایست بر اساس پلان تایید شده بوده و در صورت هرگونه تغییر در پلان پارکینگ در مرحله عدم خلاف یا بهره برداری برابر ضوابط و مقررات روز اقدام خواهد شد . نصب توری بر روی درب و پنجره های بازشو ی طبقات الزامی است احداثی بعد از ۶۰٪ مجاز بایستی با زاویه ۴۵ درجه اجرا شود. سایر مشاعات به صورت راه پله و خرپشته می باشد.پروانه در دو صفحه تنظیم و هرکدام به تنهایی فاقد ارزش است.

پروانه

-برابر مصوبه ۴۰۰۹/۹۰/۳۰ حداقل ۱۵ درصد از کل مساحت عرصه مجتمع های مسکونی و اداری در ساختمان های گروه د می بایست به کاشت فضای سبز اختصاص یابد.

 • برابر مصوبه شماره ۴۵۵۱۵/ت۴۷۵۷ک مورخ ۸/۳/۹۱ هیات وزیران در کلیه ساختمان های عمومی (گروه ج و د) . رعایت ضوابط و مقرارت شهرسازی و معماری الزامی میباشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی شهرداری موظف است از صدور پروانه و پایانکار برای ان ساختمان ها خودداری نماید.
 • صدور پایانکار مشروط به نما سازی می باشد و از این رو هر گونه تغییر در نمای ساختمان در حین ساخت نیز بایستی به تایید مراجع صدور پروانه برسد.نظر به لزوم تعیین ارتفاع طبقات به صورت کف تا کف (نه به صورت کف تا زیر زیر سقف) خطوط کلی نما می بایستی با یکدیگر هماهنگ باشد.خطوط اصلی که می بایست در هنگام طرح به انها توجه نمود عبارتند از: خط تراز؛ خط پنجره و خط اسمان (در حوزه مسکونی خط تراز؛ خط روی طبقه همکف ؛و در حوزه های مختلط غیر مسکونی ؛ خط تراز خط روی طبقه اول ملاک عمل می باشد)(بند۱۳ مصوبه شورای شهر) ساختمان های تیپ الف- ب- ج کلیه نماهای شهری و قابل روئت از داخل معابر عمومی بر دو بخش میباشند: الف): نمای اصلی :(نمای شهری) بایستی با مصالح مرغویب و مقاوم در برابر عوامل مخرب پوشش یابد و در محل تلاقی با نماهای مجاور نزدیک بهم و متناسب با یکدیگر به صورت زیبا و هماهنگ طرح گردد(بند۱-تبصره۱-مصوبه شورای شهر)

ب)نما های بدنه جانبی: حداقل با سیمان سفید پوشش یابند(بند۱- تبصره ۳- مصوبه شورای شهر)- استفاده از سیمان سفید ؛ ازبست و سرامیک به عنوان مصالح پیشنهادی در طراحی نمای اصلی ممنوع می باشد.توصیه می گردد جهت استفاده در نمای اصلی از رنگ های روشن و سفید ؛ قهوه ای روشن؛ ابی فیرو زه ای؛ لاجوردی؛ اخرایی و گلبهی بیشتر استفاده گردد.(با توجه به سابقه کاربرد)(بند ۲۵ مصوبه شورای شهر ).توصیه میگردد درنمای اصلی منتهی به حرم مطهر ؛ اجر و نیز کاشی سنتی با رنگ فیروزه ای غالب نما را تشکیل دهد.(منطقه ثامن و چهار محور خیابان امام رضا؛ خیابان شیرازی؛ خیابان طبرسی؛ خیابان نواب صفوی)(بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی)اجرای نمای اصلی توسط سازه های سبک فلزی و کامپوزیت در مجاورت بلوک هایی که از نمای شهری برخورداند.می بایست با هماهنگی از نظر نوع رنگ همراه باشد.(بند ۲۷ مصوبه شورای شهر).سطح شیشه به کار رفته در پوشش نما کمتر از ۴۰ درصد سطح نما را به خود اختصاص دهد (بند ۲۰ مصوبه شورای شهر) اجرای نمای رومی و شیشه ای ؛ پیش امدگی و یا کنسول به عنوان تاج نما و تاسیسات در جبهه نمای اصلی ممنوع می باشد.(بندهای ۳؛۱۹ و ۲۶ مصوبه شورای شهر).اجرای هرگونه نمای کاذب بالاتر از خط لبه جان پناه  بام(خط اسمان نما) ممنوع می باشد.تنها در ساختمان هایی که به خاطر کیفیت خاص طراحی و اخذ تاییدیه از مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری مشهد ؛ امکانپذیر می باشد.(بند ۱۷ مصوبه شورای شهر).د رمورد مناطقی که طرح های بالا دست موجود می باشد؛ مرجع پاسخگو مطالعات وابسته بوده و در صورت نبود این مطلعات؛ موارد ذکر شده در بالا ملاک عمل می باشد.(مرجع موارد ذکر شده دستورالعمل ۵۵۰/۳۱۰/۳۰۰ مورخ ۲۹/۱۰/۸۷ شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه شماره ۳۸۶۵/۹۱/۳ مورخ ۲/۹/۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد و صورتجلسات کمیته نما و منظر شهری شهرداری مشهد می باشد) . مالکین ساختمان های تیپ د می بایست جهت بررسی نما؛‌منظر شهری  و نور پردازی نسبت به ارائه مدارک به مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری اقدام نمایند.

-به استناد تصویب نامه هئیت وزیران و نامه اداره کل پست خراسان رضوی به شماره ۹۱۷۳/۲۳۸۸ به تاریخ ۲/۲/۹۳ نصب صندوق پستی به تعداد واحد احداثی الزامی میباشد.

 

 

 

تاریخ جمع آوری اطلاعات : ۲۹/۰۹/۱۳۹۵

 

 

شهرسازی منطقه ۱۰ در ۳ ناحیه تقسیم شده که کلیه نواحی در ناحیه۱ به ادرس نبش اندیشه ۱۹ واقع می باشد.

آدرس منطقه: انتهای بلوار شاهد

تلفن منطقه  :   36570003

تلفن اداره شهرسازی و معماری منطقه ده   36666521

گردش کار پرونده ها در منطقه بدین صورت است که حوزه های ۱ الی ۹ ( ۱ / ۱ / ۱ / ۱۰ )  بین مسئولین شهرسازی تقسیم شده و مسئول استعلامات شامل : (انتقال، تفکیک و تجاری موقت و …) با مسئول (پروانه، عدم خلاف، تأیید سابقه، پایانکار بهره برداری) متفاوت است.

 

پرونده جهت صدور گواهی ، در مرحله تایید فیش ، به کارتابل رییس شهرسازی ناحیه تایید و ارسال می گردد.

 

هیات پارکینگ : پرونده ابتدا جهت صدور فیش هیات پارکینگ به واحد درآمد (صدور فیش سپرده) ارجاع و پس از برگشت از منطقه ، فیش مزبور چاپ و جهت پرداخت به مالک ارائه می شود. سپس مدارک شامل گزارش بازدید(ممهور به مهر دفتر) و نقشه جانمایی پارکینگ (با مهر دفتر) وکروکی ایساپ به همراه فرم اعلام ضابطه توسط مالک به منطقه ارسال می گردد. (نیازی به ارسال سیستمی پرونده و ثبت مدارک در ارشیو نمی باشد)

در صورتی که مالک تقاضای تجاری دارد می بایست کروکی از ابعاد تجاری در ملک و محل قرارگیری ان تهیه و به همراه مدارک ارائه دهد.

 

 

 

آدرس چت داخلی حوزه نام مسئول
مسئولین شهرسازی

(پروانه، عدم خلاف، تأیید سابقه، پایانکار بهره برداری)

samadi-f@mashhad.ir ۲۵۷ ۹ و ۹۹ فاطمه صمدی
naseri-a@mashhad.ir ۲۱۲ ۸ و ۵ علیرضا ناصری
poorkazemi-el@mashhad.ir ۲۱۵ ۶ و ۷ الهه پورکاظمی
khaleghi-n@mashhad.ir ۲۱۳ ۴ و ۳ ناصر خالقی
peyghambari-m@mashhad.ir ۲۰۹ ۱ و ۲ محسن پیغمبری
    هیات فنی و هیات پارکینگ  
مسئولین شهرسازی

برای استعلامات، تفکیک، انتقال و تجاری موقت

haghdadi-m@mashhad.ir ۲۵۶ ۱ تا ۳ محمدصادق حقدادی
baygi-h@mashhad.ir ۲۰۷ ۵ تا ۸ هادی بایگی
    ۴ رقم سوم زوج با آقای حقدادی؛ و رقم سوم فرد با آقای بایگی
مسئولین نوسازی
afarand-as@mashhad.ir ۲۶۰   اسما آفرند
مسئولین درآمد
       
       
رؤسای شهرسازی
yazdiyani-h@mashhad.ir ۲۰۳ ۲ و ۳ و ۴ حمید یزدیانی
yari-a@mashhad.ir ۲۰۴ ۱ و ۸ اصغر یاری
baloochi-m@mashhad.ir ۲۰۵ ۵ و ۷ مصطفی بلوچی
mohamadabadi-m@mashhad.ir ۲۰۱ ۹ و ۹۹ محمدابراهیم محمدآبادی
nejati-ah@mashhad.ir ۲۰۲ تفکیکی و انتقال احمد نجاتی ریحانی
khodashenas-a@mashhad.ir ۲۲۵ رییس شهرسازی منطقه احمد خداشناس
نقشه برداری
elahi-m@mashhad.ir ۲۲۶   منصور الهی
ghareghashlo-m@mashhad.ir ۲۲۷   مهدی قره قاشلو
املاک
       
واحد نظارت
ostad-m@mashhad.ir   محمدرضا استاد
راهبر سیستم
sharafi-f@mashhad.ir ۲۱۶ تلفن مستقیم: ۳۶۶۷۳۵۰۳ فاطمه شرفی
مدیرمنطقه
saberi-mo@mashhad.ir   ۳۶۶۷۳۵۰۰ محمد صابری

 

تاریخ جمع آوری اطلاعات : ۱۱/۰۸/۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف – پروانه :

۱- توضیحات پروانه تجدید یا احداث:

رعايت موارد ايمني، آتش نشاني و درز انقطاع و رعايت مقررات ملي ساختمان؛ و در صورت نصب آسانسور اخذ تأييديه از اداره استاندارد و اخذ بر و کف جهت احداث بنا از واحد نقشه برداری و استفاده از مصالح استاندارد مشمول استاندارد اجباري الزامي است. تطبيق نقشه ها با ضوابط شهرسازي به کميته فني مشترک نظام مهندسي و امورمهندسين ناظر واگذار گرديده است و در صورت مغايرت، ضوابط شهرسازي ملاک عمل خواهد بود. صرف تامين مساحت مورد نياز جهت پارکينگ قابل قبول نبوده و ميبايستي از لحاظ چيدمان پارکينگ بدون مزاحمت مورد تاييد هيئت پارکينگ باشد. رعايت ضوابط مربوط به رمپ (شيب، فضاي ايست و …) برابر ضوابط الزامي است. احداث تنها يک درب که جهت باز شدن آن الزاما بايستي به سمت داخل ملک و يا بصورت کشوئی یا بالارو (رول آپ) باشد، امکان پذير مي باشد. گواهي قبلي به شماره………… مورخه …… از درجه اعتبار ساقط و ضميمه پرونده مي باشد. طبقه مازاد با توجه به دستورالعمل تخصيص طبقه مازاد و یا تایید هیئت فنی منطقه به شماره …. اعمال گرديده است. مشاعات شامل …..متر مربع راه پله….. مترمربع آسانسور …. مترمربع فيلتر و … مترمربع خرپشته و …. مترمربع خلوت اجباری مي باشد. تعهد خاک و نخاله، تعهد تابلوی مشخصات و تعهد فضای سبز به شماره … مورخ … پیوست سوابق شده است. احداث بنا نبایستی منجر به قطع اشجار گردد.

