در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد صورت گرفت؛ مخالفت ۱۴ عضو شورای شهر با طرح بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با طرح تعدادی از اعضا مبنی بر بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری مخالفت کرد. به گزارش...

ادامه مطلب