توزیع قبوض عوارض عمران، نوسازی و خدمات شهری سال جاری در شهر مشهد آغاز شد. با اتمام فرآیند صدور و چاپ قبوض ، توزیع حدود۵۴۰ هزار قبض واحد ملکی در سطح مناطق ۱۳ گانه شهرداری مشهد آغاز و به مدت ده روز ادامه خواهد داشت. شهرداری مشهد به منظور...

ادامه مطلب