تجاري … دربند به مساحتهای … و دهانه های … که حق تفکيک آن را ندارد [در صورت عدم پرداخت حق تفکیک اعیان تجاری] تجاري … واحد به مساحتهای … و دهانه های … که مستقلا قابل تفکیک می باشد [در صورت پرداخت حق تفکیک اعیان تجاری].

نصب توري بر روي کليه پنجره هاي بازشوي طبقه همکف و اول ساختمان که باعث جلوگيري از ورود حشرات مي شود، اجباري است.

این پروانه در دو صفحه صادر گرديده که هر صفحه به تنهايي فاقد ارزش است. رعايت عقب نشيني جانبي به عرض …… متر در طبقه ………. از حد ……….  الزامي است [درصورت تاکيد درطرح مصوب] . رعايت عقب نشيني ۳٫۵ از محور به مساحت …….. مترمربع در طبقه ………….. از حد ………. الزامي است [درصورت تاکيد درطرح مصوب]. رعايت حياط خلوت در شمال زمين به میزان ………. الزامي است. [درصورت تاکيد درطرح مصوب].

مجوز زيرزمين به منظور استفاده از آن به عنوان انباري، تاسيسات و پارکينگ جزء تراکم محسوب نمي گردد که نبايستی کد ارتفاعي زيرزمين از صفر صفر تجاوز نمايد. مالک حق احداث غير از مجوز صادره در زيرزمين را نخواهد داشت. در صورت داشتن زیرزمین و نصب شيرآلات، بايستي از شرکت آب و فاضلاب جهت تائيديه اتصال به طرح اگو استعلام گردد. اين گواهي توسط دفتر فني شماره ….. صادرشده است.

۲- پروانه ديوارکشي:

اين گواهي صرفا جهت ديوارکشي دور زمین صادر شده و از لحاظ انجام امور ساختماني و هرگونه نقل و انتقال فاقد ارزش است. مالک حق تفکيک و افراز عرصه را ندارد. مالک موظف است ظرف مدت حداکثر ۳ ماه (اعتبار مجوز) نسبت به ديوارکشي ملک خود اقدام نمايد، در غير اين صورت برابر مصوبه شوراي محترم شهر مشهد عوارض اراضي رها به مأخذ نرخ روز اخذ خواهد شد. تعهد خاک و نخاله، تعهد تابلوی مشخصات و تعهد فضای سبز به شماره … مورخ … پیوست سوابق شده است.

اخذ کد ارتفاعي کف (رگ اول بنا) از واحد نقشه برداري و استفاده از مصالح مشمول استاندارد اجباري الزامي است. ديوارکشي توسط مالک زير نظر مهندس ناظر و يا معمار با تجربه با قبول کليه مسئوليتهاي مربوط به اجراي صحيح و رعايت اصول ايمني و مقررات ملي ساختمان بلامانع است. ديوارکشي نبايد منجر به قطع اشجار گردد. اخذ عوارض ورود به محدوده و ساير عوارض متعلقه در درخواست هاي بعدي صورت خواهد گرفت. اين گواهي توسط دفتر فني شماره ….. صادر شده است.

۳-پروانه توسعه بنا :

حالت اول (ابقاء تجاری خلاف جهت و تجدید مسکونی) : تجاری طبق گواهی قبلی … ابقا و سایر مستحدثات طبق پروانه تجدید می گردد.

حالت دوم (توسعه در طبقات) مستحدثات قبلی طبق گواهی … ابقا و مطابق پروانه توسعه بنا می گردد و مالک حق تجدید و تقویت سازه را نداشته و درصورت هر گونه تغییر برابر ضوابط اقدام خواهد شد.

 رعايت موارد ايمني و آتش نشاني و درز انقطاع و رعايت مقررات ملي ساختمان و در صورت نصب آسانسور اخذ تاييديه از اداره استاندارد و اخذ بر و کف جهت احداث بنا و استفاده از مصالح استاندارد مشمول استاندارد اجباري الزامي است. تطبيق نقشه ها با ضوابط شهرسازي به کميته فني مشترک نظام مهندسي و امورمهندسين ناظر واگذار گرديده است و در صورت مغايرت ضوابط شهرسازي ملاک عمل خواهد بود.

صرف تامين مساحت مورد نياز جهت پارکينگ قابل قبول نبوده و ميبايستي از لحاظ چيدمان پارکينگ بدون مزاحمت مورد تاييد هيئت پارکينگ باشد. رعايت ضوابط مربوط به رمپ (شيب، فضاي ايست و …) برابر ضوابط الزامي است. احداث تنها يک درب که جهت باز شدن آن الزاما بايستي به سمت داخل ملک و يا بصورت کشوئی یا بالارو (رول آپ) باشد، امکان پذير مي باشد. گواهي قبلي به شماره ………… مورخه …… از درجه اعتبار ساقط و ضميمه پرونده مي باشد. تعهد خاک و نخاله، تعهد تابلوی مشخصات و تعهد فضای سبز به شماره … مورخ … پیوست سوابق شده است. توسعه بنا نبایستی منجر به قطع اشجار گردد.

طبقه مازاد با توجه به دستورالعمل تخصيص طبقه مازاد و یا تایید هیئت فنی منطقه به شماره …. اعمال گرديده است. مشاعات شامل ….. متر مربع راه پله….. مترمربع آسانسور …. مترمربع فيلترو …مترمربع خرپشته و …. مترمربع خلوت اجباری مي باشد.

تجاري … دربند به مساحتهای … و دهانه های … متر که حق تفکيک آن را ندارد (در صورت عدم پرداخت حق تفکیک تجاری) تجاري … واحد به مساحتهای … و دهانه های … متر که مستقلا قابل تفکیک می باشد (در صورت پرداخت حق تفکیک تجاری).

نصب توري بر روي کليه پنجره هاي بازشوي طبقه همکف و اول ساختمان که باعث جلوگيري از ورود حشرات مي شود، اجباري است. این پروانه در دو صفحه صادر گرديده که هر صفحه به تنهايي فاقد ارزش است.

رعايت عقب نشيني جانبي به عرض …… متر در طبقه ………. از حد ……….  الزامي است ( درصورت تاکيد درطرح مصوب ). رعايت عقب نشيني ۳٫۵ از محور به مساحت …….. مترمربع در طبقه ………….. از حد ………. الزامي است ( درصورت تاکيد درطرح مصوب ). رعايت حياط خلوت در شمال زمين به میزان ………. الزامي است. (درصورت تاکيد درطرح مصوب).

مجوز زيرزمين به منظور استفاده از آن به عنوان انباري، تاسيسات و پارکينگ جزء تراکم محسوب نمي گردد که نبايستی کد ارتفاعي زيرزمين از صفر صفر تجاوز نمايد. مالک حق احداث غير از مجوز صادره در زيرزمين را نخواهد داشت. در صورت داشتن زیرزمین و نصب شيرآلات، بايستي از شرکت آب و فاضلاب جهت تائيديه اتصال به طرح اگو استعلام گردد. اين گواهي توسط دفتر فني شماره ….. صادرشده است.

۴- توضیحات کنترل فنی پروانه:

.

۵- توضیحات موافقت اصولی:

مالک محترم از تاريخ پرداخت فيش صادره عوارض به مدت حداکثر يکسال مهلت دارد تا نسبت به تعيين مهندس ناظر و تهيه نقشه هاي اجرائي وفق ضوابط اعلام شده در اين برگه اقدام نمايد و جهت اخذ پروانه به شهرداري مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه مالک در زمان مقرر جهت اخذ پروانه کليه ضوابط و عوارض به نرخ روز خواهد شد.

۶- توضیحات کنترل فنی موافقت اصولی:

طبقه مازاد با توجه به دستورالعمل تخصيص طبقه مازاد و یا تایید هیئت فنی منطقه به شماره …. اعمال گرديده است. مشاعات شامل …. .مترمربع راه پله….. مترمربع آسانسور …. مترمربع فيلترو … مترمربع خرپشته و …. مترمربع حیاط خلوت اجباری مي باشد. رعايت عقب نشيني جانبي به عرض …… متر در طبقه ………. از حد ……….  الزامي است ( درصورت تاکيد درطرح مصوب) . رعايت عقب نشيني ۳٫۵ از محور به مساحت …….. مترمربع در طبقه ………….. از حد ………. الزامي است ( درصورت تاکيد درطرح مصوب ). رعايت حياط خلوت در شمال زمين به میزان ………. الزامي است. ( درصورت تاکيد درطرح مصوب )

مجوز زيرزمين به منظور استفاده از آن به عنوان انباري، تاسيسات و پارکينگ جزء تراکم محسوب نمي گردد که نبايستی کد ارتفاعي زيرزمين از صفر صفر تجاوز نمايد. مالک حق احداث غير از مجوز صادره در زيرزمين را نخواهد داشت. در صورت داشتن زیرزمین و نصب شيرآلات، بايستي از شرکت آب و فاضلاب جهت تائيديه اتصال به طرح اگو استعلام گردد.

نصب توري بر روي کليه پنجره هاي بازشوي طبقه همکف و اول ساختمان که باعث جلوگيري از ورود حشرات مي شود، اجباري است. احداث تنها يک درب که جهت باز شدن آن الزاما بايستي به سمت داخل ملک و يا بصورت کشوئی یا بالارو (رول آپ) باشد، امکان پذير مي باشد. احداث بنا نبایستی منجر به قطع اشجار گردد. پيشروي طولي از حد مجاز ضابطه به بعد بايستي با پخي ۴۵ درجه اجرا شود. رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان؛ همچنین استفاده از مصالح مشمول استاندارد اجباری الزامیست.

این پیش نویس فقط جهت تهیه نقشه های مربوطه و اخذ تأییدیه آن از سازمان نظام مهندسی دارای اعتبار بوده و به هیچ وجه مجوزی برای تخریب بنای قبلی، حفاری و یا احداث بنای جدید نمی باشد. اين پیش نویس توسط دفتر فني شماره ….. صادرشده است.

ب – گواهی انتقال :

 • زمين باير: طبق بازديد دفتر مهندسي …… محل به صورت زمين باير و فاقد ساختمان مي باشد. اين گواهي از نظر انجام عمليات ساختماني فاقد ارزش مي باشد و مالك حق هيچ گونه تفكيك و افراز عرصه را ندارد. از نظر انتقال براي يك نوبت جهت ششدانگ بلامانع مي باشد. داراي تعهد ديوارکشي به شماره ….. مورخ ….. محضر (یا اجرائیات) شماره …. مي باشد.
 • آپارتمان و ساختمان: اين گواهي از نظر انتقال ششدانگ براي يک نوبت به نام ……بلامانع است. اين گواهي توسط دفتر …. صادرشده است.

 

ج – پايان کار بهره برداري :

اين گواهي تا زمان عدم تغيير در وضعيت ساختمان داراي اعتبار و از نظر انتقال فاقد ارزش بوده و قبل از هرگونه نقل و انتقال مي بايست از شهرداري استعلام به عمل آيد. فرم استحکام بنا به شماره …. تحت نظارت مهندس …. با کد شهرداری … و رأي کميسيون ماده صد به شماره … [آخرین رأی] و تأییدیه آسانسور به شماره … از اداره استاندارد و نظريه هیئت پارکينگ به شماره … مبني بر تاييد …. جاي پارک خودرو بدون مزاحمت ضميمه سوابق مي باشد. يک جاي پارک از فضاي باز صحن حياط تامين گرديده است (در صورت قبول) و عوارض … واحد کسري پارکينگ مسکوني اخذ گرديده است (در صورت اخذ کسری پارکینگ) که بایستی در زمان تفکیک آپارتمانها مد نظر قرار گیرد. مالک حق برداشتن توریهای پنجره طبقه همکف و اول را ندارد.

تجاري … دربند به مساحتهای … و دهانه های … متر که حق تفکيک آن را ندارد (در صورت عدم پرداخت حق تفکیک تجاری) تجاري … واحد به مساحتهای … و دهانه های … متر که مستقلا قابل تفکیک می باشد(در صورت پرداخت حق تفکیک تجاری). صدور گواهي مذکور به منزله تاييد واحد صنفي نخواهد بود

احداث تنها يک درب که جهت باز شدن آن الزاما بايستي به سمت داخل ملک و يا بصورت کشوئی یا بالارو (رول آپ) باشد، امکان پذير مي باشد. اين ملک داراي بدهي تقسيطي مي باشد (در صورت تقسیط) گواهی قبلی به شماره … از درجه اعتبار ساقط و ضمیمه سابقه گردید. (در صورت مفقود شدن گواهی قبلی به جای این جمله: دارای تعهد کشف فساد شماره … محضر …. می باشد و گواهی … از درجه اعتبار ساقط است). اين گواهي توسط دفتر فني شماره …..صادرشده است.

د – پايانکار تفکيکي آپارتمان :

اين گواهي تا زمان عدم تغيير در وضعيت ساختمان داراي اعتبار و از نظر انتقال فاقد ارزش بوده و قبل از هرگونه نقل و انتقال مي بايست از شهرداري استعلام به عمل آيد. اين گواهي توسط دفتر فني شماره …..صادرشده است.

هـ – گواهی عدم خلاف:

اين گواهي تا زمان عدم تغيير در وضعيت ساختمان داراي اعتبار و از نظر انتقال فاقد ارزش بوده و قبل از هرگونه نقل و انتقال مي بايست از شهرداري استعلام به عمل آيد. فرم استحکام بنا به شماره …. تحت نظارت مهندس …. با کد شهرداری … و رأي کميسيون ماده صد به شماره … [آخرین رأی] و نظريه هیئت پارکينگ به شماره … مبني بر تاييد …. جاي پارک خودرو بدون مزاحمت ضميمه سوابق مي باشد. يک جاي پارک از فضاي باز صحن حياط تامين گرديده است (در صورت قبول) و عوارض … واحد کسري پارکينگ مسکوني اخذ گرديده است (در صورت اخذ کسری پارکینگ) که بایستی در زمان تفکیک آپارتمانها مد نظر قرار گیرد. نصب توري بر روي کليه پنجره هاي بازشوي طبقه همکف و اول ساختمان که باعث جلوگيري از ورود حشرات مي شود، اجباري است.

تجاري … دربند به مساحتهای … و دهانه های … متر که حق تفکيک آن را ندارد (در صورت عدم پرداخت حق تفکیک تجاری) تجاري … واحد به مساحتهای … و دهانه های … متر که مستقلا قابل تفکیک می باشد(در صورت پرداخت حق تفکیک تجاری). صدور گواهي مذکور به منزله تاييد واحد صنفي نخواهد بود

احداث تنها يک درب که جهت باز شدن آن الزاما بايستي به سمت داخل ملک و يا بصورت کشوئی یا بالارو (رول آپ) باشد، امکان پذير مي باشد. اين ملک داراي بدهي تقسيطي مي باشد (در صورت تقسیط) گواهی قبلی به شماره … از درجه اعتبار ساقط و ضمیمه سابقه گردید. (در صورت مفقود شدن گواهی قبلی به جای این جمله: دارای تعهد کشف فساد شماره … محضر …. می باشد و گواهی … از درجه اعتبار ساقط است). اين گواهي توسط دفتر فني شماره …..صادرشده است.

 • این گواهی فقط از نظر تسویه حساب متراژ زیربنای موجود دارای اعتبار و تا عدم تغيير در وضعيت ساختمان داراي اعتبار و از نظر انتقال و یا هرنوع گواهی فاقد ارزش بوده و با توجه به تسویه حساب تخلفات فعلی ساختمان، زیربناهای موجود به صورت مجاز در نظر گرفته می شود. دارای فرم استحکام بنا به شماره … تحت نظارت مهندس … با کد شهرداری … و راي کميسيون ماده صد به شماره …
 • با توجه به تغییرات ساختمان بعد از آخرین بازدید نسبت به گواهی، این درخواست بدون صدور و چاپ گواهی انجام و بایگانی دائم می گردد.

 

تاریخ ویرایش : ۰۲/۱۰/۱۳۹۵

ویرایش ۲۴/۰۲/۹۶

 

شهرسازی منطقه یازده در ۲ ناحیه تقسیم شده که کلیه نواحی در منطقه واقع می باشد. واحد نوسازی در معلم ۵۵ (شهرداری ناحیه ۲) قرار دارد.

آدرس : فرهنگ ۴۲ ساختمان شهرداری منطقه یازده

تلفن :   738694003

 

گردش کار پرونده ها در منطقه بدین صورت است که حوزه های ۱ الی ۷  ( 1 / 1 / 1 / 11 )  بین مسئولین  شهرسازی تقسیم شده و هر مسئول ، کلیه درخواست ها بجز پایانکار تفکیکی و انتقال آپارتمان را انجام می دهند.

پرونده جهت صدور گواهی ، در مرحله تایید فیش ، به کارتابل پیشخوان شهرسازی ناحیه ارجاع و سپس توسط پیشخوان شهرسازی به رییس شهرسازی ناحیه ارسال می گردد.

درخواست های پایانکار تفکیکی و انتقال آپارتمان ابتدا به کارتابل پیشخوان ناظر استعلامات و سپس برای صدور به کارتابل ناظر عالی استعلامات تایید و ارسال می شود.

 

هیات پارکینگ: پرونده ابتدا جهت صدور فیش هیات پارکینگ به واحد درآمد (صدور فیش سپرده) ارجاع و پس از برگشت از منطقه ، فیش مزبور چاپ و جهت پرداخت به وسیله پوز به مالک ارائه می شود. سپس مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جانمایی پارکینگ (با مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان یا مسئول دفتر) در آرشیو لینک و به همراه فیش پرداختی ، توسط مالک به منطقه (آقای دلیر پیشخوان شهرسازی) ارسال می گردد. (پرونده سیستمی نیز باید به واحد هیئت پارکینگ ارسال گردد )

 

هیات فنی: درخصوص هیئت فنی ابتدا مالک با کلیه مدارک شامل گزارش مصور مجاورین بلوک که در آن تعداد طبقات و پیشروی طولی املاک مجاور می بایست لحاظ گردد (جهت اخذ طبقه و پیشروی در زمان پروانه) با مهر و امضاء مسئول دفترپیشخوان ، به همراه فرم اعلام ضابطه و درخواست کتبی مالک دارای دستور ریاست شهرسازی منطقه ، به جناب آقای وحدتی مستقر در واحد نظارت منطقه یازده مراجعه نمایند و با توجه به متراژ مشخص شده توسط ایشان جهت صدور سپرده درصورت نیاز به دفتر مراجعه نمایند. دفتر پس از اسکن برگه آقای وحدتی اقدام به محاسبه مبلغ و ارسال پرونده به درآمد جهت صدور فیش سپرده خواهد نمود. پس از ارائه فیش سپرده پرداخت شده به همراه مابقی مدارک به مهندس وحدتی پرنده در هیئت فنی که معمولا دوشنبه هر هفته خواهد بود مطرح میشود.

(نیازی به ارسال سیستمی پرونده نمی باشد)

آدرس چت داخلی حوزه نام مسئول
رؤسای شهرسازی
abaszadeh-b@mashhad.ir ۴۱۵ منطقه بهروز عباس زاده
champoor-f@mashhad.ir ۲۱۱ منطقه فاطمه زهرا چم پور
ghadimi-gh@mashhad.ir ۲۲۹ ۱ و ۲ و ۳ و ۴ غلامرضا قدیمی
latifian-ta@mashhad.ir ۲۱۹ ۵ و ۶ و ۷ طناز لطیفیان
مسئولین شهرسازی
javaheri-m@mashhad.ir ۴۱۷ حوزه ۱ و ۲ محمد جواهری
ahmadi-b@mashhad.ir ۲۳۶ حوزه ۳ بهجت احمدی
jalayernia-m@mashhad.ir ۲۱۵ حوزه ۴ و ۷ ملیکا جلایر نیا
abbaszadeh-f@mashhad.ir ۴۱۲ حوزه ۵ فرشته عباس زاده
milanizadeh-s@mashhad.ir ۲۱۶ حوزه ۶ و ناظر استعلامات کلیه حوزه ها سعید میلانی زاده
ketabdari-m@mashhad.ir ۲۱۴ اعمال توافقات مریم کتابداری
gholami-v@mashhad.ir ۲۴۸ پیشخوان استعلامات حوزه ۱ و ۲ وحیده غلامی معلم
kamaly-m@mashhad.ir ۳۲۶ پیشخوان استعلامات حوزه ۳ و ۴ ملیحه کمالی
abbaszadeh-f@mashhad.ir ۴۱۲ پیشخوان استعلامات حوزه ۵ فرشته عباس زاده
haddadian-a@mashhad.ir ۴۰۹ پیشخوان استعلامات حوزه ۶ و ۷ سیدعلی حدادیان
dalir-a@mashhad.ir ۲۲۷ هیئت پارکینگ و کارشناس بازدید منطقه عباس دلیر
مسئولین نوسازی
dehghan-z@mashhad.ir ۴۰۸ نوسازی زهرا دهقان
omidvar-m@mashhad.ir نوسازی منیره امیدوار
مسئولین درآمد
taherinia-m@mashhad.ir ۳۱۸ رییس درآمد محمد مهدی طاهری نیا
hoseinian-m@mashhad.ir ۳۲۷ حوزه ۱ و۳ مهناز حسینیان
sarani-m@mashhad.ir ۲۲۰ حوزه ۲ و ۵ مرضیه سارانی
vahabzadeh-z@mashhad.ir ۲۲۶ حوزه ۴ و استعلامات زهرا وهب زاده
erfanian-sh@mashhad.ir ۲۲۴ حوزه ۶ و ۷ شهربانو عرفانیان
حسابداری
chaboki-la@mashhad.ir     لیلا چابکی
ghavidel-r@mashhad.ir     رضا قویدل
املاک
nekuee-f@mashhad.ir     فرشید نکویی
واحد نظارت
mohammadi-mm@mashhad.ir ۱۰۲   محمد مصطفی محمدی مقدم
golparvar-al@mashhad.ir     عالیه گل پرور
راهبر سیستم
alidoost-p@mashhad.ir     پروانه علیدوست
بایگانی
heydari-aho@mashhad.ir     امیر حسین حیدری
         

 

واحد نظارت و کمیسیون ماده صد: پس از تنظیم لایحه ، پرونده جهت کنترل محسبات لایحه به واحد شهرسازی ارسال می گردد. پس از کنترل محاسبات لایحه، پیشخوان منطقه، پرونده را جهت کنترل قیمت منطقه ای و ارزش اسکلت به واحد درآمد ارسال و سپس جهت تایید و امضا لایحه ابتدا به کارتابل رییس شهرسازی ناحیه و سپس رییس شهرسازی منطقه ارسال می گردد. در نهایت بعد از امضا لایحه، پرونده به واحد نظارت ارسال می شود.

در این مرحله صرفا مالک (با مدرک شناسایی) یا وکیل (با مدرک شناسایی و وکالتنامه) به واحد نظارت مراجعه تا فرم اخطاریه به وی ابلاغ و پس از تکمیل دفاعیه، توسط واحد نظارت در آرشیو کمیسیون لینک گردد.

 • هر دو فرم (اخطاریه و دفاعیه) در منطقه به مالک تحویل می شود و نیازی به پرینت فرم ها توسط دفتر نمی باشد.

زمان برگشت پرونده از کمیسیون، مالک (وکیل) را مطلع کرده تا به واحد نظارت مراجعه و رای به وی ابلاغ گردد.

 

فضای سبز: در درخواست های پروانه قبل از ارسال به منطقه جهت اعمال توافق، در صورتی که مقابل ملک درخت می باشد ، پیش فرض فرم درختان و معابر را چاپ و به همراه نقشه سایت پلاک به مالک تحویل داده می شود. فرم اول می بایست به تایید کارشناس فضای سبز منطقه (واقع در معلم ۵۵) برسد. سپس مدارک از مالک اخذ و در آرشیو لینک می گردد.

 

 

 

 

فرمت توضیحات گواهی و مجوز منطقه یازده

پروانه

پس از تخریب احداث می گردد بصورت یک دستگاه و سه واحد مسکونی. رعایت درز انقطاع موارد ایمنی و آتش نشانی و ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی و اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد مشمول استاندارد اجباری الزامیست. دارای آسانسور می باشد. حیاط خلوت الزاماً بایستی به عمق حداقل ۲ متر و مساحت حداقل ۱۲ مترمربع باشد؛ودر صورت رعایت نشدن شرایط فوق تخلف ان به کمیسیون ماده صد ارسال و در صورت صدور رای جریمه مالک برابر نامه ۱۶۰۳۴۲/۹۴/۲۹ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ و صورتجلسه  کمیته تدقیق ضوابط مرکز مورخ۰۱/۰۹/۱۳۹۴، می بایست تا ارتفاع۱۷۰سانتیمتر با مصالح بنائی و پس از ان مجاز به نصب بازشو میباشد. با توجه به اینکه نقشه ها به تایید دفتر فنی شماره ۱ رسیده است در موارد اختلاف، پروانه ملاک عمل شهرداری می باشد. رعایت ضوابط و مقررات اجرای نمای ساختمان طبق نقشه های معماری تایید شده الزامیست. بر اساس مصوبه شورای اسلامی تبدیل پیلوت به مسکونی مغایر با ضوابط می باشد. با توجه به اینکه تامین پارکینگ جهت کلیه واحد ها الزامیست طبق نقشه های ارائه شده دارای ۵ جای پارک تایید شده نیز می باشد. موتورخانه آسانسورمي بايست تواما با خرپشته احداث گردد و بصورت طبقه مجزا در بام خرپشته مجاز نمي باشد و در صورت احداث ، کل مساحت خلاف ضابطه محسوب خواهد شد ضمن اينکه ارتفاع خرپشته نبايد از ۲٫۴ تجاوز نمايد. در صورت افزايش تعداد واحد از ۱۲ واحد و يا تغيير کاربري حسب مصوبه شوراي شهر مالک مي بايد نسبت به تامين اتاقک پسماند با شرايط مصوبه اقدام نماید. دارای توافقنامه تقسیط می باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر گواهی فوق از درجه اعتبار ساقط می باشد. کلیه فضاهای تخصیصی به کاربری تجاری فاقد هر گونه دسترسی سواره اتومبیل و همچنین پل سواره خودرو بوده امکان بهره برداری بصورت مشاغل خودرویی و یا مزاحم حسب مصوبه شورای محترم اسلامی شهر از این فضا وجود ندارد. طبق مصوبه شورای محترم شهر مشهد در املاک جنوبی به ازای هر قطعه مسکونی با عرض کمتر از ۱۰ متر تنها نصب یک درب سواره رو و در املاک شمالی تا طول بر ۲۰ متر صرفا مجاز به نصب یک درب سواره رو و در املاک با طول بر بیش از ۲۰ متر مجاز به نصب دو درب سواره رو می باشد … حداقل عرض درب سواره رو باید ۲٫۵ متر و حد اکثر ۳ متر است … حداقل ارتفاع پارکینگ ۲٫۴ و حداکثر ۳ متر است … حداقل ورودی به پیلوت ۲ متر است. تمامی موارد فوق مشروط به تایید هیات پارکینگ می باشد. يادآوري مي نمايد که در اجراي شبکه فاضلاب ساختمان, تفکيک  آب پاک باران از ساير پساب ها مد نظر قرار گرفته و جهت تغذيه سفره آب زيرزميني به چاه هاي جذبي وارد گردد. مالک در زمان بهره برداري ملزم به نصب توري بر در و پنجره همکف و اول مي باشد. در خصوص دو طبقه مازاد دارای صورتجلسه هیات فنی به شماره ۱۱/۹۳/۴۷۴۶ مورخ ۹۳/۳/۸ و همچنین صورتجلسه کمیته اجرایی ضوابط طرح تفصیلی مورخ ۹۲/۹/۱۱ می باشد. نصب صندوق پستی شخصی در اماکن مسکونی، تجاری و اداری بابت توزیع قبوض آب، گاز ، برق و … الزامیست. مالک موظف به پیش بینی طول رمپ در سطح اشغال مجاز مندرج در پیش نویس پروانه می باشد و امکان بهره گیری از فضای باز جهت رمپ وجود ندارد مگر در شرایط خاص به تشخیص هیات فنی. مالك و مهندس ناظر مكلف بر اعمال نظارت و رعايت اصول دقيق گودبرداري حسب قوانين نظام مهندسي بوده و قبل از هرگونه اقدام به عمليات ساختماني موظف به عقد قرارداد بيمه ي كامل با شركت هاي بيمه گر مي باشند. مراحل این گواهی توسط دفتر پیشخوان شماره  ……. اقدام گردیده است. شروع هر گونه عملیات گود برداری منوط به اخذ مجوز گود برداری می باشد. 

ضمنا یادآوری می گردد دوره ساخت ساختمان از تاریخ صدور گواهی پروانه به شرح ذیل می باشد که متقاضی موظف است در طول این دوره نسبت به اتمام سفتکاری ساختمان اقدام نماید. تا ۱۰۰۰ متر مربع ۵ سال بیشتر از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع ۶ سال بیشتر از ۳۰۰۰ متر مربع ۷ سال

عدم خلاف

بر اساس گزارش  دفترصادر و تا زمان عدم تغییرات معتبر می باشد  مساحت ……… مترمربع پارکينگ همکف بصورت ……….. جاي پارک مستقل مورد تاييد ميباشد . دارای راي کميسيون ماده صدبشماره ………….. می باشد و استحكام بنا تحت نظارت ………………. با كد …….. مورد تاييد قرار گرفته است. مالک داراي توافقنامه شماره …… در خصوص پرداخت عوارضات بصورت اقساط ميباشد که در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر اين گواهي از درجه اعتبار ساقط ميباشد. مساحت ……… مترمربع بصورت …….. باب مورد تاييد و کلیه فضاهای تخصیصی به کاربری تجاری به پلاک کنونی درگواهی حاضر، فاقد هرگونه دسترسی سواره ی اتومبیل و هم چنین پل سواره خودرو بوده و امکان بهره برداری بصورت مشاغل خودرویی  و یا مزاحم حسب مصوبه ی شورای محترم اسلامی شهر مشهد از این فضاها وجود ندارد. ضمنا تایید کاربری تجاری در پلاک، مجوزی جهت تایید دایر نمودن اصناف مختلف نبوده و در این خصوص بر اساس پاسخگویی های مورد نیاز به اتحادیه ها اقدام خواهد شد انتقال هر گونه سند اعم کلي و تفکيکي بدون استعلام شهرداري فاقد وجاهت قانوني است.

پایانکار

اين گواهي بر اساس گزارش دفتر و گواهی ……… و نامه………. اداره ثبت صادر و تا زمان عدم تغییرات معتبر می باشد . تفکيک به ……. واحد مسکوني بلامانع و مساحت ……… مترمربع پارکينگ همکف بصورت ……….. جاي پارک مستقل مورد تاييد ميباشد . دارای راي کميسيون ماده صدبشماره ………….. می باشد و استحكام بنا تحت نظارت ………………. با كد …….. مورد تاييد قرار گرفته است تاييديه ايمني وکيفيت آسانسور بشماره …….. ارائه گرديد. مالک داراي توافقنامه شماره …… در خصوص پرداخت عوارضات بصورت اقساط ميباشد که در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر اين گواهي از درجه اعتبار ساقط ميباشد. مساحت ……… مترمربع بصورت …….. باب مورد تاييد و کلیه فضاهای تخصیصی به کاربری تجاری به پلاک کنونی درگواهی حاضر، فاقد هرگونه دسترسی سواره ی اتومبیل و هم چنین پل سواره خودرو بوده و امکان بهره برداری بصورت مشاغل خودرویی  و یا مزاحم حسب مصوبه ی شورای محترم اسلامی شهر مشهد از این فضاها وجود ندارد. ضمنا تایید کاربری تجاری در پلاک، مجوزی جهت تایید دایر نمودن اصناف مختلف نبوده و در این خصوص بر اساس پاسخگویی های مورد نیاز به اتحادیه ها اقدام خواهد شدانتقال هر گونه سند اعم کلي و تفکيکي بدون استعلام شهرداري فاقد وجاهت قانوني است.

پایانکار تفکیکی

براساس گزارش دفتر و گواهي ………..  مورخ …………. صادر تا زمان عدم تغيير معتبر است ، استحكام بناي ساختمان به نظارت مهندس ………….. با كد ……. مورد تاييد قرار گرفته است مالک داراي توافقنامه شماره …… در خصوص پرداخت عوارضات بصورت اقساط ميباشد که در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر اين گواهي از درجه اعتبار ساقط ميباشد. رعايت کليه قوانين تملک آپارتمانها و مندرجات و مشترکات در صورتمجلس تفکيکي و سند الزاميست انتقال هر گونه سند اعم از کلي و تفکيکي بدون استعلام از شهرداري فاقد وجاهت قانوني است.گواهي فوق توسط دفتر صادر گرديد نوسازي سال ۹۶ به صورت علي الحساب مي باشد که در صورت مغايرت مجددا فيش گيري خواهد شد .

انتقال زمین:

بصورت زمين محصور مي باشد با توجه به نظريه نقشه برداري در خصوص انتقال ششدانگ پلاک فوق الذکريک نوبت بلامانع بوده و به جهت عمران و تقسيم فاقد اعتبار و رعايت کليه قوانين و مقررات اداره زمين شهري به عهده آن دفترخانه بوده و شهرداري در قبال آن هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.

انتقال

با توجه به اينکه پلاک مورد نظر هزينه هاي مربوطه را پرداخت نموده است لذا انتقال ششدانگ پلاک يک نوبت بلامانع ميباشد. اين گواهي جزء لاينفک پايانکار فوق الذکر بوده و بدون آن فاقد ارزش قانوني ديگري مي باشد. دفترخانه محترم موظف به توجيه و تفهيم خريدار در متراژ و کاربري ساختمان با توجه به مندرجات گواهي فوق الذکر مي باشد. اين گواهي توسط دفتر فني و مهندسي  …. صادر شده است. نوسازي…. به صورت علي الحساب پرداخت شده است. داراي تاييديه اداره امنيتي در پاسخ استعلام بشماره ۱۱/۹۱/۲۱۵۸۵-۹۱/۰۸/۳۰ ميباشد.

تفکیک

باتوجه به پرداخت عوارضات مربوطه و موقعيت ملک،تفکيک با مساحت هاي تعيين شده به دو قطعه هر يک به مساحت …….. مترمربع بر روي نقشه پيوست  که مهمور به مهر شهرداري مي باشد بلامانع است. شهرداري انتظار دارد چنانچه درزمان تفکيک مغايرتي به وسيله کارشناس بامشخصات ذکرشده مشاهده نمودند مراتب رابه شهرداري اعلام نمايند تا از تضييع حقوق شهرداري وسوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري به عمل آيد.

تجدید اجاره

پلاک فوق با رعايت خيابان ۲۰ متري غربي و خيابان ۱۵متري شمالي و پخي بطول ۳٫۵۰ متر در مسير قرار ندارد و برابر اعلام نظر دایره نقشه برداری قطعه زمین شماره              منطبق بر قطعه زمین شماره      مشخص شده بر روی کروکی ارائه شده به شماره        مورخ         فقط تجدید اجاره بنام مستاجر اولیه از نظر شهرداری بلامانع و از نظر انتقال و تفکیک نیز فاقد اعتبار میباشد. این گواهی عطف درخواست فقط تجدید اجاره صادر و فاقد اعتبار قانونی دیگر می باشد.

رونوشت:

يكي ازدفاتررسمي جهت تنظيم سند تجديداجاره واگذاري ابتدا بساکن و انتقال بنام مالك اوليه بلامانع  است۰ ضمنا هزينه آماده سازي بعهده آن اداره محترم ميباشد.

پاسخ برابر بازديد مورخ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ صادر و با توجه به اينکه عوارض انتقال  اخذ گرديده لذا انتقال ششدانگ پلاک فوق که بصورت زمين ميباشد براي يک نوبت بنام آقايان رضا و رسول مصطفي زاده از نظر شهرداري بلامانع است.

دیوارکشی:

دیوار کشی با رعایت معابر در مسیر بلامانع بوده و جهت ديوارهاي ضلع  شمال ،جنوب ،غرب، وشرق به طول كلي ۱۳۵٫۳ متر انجام مي گردد. دیوار حاشیه خيابان از ارتفاع ۸۰ سانتی متر به صورت نرده اجرا گردد ضمنا رگ اول بنا به تاييد دايره نقشه برداري برسد و همچنين شهرداري درخصوص استحکام بنا هيچگونه مسئوليتي ندارد.ماک محترم موظف است ظرف مدت حداکثر یکسال (اعتبار مجوز) نسبت به دیوارکشی ملک خود اقدام نماید در غیر اینصورت برابر مصوبه شورای محترم شهر مشهد ما به التفاوت اراضی رها اخذ خواهد شد .ضمنا هرگونه نقل و انتقال منوط به دیوارکشی با پرداخت ما به التفاوت بوده و اين گواهي صرفا جهت ديوارکشي صادر و از نظر ساخت و ساز فاقد ارزش قانوني مي باشد . نوسازی ۹۶ به صورت علی الحساب تسویه می باشد

 

استعلام صنفی

اين گواهي صرفا به جهت تاييد كاربري ساختمان تا زمان تجديد بنا فوق الذكر از نظر رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات شهرداري پرداخت عوارض كسبي بوده و رعايت ساير ضوابط و مقررات با توجه به قانون نظام صنفي به عهده مجمع محترم امور صنفي و اتحاديه زيربط خواهد بود و مسئوليت به وضع مالكيت مالك يا اجاره خط مستاجر و احراز حقوق كسب و پيشه از عهده شهرداري خارج است.ضمنا دارای نامه آتش نشانی به شماره ۴۵/۹۳/۹۴۲۶-۱۳۹۳ میباشد و از نظر شهرداری این گواهی به مدت یک سال اعتبار دارد .

 

تایید سابقه مجاز

پلاک داراي گواهي شماره  11/16393-80 مي باشد به جهت عدم ثبت اطلاعات در سيستم , ب مرحله درامد ارسال مي گرردد تا ثبت سابقه مجاز  گردد

 

مفاصا حساب مرحله ای

براساس گزارش کارشناسي دفترصادر-گواهي فوق فقط از نظر تسويه حساب متراژ زيربناي موجود معتبر و تا عدم تغيير در وضعيت ساختمان داراي اعتبار و از نظر انتقال و يا هرنوع گواهي فاقد ارزش بوده است. لذا باتوجه به مرحله ساختماني رعايت کليه ضوابط شهرسازي ،ضوابط رمپ وتاييديه پارکينگ  کنترل فضای سبز درمراجعه بعدي  الزامي ونصب صندوق پستي وتوري بردر وپنجره هاي طبقه همکف واول وارائه استحکام بنا وتاييديه اسانسور درزمان اخذپايانکاربهره برداري االزاميست. داراي استحکام بنا  بنظارت مهندس آقاي احمدرضا کاشي پز قدس با کد ۲۴۶۶ و راي کميسيون ماده صد به شماره .۱۱/۹۴/۱۵۶۱۲۶مي باشد انتقال هرگونه سند اعم از تفکيکي و کلي بدون استعلام از شهرداري فاقد ارزش قانوني ميباشد

شهرسازی منطقه دوازده در ۳ ناحیه تقسیم شده که نواحی ۱ و۲ در منطقه و ناحیه ۳ در خیابان شاهنامه واقع       می باشد.

آدرس : اتوبان میثاق ، بلوار الهیه ، میدان دوم ( میدان ولیعصر )

تلفن :   35313600

گردش کار پرونده ها در منطقه بدین صورت است که پرونده ها به تفکیک نوع درخواست بین مسئولین شهرسازی تقسیم شده و هر مسئول ، کلیه درخواست ها را انجام می دهند.

پرونده جهت صدور گواهی ، در مرحله تایید فیش ، به کارتابل پیشخوان ستاد ازجاع می گردد.

درخواست های پایانکار تفکیکی و انتقال آپارتمان ابتدا به کارتابل پیشخوان شهرسازی و سپس برای صدور به کارتابل ناظر عالی استعلامات تایید و ارسال می شود.

 

هیات پارکینگ : پرونده ابتدا جهت صدور فیش هیات پارکینگ به واحد درآمد (صدور فیش سپرده) ارجاع و پس از برگشت از منطقه ، فیش مزبور چاپ و جهت پرداخت به وسیله پوز به مالک ارائه می شود. سپس مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جانمایی پارکینگ (با مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان یا مسئول دفتر) و کروکی ملک در آرشیو لینک و به مدارک به همراه فرم اعلام ضابطه و فیش پرداختی ، توسط مالک به منطقه (آقای مهندس وحید علی ساری) تحویل میگردد . (نیازی به ارسال سیستمی پرونده نمی باشد).

هیات فنی : پرونده ابتدا جهت صدور فیش هیات فنی به واحد درآمد (صدور فیش سپرده) ارجاع و پس از برگشت از منطقه ، فیش مزبور چاپ و جهت پرداخت به وسیله پوز به مالک ارائه می شود. سپس مدارک شامل گزارش بازدید و نقشه جرم گذاری ملک و همسایگان مجاور که در آن تعداد طبقات و پیشروی طولی املاک مجاور می بایست لحاظ گردد (جهت اخذ طبقه و پیشروی در زمان پروانه) با مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان یا مسئول دفتر ، به همراه فرم اعلام ضابطه و فیش پرداختی ، توسط مالک به رییس شهرسازی منطقه ارائه میگردد و در صورت تایید ایشان جهت درج در هیات فنی به آقای مهندی وحید علی ساری تحویل می گردد.

(نیازی به ارسال سیستمی پرونده نمی باشد)

 

آدرس چت داخلی حوزه نام مسئول
مسئولین شهرسازی
Dezianian-h@mashhad.ir ۳۴۴ ۹ ,۱۲ حلیمه دزیانیان
haririmoghadam-f@mashhad.ir ۲۴۲ ۲ فرنوش حریری مقدم
sahraee-k@mashhad.ir ۲۴۵ ۷ , ۸ , ۱۱ , ۱۵ , ۱۶ ,۱۷ ,۱۸ ,۱۹ ,۲۰ کبری صحرایی کلوخی
kashki-sh@mashhad.ir ۲۳۰ ۱۰ شهلا کاشکی
tehrani-m@mashhad.ir ۲۴۷ ۳ مهرناز مصلح تهرانی
saljughi-n@mashhad.ir ۲۵۱ ۵ , ۶ , کارشناس حریم ناصر سلجوقی
alisari-v@mashhad.ir ۲۵۳ ۴ ,مسئول هیات فنی و پارکینگ وحید علی ساری
مسئولین نوسازی
sokhansanj-m@mashhad.ir ۲۴۲ مسئول مرضیه سخن سنج
مسئولین درآمد
gholami-ad@mashhad.ir ۲۵۰ رییس درآمد عادل غلامی
askari-h@mashhad.ir ۲۵۰ کارشناس درآمد حسن عسکری
noruzi-a@mashhad.ir ۲۳۰ کارشناس درآمد انیس نوروزی
taghipoor-m@mashhad.ir ۲۴۱ کارشناس درآمد ملیحه تقی پور
رؤسای شهرسازی
Baratzadeh-a@mashhad.ir ۲۳۵ رییس شهرسازی منطقه آناهیتا برات زاده
balighi-j@mashhad.ir ۲۶۰ ناظر عالی استعلامات جواد بلیغی
kamalipoor-m@mashhad.ir ۲۴۹ ناظر عالی گواهی عدم خلاف و پایانکار و افراز و تفکیک مریم کمالی پور
samadi-z@mashhad.ir ۲۴۸ ناظر عالی گروه پروانه ها زهرا صمدی
                                                          نقشه برداری     
arefnejad-m@mashhad.ir ۲۳۶ رییس اداره نقشه برداری مهدی عارف نژاد
Malekinezhad-gh@mashhad.ir ۲۱۲ کارشناس قاسم ملکی نژاد
املاک
Yaghoobi-m@mashhad.ir ۲۳۶   محمد یعقوبی
gharaee-a@mashhad.ir ۲۳۴   علیرضا قرائی مقدم
Behroznia-e@mashhad.ir ۲۳۴   ایلناز بهروز نیا
فضای سبز
Yousefzadeh-k@mashhad.ir گویا رییس – ۳۵۳۱۶۰۸۶ کیوان یوسف زاده
Pishghadam-mo@mashhad.ir گویا کارشناس-۳۵۳۱۶۰۸۶ مصطفی پیش قدم
دبیرخانه
       
       
واحد نظارت
Osuli-h@mashhad.ir ۲۵۲ رییس اداره محمد اصولی
haghighat-i@mashhad.ir ۲۷۰ معاون و جانشین ایمان حقیقت
راهبر سیستم
Majidi-m@mashhad.ir ۱۴۰   مهدی مجیدی
آماده سازی و ماده صد
Mortezapoor-j@mashhad.ir ۳۰۲ کارشناس جواد مرتضی پور
حقوقی
Zeydanloo-m@mashhad.ir ۲۳۲   مهدی زیدانلو
معاونت شهرسازی
Valizade-m@mashhad.ir ۲۰۰ معاونت مهدی ولیزاده
         

 

واحد نظارت و کمیسیون ماده صد : پس از تنظیم لایحه ، پرونده جهت کنترل محسبات لایحه به واحد شهرسازی ارسال می گردد. پس از کنترل محاسبات لایحه، پیشخوان منطقه، پرونده را جهت کنترل مجدد به ناظر عالی گواهی ها ( خانم مریم کمالی پور ) ارسال و ایشان جهت کنترل قیمت منطقه ای و ارزش اسکلت به واحد درآمد ارجاع و پس جهت درآمد جهت تایید و امضا لایحه به کارتابل رییس شهرسازی منطقه ارسال می گردد. در نهایت بعد از امضا لایحه، پرونده به واحد نظارت ارسال می شود.

در این مرحله صرفا مالک (با مدرک شناسایی) یا وکیل (با مدرک شناسایی و وکالتنامه) به واحد نظارت مراجعه تا فرم اخطاریه به وی ابلاغ و پس از تکمیل دفاعیه، توسط واحد نظارت در آرشیو کمیسیون لینک گردد.

ضمنا بازدید مجدد از ظرف اداره نظارت انجام خواهد شد.

 • هر دو فرم (اخطاریه و دفاعیه) در منطقه به مالک تحویل می شود و نیازی به پرینت فرم ها توسط دفتر نمی باشد.

زمان برگشت پرونده از کمیسیون، مالک (وکیل) را مطلع کرده تا به واحد نظارت مراجعه و رای به وی ابلاغ گردد.

 

فضای سبز : در درخواست های پروانه در صورتی که مقابل ملک درخت می باشد ، از قسمت مکاتبات مجوز سیستم، فرم درختان و معابر را چاپ و به همراه فرم اقرارنامه درختان به مالک تحویل داده می شود. فرم اول می بایست به تایید کارشناس فضای سبز منطقه و فرم دوم به تایید واحد اجرائیات برسد. (هر دو واحد در منطقه مستقر می باشند) سپس مدارک از مالک اخذ و در آرشیو لینک می گردد. اما در صورتی که مقابل ملک فاقد درخت می باشد، کارشناس بازدید می باست در گزارش اعلام کند و به همراه عکس در آرشیو لینک گردد تا نیازی به اخذ تعهدات فوق نباشد.

ضمنا مالک در هنگام مراجعه به اداره فضای سبز میبایست نقشه هوایی نیز به همراه داشته باشد.

 

اشغال معبر : از قسمت مکاتبات گواهی، فرم تعهدنامه – منطقه ۶ را در ۳ نسخه چاپ و به مالک تحویل تا به تایید واحد اجرائیات (مستقر در منطقه) برساند. سپس از مالک اخذ و در آرشیو لینک می گردد.

تاریخ جمع آوری اطلاعات : ۰۲/۱۲/۱۳۹۵

 

 

 

توضیحات گواهی

پایانکارتفکیکی

يك واحد آپارتمان طبق جدول فوق و مندرجات درظهر سند صادره مورد تاييد مي باشد که طبق بازديد دفتر……. نسبت به آخرين گواهي پايانكار صادره به شماره ……….  مورخ …….. تغييري نيافته است .به مالک تفهيم گردد که حق هيچگونه تغييراتي را ندارد و رعايت قانون تملک آپارتمانها و مشاعات و غيره الزاميست؛ درضمن اين گواهي از نظر انتقال فاقد ارزش مي باشد.

 

انتقال (آپارتمان)

يك واحد آپارتمان طبق جدول فوق و مندرجات درظهر سند صادره مورد تاييد مي باشد که طبق بازديد دفتر……. نسبت به آخرين گواهي صادره به شماره ……….  مورخ …….. تغييري نيافته است .به خریدار تفهيم گردد که حق هيچگونه تغييراتي را ندارد و رعايت قانون تملک آپارتمانها و مشاعات و غيره الزاميست؛ ضمنا اين گواهي از نظر انتقال براي يک نوبت جهت …دانگ بلامانع است.

 

پروانه

ساختمان در يکدستگاه، … سقف، … واحدمسکوني، طبق نقشه های ارائه شده درهمکف تعداد … واحد انباري به متراژ …  مترمربع و مابقي بصورت پارکينگ و … محل پارک مورد تائيد است، صرف تامين مساحت مورد نياز جهت پارکينگ قابل قبول نبوده و ميبايستي از لحاظ چيدمان پارکينگ بدون مزاحمت مورد تاييد هيئت پارکينگ باشد. مساحت سایر مشاعات مربوط به فیلتر ، اطاقک آسانسور و راه پله و در طبقه اخر مربوط به خرپشته می باشد ،رعايت حداقل ۲ متر به عنوان حياط خلوت در حد شمال الزامي است پنجره هاي مشرف به حياط خلوت در ارتفاع ۱٫۷۰ا ز کف نصب گردد. رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ، موارد ايمني، آتش نشاني و درز انقطاع و رعايت مقررات ملي ساختمان؛ و در صورت نصب آسانسور اخذ تأييديه از اداره استاندارد و استفاده از مصالح استاندارد مشمول استاندارد اجباري الزامي است. رگ اول بنا باید به تاييد مهندس ناظر برسد. مسئوليت بررسي و تاييد کليه نقشه ها با دفتر فني و مهندسي و مهندسين ناظرو طراح بوده و در موارد اختلاف، پروانه ملاک عمل شهرداری می باشد. رعایت ضوابط و مقررات اجرای نمای ساختمان طبق نقشه های معماری تایید شده الزامیست. بر اساس مصوبه شورای اسلامی تبدیل پیلوت به مسکونی مغایر با ضوابط می باشد. رعايت ضوابط مربوط به رمپ (شيب، فضاي ايست و …) برابر ضوابط الزامي است. نصب درب سواره بصورت سرتاسري و بازشو سمت معبر  ممنوع مي باشد.ضمنا دسترسي سواره از معبر …. متري ….. مي باشد. پیشامدگی به متراژ قیدشده در جدول از سمت معبر و با عرض    متر مورد تائید است. متراژ مفید واحدها ۹۰ متر مربع الزامیست.موتورخانه آسانسورمي بايست تواما با خرپشته احداث گردد و بصورت طبقه مجزا در بام خرپشته مجاز نمي باشد و در صورت احداث ، کل مساحت خلاف ضابطه محسوب خواهد شد ضمن اينکه ارتفاع خرپشته نبايد از ۲٫۴ تجاوز نمايد. احداث محل زباله براي بالاي ۱۲ واحد الزامي است. دارای توافقنامه تقسیط می باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر گواهی فوق از درجه اعتبار ساقط می باشد. کلیه فضاهای تخصیصی به کاربری تجاری فاقد هر گونه دسترسی سواره اتومبیل و همچنین پل سواره خودرو بوده امکان بهره برداری بصورت مشاغل خودرویی و یا مزاحم حسب مصوبه شورای محترم اسلامی شهر از این فضا وجود ندارد. طبق مصوبه شورای محترم شهر مشهد در املاک جنوبی به ازای هر قطعه مسکونی با عرض کمتر از ۱۰ متر تنها نصب یک درب سواره رو  مجاز می باشد … و در املاک شمالی تا طول بر ۲۰ متر صرفا مجاز به نصب یک درب سواره رو و در املاک با طول بر بیش از ۲۰ متر مجاز به نصب دو درب سواره رو می باشد … حداقل عرض درب سواره رو باید ۲٫۵ متر و حد اکثر ۳ متر است … حداقل ارتفاع پارکینگ ۲٫۴ و حداکثر ۳ متر است … حداقل ورودی به پیلوت ۲ متر است. تمامی موارد فوق مشروط به تایید هیات پارکینگ می باشد. ياد آروري مي نمايد که در اجراي شبکه فاضلاب ساختمان, تفکيک  آب پاک باران از ساير پساب ها مد نظر قرار گرفته و جهت تغذيه سفره آب زيرزميني به چاه هاي جذبي وارد گردد. مجوز زيرزمين به منظور استفاده از آن به عنوان انباري، تاسيسات و پارکينگ جزء تراکم محسوب نمي گردد که نبايستي کد ارتفاعي زيرزمين از صفر تجاوز نمايد. مالک حق احداث غير از مجوز صادره در زيرزمين را نخواهد داشت. در صورت داشتن زيرزمين و نصب شيرآلات، بايستي از شرکت آب و فاضلاب جهت تائيديه اتصال به طرح اگو استعلام گردد. اين گواهي توسط دفتر فني شماره ۵۲۳ صادرشده است. پيش بيني تهيه و نصب توري بر روي درب و پنجره های طبقه همکف و اول هنگام صدور پايانكار ساختماني الزامي است. در خصوص دو طبقه مازاد دارای صورتجلسه هیات فنی به شماره ۱۱/۹۳/۴۷۴۶ مورخ ۹۳/۳/۸ و همچنین صورتجلسه کمیته اجرایی ضوابط طرح تفصیلی مورخ ۹۲/۹/۱۱ می باشد. نصب صندوق پستی شخصی در اماکن مسکونی، تجاری و اداری بابت توزیع قبوض آب، گاز، برق و … الزامیست. مالک موظف به پیش بینی طول رمپ در سطح اشغال مجاز مندرج در پیش نویس پروانه می باشد و امکان بهره گیری از فضای باز جهت رمپ وجود ندارد مگر در شرایط خاص به تشخیص هیات فنی. مالك و مهندس ناظر مكلف بر اعمال نظارت و رعايت اصول دقيق گودبرداري حسب قوانين نظام مهندسي بوده و قبل از هرگونه اقدام به عمليات ساختماني موظف به عقد قرارداد بيمه ي كامل با شركت هاي بيمه گر مي باشند. تعهد خاک و نخاله و تعهد فضاي سبز مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷  و تائیدیه پرداخت بیمه به شماره    مورخ   پيوست سوابق شده است. احداث بنا نبايستي منجر به قطع اشجار گردد. پيشروي طولي از حد مجاز ضابطه به بعد بايستي با پخي ۴۵ درجه اجرا شود. اجراي نماي گرانوليت و سراميک ،کنیتکس ،شیشه و الومینیوم ممنوع مي باشد. رعایت مفاد مصوبه شورای شهر در خصوص ضوابط و مقررات نمای شهری به شماره ۳۸۶۵/۹۱/۳ مورخ ۹۱/۹/۲ الزامی است. شروع هر گونه عملیات گود برداری منوط به اخذ مجوز گود برداری می باشد و مالک ، مهندس ناظر و مجری می بایست قبل از شروع عملیات گودبرداری نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی وزارت محترم راه و شهرسازی به شماره ۸۱۵۷۳٫۱۰٫۲۰ مورخ ۹۱٫۱۲٫۲۷ ، درج در پرتال منطقه zone12.mashhad.ir ، بخش شهرسازی اقدام فرمایند. ارائه فرم شروع به کار عملیات ساختمانی در زمان ساخت الزامیست. جهت حفظ سيما و منظر شهري و رعايت ضوابط و مقررات از نصب هرگونه تابلو يا تلويزيون بدون اخذ مجوز از سازمان  میادین میوه و تره بار خودداري و فقط نصب تابلو در قالب ضوابط مندرج در مصوبات شوراي شهر و در قالب تابلوهاي معرفي ساختمان يا معرفي كاربري پس از اخذ مجوز از اين سازمان بلامانع است . ضمنا تابلو مشخصات ساختمان در کنار معبر عمومي به نحوي که از فاصله مناسب براي عموم قابل رويت باشد الزاميست و اين تابلو مي بايست تا زمان اخذ پايانکار در محل باقي بماند . اين گواهي توسط دفتر فني شماره ۵۲۳ صادرشده است. طبق تبصره ۲ مصوبه شماره ۵۸۰۴/۹۵/۴/ش مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ صدور پایانکار ساختمانی منوط به ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی خواهد بود. رعایت آیین نامه اجرایی ایجاد باغ بام شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۲۶۹۵/۹۵/۴/ش مورخ ۲۰/۲/۹۵ اختیاری بوده و در صورت استفاده مشمول تسهیلات تشویقی و حمایتی مفاد مصوبه ۵۱۳۹/۹۴/۴/ش مورخ ۱۸/۴/۹۴ خواهند بود.    اخذ تائیدیه شناسنامه فنی ساختمان از منطقه پس از صدور گواهی مربوطه با توجه به نامه شماره ۱۲/۹۵/۱۹۵۸۲ مورخ ۹۵/۰۹/۰۶ حوزه معاونت شهرسازی و معماری الزامی است.

 

ضمنا یادآوری می گردد دوره ساخت ساختمان از تاریخ صدور گواهی پروانه به شرح ذیل می باشد که متقاضی موظف است در طول این دوره نسبت به اتمام سفتکاری ساختمان اقدام نماید. تا ۱۰۰۰ متر مربع ۵ سال بیشتر از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع ۶ سال بیشتر از ۳۰۰۰ متر مربع ۷ سال

 

 

پروانه دیوارکشی

ديواركشي جهت ديوارهاي ضلع  شمال ،جنوب ،غرب، وشرق به طول كلي ۱۳۵٫۳ متر انجام مي گردد. اين گواهي صرفا جهت ديوارکشي صادر و از نظر ساخت و ساز فاقد ارزش قانوني مي باشد.ضمنا رگ اول بنا به تاييددايره نقشه برداري برسدو همچنين شهرداري درخصوص استحکام بنا هيچگونه مسئوليتي ندارد.و طرف خيابان مي بايست ۸۰سانتي مترديوار و الباقي نرده و درب ورودي فقط  پياده رو باشد

 

توضیحات بروکف پروانه:

با توجه به ارائه نقشه اجرائي از شهرداری به مالک، در زمان احداث بنا کنترل رگ اول بنا به عهده مهندس ناظر مي باشد

توضیحات بروکف دیوارکشی:

مالک مي بايست نقشه اجرائي بروکف را از شهرداري اخذنموده ونسبت به اجراي رگ اول بنادر محل به کمک دفاتر مهندسي اقدام نمايد.

 

 میوه و تره بار

احداث بنا برابر متراژهاي فوق و نقشه ارائه شده به صورت يک واحد کارگاهي زير نظر مهندسين ناظر بلامانع است.زيرزمين کلا بصورت انبار است. رگ اول بنا به تاييد مهندس ناظر برسد. رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ، موارد ايمني، آتش نشاني و درز انقطاع و رعايت مقررات ملي ساختمان؛ و در صورت نصب آسانسور اخذ تأييديه از اداره استاندارد و استفاده از مصالح استاندارد مشمول استاندارد اجباري الزامي است. مسئوليت بررسي و تاييد نقشه ها با دفتر فني و مهندسي و مهندسين طراح و ناظر بوده و ملاک عمل شهرداري ضوابط و مقررات شهرسازي و مندرجات پروانه مي باشد. ايجاد هرگونه پيش آمدگي و احداث بالکن در معابر عمومي ممنوع است. داراي تعهد خاک و نخاله به شماره ۳۷۱۳ مورخ ۹۵/۰۹/۲۸ و فضاي سبز مورخ ۹۵/۰۸/۲۲ و تائيديه پرداخت بيمه به شماره ۲۱۵۵۷۷ مورخ ۹۵/۱۰/۰۵ مي باشد. رعايت ساير ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و ايمني آتش نشاني الزامي است. رعايت مقررات و ضوابط بند ۲۰ قانون شهرداري ها در خصوص مشاغل مزاحم و آلاينده شهري الزامي است و مالک حق استفاده به صورت مشاغل مزاحم و آلاينده شهري را ندارد. کليه فضاهاي تخصيصي به کاربري تجاري فاقد هر گونه دسترسي سواره اتومبيل و همچنين پل سواره خودرو بوده امکان بهره برداري بصورت مشاغل خودرويي و يا مزاحم حسب مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر از اين فضا وجود ندارد. نقشه ها مي بايست بر اساس تيپ تهيه شده و سقف بصورت شيبدار اجرا گردد. رعايت ارتفاع صفر-صفر براي همکف الزامي است. مالک حق نصب پله در پياده رو را نداشته و در صورت احداث، برابر ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد. اجراي نماي گرانوليت وسراميک،کنيتکس ،شيشه و الومينيوم ممنوع ميباشد. رعايت مفاد مصوبه شوراي شهر در خصوص ضوابط و مقررات نماي شهري به شماره ۳۸۶۵/۹۱/۳ مورخ ۹۱/۹/۲ الزامي است. شروع هر گونه عمليات گود برداري منوط به اخذ مجوز گود برداري مي باشد و مالک ، مهندس ناظر و مجري مي بايست قبل از شروع عمليات گودبرداري نسبت به اجراي دستورالعمل ابلاغي وزارت محترم راه و شهرسازي به شماره ۸۱۵۷۳٫۱۰٫۲۰ مورخ ۹۱٫۱۲٫۲۷ ، درج در پرتال منطقه zone12.mashhad.ir ، بخش شهرسازي اقدام فرمايند. ارائه فرم شروع به کار عمليات ساختماني در زمان ساخت الزاميست. جهت حفظ سيما و منظر شهري و رعايت ضوابط و مقررات از نصب هرگونه تابلو يا تلويزيون بدون اخذ مجوز از سازمان ميادين ميوه و تره بار خودداري و فقط نصب تابلو در قالب ضوابط مندرج در مصوبات شوراي شهر و در قالب تابلوهاي معرفي ساختمان يا معرفي كاربري پس از اخذ مجوز از اين سازمان بلامانع است . ضمنا تابلو مشخصات ساختمان در کنار معبر عمومي به نحوي که از فاصله مناسب براي عموم قابل رويت باشد الزاميست و اين تابلو مي بايست تا زمان اخذ پايانکار در محل باقي بماند. طبق تبصره ۲ مصوبه شماره ۵۸۰۴/۹۵/۴/ش مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ صدور پايانکار ساختماني منوط به ارائه مفاصاحساب تامين اجتماعي خواهد بود. اخذ تائيديه شناسنامه فني ساختمان از منطقه پس از صدور گواهي مربوطه با توجه به نامه شماره ۱۲/۹۵/۱۹۵۸۲ مورخ ۹۵/۰۹/۰۶ حوزه معاونت شهرسازي و معماري الزامي است.مهندس ناظر آقاي مهندس محمدرضا مرادزاده اسکندري با کد ۴۲۳۳ مي باشد.

 

توضیحات پروانه مسجد

ساختمان در يکدستگاه، ۳ سقف مورد تائيد است ، طبقات همکف و اول در مجموع به صورت يک واحد مذهبي ( مسجد ) مورد تائيد مي باشد ، مساحت ۱۴۹٫۵ متر مربع در طبقه همکف  مربوط به زيربناي صنفي ( تجاري ) برابر ضابطه متجانس با کاربري مذهبي به صورت درونگرا ( دسترسي از داخل مجموعه )بوده  و جهت وقوع زيربناي صنفي برابر نقشه  پيشنهادي با توجه به مستندات در پرونده ( نظريه هيات فني به شماره ۱۲/۲۶۱۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ و نامه شماره ۷۳۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ مديريت محترم طرحهاي توسعه شهري ) مي باشد ، مساحت ساير مشاعات در طبقه اخر مربوط به خرپشته مي باشد ، استفاده از مصالح استانداردمشمول استاندارد اجباري الزامي است،مسئوليت بررسي و تاييد کليه نقشه ها با دفتر فني و مهندسي و مهندسين ناظرو طراح بوده و ملاک عمل شهرداري مندرجات پروانه و ضوابط شهرسازي ميباشد. ايجاد هرگونه پيش آمدگي(به سمت حياط و خيابان )نصب درب سواره بصورت سرتاسري در طول بر قطعه و بازشو درب به سمت معبر  ممنوع مي باشد. ممنوع است.رعايت درز انقطاع  وقوانين و  مقررات ملي ساختمان الزامي است.داراي تعهد نامه کارگاه هاي ساختماني به شماره ۳۵۷۱-۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ثبت  اجرائيات منطقه مي باشد.رعايت ساير ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و ايمني آتش نشاني الزاميست. اعتبار پروانه ها دائمي مي باشد . اجراي نماي ساختمان به صورت   گرانوليت،سراميک ،کنيتکس ،شيشه ، الومينيوم و مشابه آن ممنوع مي باشد ،رعايت مفاد مصوبه شوراي شهر در خصوص ضوابط و مقررات نماي شهري به شماره ۳۸۶۵/۹۱/۳ مورخ ۹۱/۹/۲ الزامي است ، همچنين مندرجات ماده ۱۰ (مصوبه شورا به شماره ش/۳/۹۱/۶۰۱۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ )  به شرح ذيل الزاميست:مالکين موظفند قبل از آغاز عمليات گودبرداري کتبا مشخصات املاک مجاور را درخواست نمايند و صاحب کار و سازنده موظفند پيش از صدور پروانه براي خريد بيمه مسئوليت و کيفيت در کليه گودبرداريها اقدام نمايند و در گودبرداريهاي با خطر زياد قبل از آغاز عمليات گودبرداري حضور نماينده فني شهرداري در جلسه مشترك با مجري و مهندس ناظر و تحويل و تاييد فرم درخواست و صدور مجوز شروع عمليات براي اطلاع مجري و مهندس نظر پروژه از آغار و كنترل ايشان بر طرح و نحوه اجرا توسط مجري و مهندسين پروژه الزامي است و قبل از آن عمليات گودبرداري مجاز نمي باشد ۴ نام مجري و سازنده ذيصلاح معرفي شده توسط مالك در پروانه قيد گردد ، رعايت مفاد مصوبه شوراي شهر در خصوص ضوابط و مقررات نماي شهري به شماره ۳۸۶۵/۹۱/۳ مورخ ۹۱/۹/۲ درج در پرتال منطقه    zone12.mashhad.ir ، بخش شهرسازي الزامي است. مالک ، مهندس ناظر و مجري مي بايست قبل از شروع عمليات گودبرداري نسبت به اجراي دستورالعمل ابلاغي وزارت محترم راه و شهرسازي به شماره ۸۱۵۷۳٫۱۰٫۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷  درج در پرتال منطقه اقدام فرمايند.

موارد قابل توجه :

۱- رعايت  مفاد تفاهم نامه شماره ۱۲۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ براي هريک از طرفين ( انتقال دهنده و انتقال گيرنده )الزامي مي باشد ، در غير اين صورت معافيت اعمال شده کان لم يکن تلقي مي گردد و هرگونه مسئوليت و عواقب ناشي از آن به عهده طرفين مي باشد و شهرداري در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .

۲- در خصوص ضوابط ساختماني و معماري رعايت مصوبه شماره ۳۸۸۱/۳/ش مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ شوراي محترم اسلامي شهر و همچنين ساير ظوابط و دستورالعملهاي سازمانهاي ذيربط ( اداره محترم اوقاف و….) الزامي مي باشد .

 

 

 

عدم خلاف

 • ساختمان معمولی : ساختمان مطابق جدول فوق مورد تایید است. همکف و زیرزمین کلا به صورت پارکینگ می باشد..این گواهی تا زمان عدم تغییر در ساختمان دارای اعتبار و از نظر انتقال فاقد ارزش می باشد.دارای گواهی استحکام بنا به شماره….. مورخ ….. به پیوست پرونده می باشد. ضمنا رعایت ضوابط و مقررات سازمان آتش نشانی در زمان صدور پایانکار بهره برداری الزامی می باشد. مالک حق هیچگونه تغییری در بافت ساختمان و یا تغییر کاربری آن ندارد.مهندس ناظر ساختمان …… با کد ….. می باشد. صدور پایانکار منوط به اجرای نما می باشد.اجرای نمای گرانولیت و سرامیک کنیتکس شیشه و الومینیوم ممنوع می باشد. این گواهی به استناد به بازدید دفتر مهندسی شماره …. صادر گردیده و در صورت هرگونه مغایرت شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.ارائه جانمایی پارکینگ زمان گواهی بهره برداری الزامیست
 • توضیحات استحکام بنا در خصوص پرونده هاییکه در مرحله شناژ به امور ارسال نمی گردد.

استحکام بنا توسط آقاي مهندس علي اخترپور کد نظارت ۴۷۲۴ تاييد شده است.در مراجعه بعدي ارائه فرم استحکام بنا و تاييد استاندارد آسانسور و تاييد امور ايمني و رعايت مقررات ملي ساختمان الزامي است.

 

 

 • صنعتی سبک : ساختمان مطابق جدول فوق به صورت یک واحد تجاری …..(تعمیرگاهی،میوه تره بار، تجاری مختلط،کارگاهی) مورد تایید است. گواهی تا زمان عدم تغییر در ساختمان دارای اعتبار و از نظر انتقال فاقد ارزش می باشد. دارای گواهی استحکام بنا به شماره ……….. مورخ …………………… به پیوست پرونده می باشد. رعایت ضوابط و مقررات آتش نشانی در زمان صدور پایانکار بهره برداری الزامی می باشد. مهندس ناظر ساختمان ……. با کد …… می باشد ، صدور پایانکار بهره برداری منوط به اجرای نما می باشد.اجرای نمای گرانولیت،سرامیک،کنیتکس،شیشه و آلومینیوم ممنوع می باشد. این گواهی به استناد به بازدید دفتر مهندسی صادر شده است.

 

پایانکار:

 ساختمان مطابق جدول فوق مورد تائيد مي باشد. در همکف تعداد…واحد انباري به متراژ  …متر مربع و مابقي بصورت پارکينگ و به تعداد   … محل پارک مستقل مسکوني مورد تائيد  مي باشد.  مالك حق هيچگونه تغييري دربافت ساختمان و يا تغيير كاربري آن ندارد. اين گواهي تا زمان عدم تغيير در ساختمان داراي اعتبار مي باشد .داراي گواهي استحکام بنا به شماره …..مورخ …… توسط آقاي مهندس …….با کد نظارت … و تاييديه آسانسور به شماره  …..مورخ …..۲۳مي باشد، اين گواهي از نظر انتقال فاقد ارزش مي باشد .گواهي به استناد بازديد دفترمهندسي …  صادر گرديده و در صورت مغايرت بازديد شهرداري هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت

 

  توضیحات اضافی پایانکار های مغایرت با ثبت:

 گواهی به استناد نامه اداره ثبت به شماره.. و گزارش دفتر مهندسی به شماره .. صادر گردیده و در صورت مغایرت شهرداری هیچ گونه مسئولیت نخواهد داشت

.

 توضیحات  اضافه مربوط به ملک های  دارای واحد تجاری:

جهت حفظ سيما و منظر شهري و رعايت ضوابط و مقررات از نصب هرگونه تابلو يا تلويزيون بدون اخذ مجوز از سازمان ميادين ميوه و تره بار خودداري و فقط نصب تابلو در قالب ضوابط مندرج در مصوبات شوراي شهر و در قالب تابلوهاي معرفي ساختمان يا معرفي كاربري پس از اخذ مجوز از سازمان مذکور بلامانع است.کلیه فضاهای تخصیصی به کاربری تجاری فاقد هر گونه دسترسی سواره اتومبیل و همچنین پل سواره خودرو بوده امکان بهره برداری بصورت مشاغل خودرویی و یا مزاحم حسب مصوبه شورای محترم اسلامی شهر از این فضا وجود ندارد